ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันจันทร์ ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563.

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ ประกาศสํานักนายกฯ เรื่อง กําหนดภาพเครื่องหมายราชการ

4.8K 9
ราชกิจจาฯ เผยแพร่ ประกาศสํานักนายกฯ เรื่อง กําหนดภาพเครื่องหมายราชการ

27 ส.ค. เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กําหนดภาพเครื่องหมายราชการ ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายราชการ พุทธศักราช ๒๔๘๒ (ฉบับที่ 299)

ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี 

เรื่อง  กําหนดภาพเครื่องหมายราชการ 


ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายราชการ  พุทธศักราช  ๒๔๘๒ (ฉบับที่  299) 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายราชการ  พุทธศักราช  ๒๔๘๒  นายกรัฐมนตรีจึงออกประกาศกําหนดภาพเครื่องหมายราชการของสํานักงานตรวจสอบภายใน  สํานักงานตํารวจแห่งชาติ  ไว้เป็นเครื่องหมายราชการตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายราชการ  พุทธศักราช  ๒๔๘๒  ดังปรากฏรายละเอียดของภาพเครื่องหมายราชการดังกล่าวท้ายประกาศนี้ 

ประกาศ  ณ  วันที่  20  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖2 พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 

(ไม่จํากัดขนาดและสี) 

เป็นพระแสงดาบเขนและโล่สีขาว พื้นสีแดงเลือดหมู ล้อมรอบด้วยวงกลมสีแดงเลือดหมูมีอักษร สีเหลืองทองคําว่า "สํานักงานตรวจสอบภายใน" อยู่ด้านขวาบน และคําว่า "OFFICE OF INTERNAL AUDIT" อยู่ด้านซ้ายล่าง รอบวงกลมมีลวดลายไทยสีเหลืองทองอยู่ในรูปทรงของดาว 8 แฉก  ด้านบนลวดลายไทยเป็น ดอกบัวสีแดงเลือดหมู และรัศมีสีเหลืองทอง ด้านล่างสุดรองรับด้วยแพรแถบสีน้ําเงิน ภายในมีอักษรสีเหลือง ทองคําว่า "สํานักงานตํารวจแห่งชาติ" 

ความหมายของเครื่องหมายราชการ 

ดอกบัวสีแดงเลือดหมู หมายถึง ใจที่มีความรัก และความเห็นใจผู้อื่น 

รัศมี หมายถึง ความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้า 

พระแสงดาบเขนและโล่ หมายถึง  สํานักงานตํารวจแห่งชาติ 

ดอกบัว หมายถึง องค์กรที่มีคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต  ปฏิบัติงานด้วยความยุติธรรม และมีธรรมาภิบาล

ลายไทยอยู่ในรูปทรง  ของดาว ๘ แฉก หมายถึง ข้าราชการตํารวจในสังกัด

แพรแถบที่รองรับ หมายถึง การตรวจสอบรับรองที่ได้มาตรฐาน 

ความหมายของสีที่แสดงไว้ในเครื่องหมายราชการ

สีเหลืองทอง หมายถึง ความเจริญรุ่งเรืองของหน่วยงาน 

สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์ โปร่งใส และยุติธรรม 

สีน้ําเงิน หมายถึง ความมั่นคง สม่ําเสมอ 

สีเลือดหมู หมายถึง สีประจําของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ 

ที่มา http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/E/212/T_0001.PDF

เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend