ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันพฤหัสบดี ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2564

ประกาศ : เรื่องการแก้ไขระเบียบที่เกี่ยวข้อง กับการแข่งขันฟุตบอลลีกอาชีพ

741 0
ประกาศ : เรื่องการแก้ไขระเบียบที่เกี่ยวข้อง กับการแข่งขันฟุตบอลลีกอาชีพ

สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้มีคำสั่ง ที่ 041/2562 ลง 25 กรกฎาคม 2562 แต่งตั้ง คณะทำงานแก้ไขระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล ของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้สอดคล้องกับกติกาการแข่งขัน (LAWS OF THE GAME 2019/20) โดยคณะทำงานแก้ไขระเบียบฯ ได้ดำเนินการแก้ไขระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันกีฬาฟุตบอลลีกอาชีพของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ให้สอดคล้องกับกติกาการแข่งขัน (LAWS OF THE GAME 2019/20) และนำเสนอผลการดำเนินงานแก้ไขระเบียบฯ ต่อสภากรรมการ สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ เสร็จสิ้น ซึ่งสภากรรมการ ได้มีมติพิจารณาอนุมัติแล้ว

สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ จึงขอประกาศการแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันกีฬาฟุตบอลลีกอาชีพของสมาคม ให้สอดคล้องกับกติกาการแข่งขัน (LAWS OF THE GAME 2019/20) โดยให้นำเนื้อหาของระเบียบที่แก้ไขเพิ่มเติม แนบท้ายไว้ในระเบียบแต่ละฉบับ ดังมีข้อความดังต่อไปนี้

1.ระเบียบว่าด้วยการลงโทษ วินัย มารยาท สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ พ.ศ. 2559 แก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งที่ 4) พ.ศ. 2561

ส่วนที่ 1 กติกาการแข่งขัน (Laws of the game 2019/20) ข้อ 3 การเปลี่ยนตัวผู้เล่น แก้ไขเพิ่มเติมระเบียบว่าด้วยการลงโทษ วินัย มารยาท สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯบทที่ 3 หมวดที่ 2 ข้อ 1.3 (หน้า 15)

ข้อความเดิม

ข้อ 1.3 ออกนอกเขตเทคนิค ในระหว่างการแข่งขัน โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร มีโทษปรับ 10,000 บาท

แก้ไขข้อความใหม่

ข้อ 1.3 ออกนอกเขตเทคนิค ในระหว่างการแข่งขัน โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร หรือนักกีฬาฟุตบอลคนใดถูกเปลี่ยนตัวออก ไม่ปฏิบัติตามกติกา และยังไม่ถูกคาดโทษจากผู้ตัดสิน มีโทษปรับ 10,000 บาท

ส่วนที่ 2 กติกาการแข่งขัน (Laws of the game 2019/20) ข้อ 5 อำนาจและหน้าที่ของผู้ตัดสินในการลงโทษเจ้าหน้าที่ทีมแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบว่าด้วยการลงโทษ วินัย มารยาท สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ

บทที่ 3 หมวดที่ 2 ข้อ 2.2 (หน้า 17)

ข้อความเดิม

ข้อ 2.2 เจ้าหน้าที่ทีมคนใดถูกผู้ตัดสินเชิญให้ออกไปจากที่นั่งนักกีฬาฟุตบอลสำรองต้องพักการทำหน้าที่ 1 นัด

แก้ไขข้อความใหม่

ข้อ 2.2 เจ้าหน้าที่ทีมคนใดถูกผู้ตัดสินเชิญให้ออกไปจากที่นั่งนักกีฬาฟุตบอลสำรอง ต้องพักการทำหน้าที่ 1 นัด แต่หากไม่สามารถระบุตัวผู้กระทำความผิดในเขตเทคนิคได้ ให้หัวหน้าผู้ฝึกสอนหรือตำแหน่งรองลงไปตามลำดับเป็นผู้รับผิดชอบแทน

กรณีเจ้าหน้าที่ได้รับการคาดโทษ (ใบเหลือง) ตามรายงานจากผู้ตัดสิน ให้นำวิธีการลงโทษตามข้อ 1.1.1 ของระเบียบฉบับนี้ มาใช้         

2.ระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล กีฬาฟุตซอล และกีฬาฟุตบอลชายหาด ของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ.2561 แก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งที่ 2) พ.ศ.2561

ส่วนที่ 1 กติกาการแข่งขัน (Laws of the game 2019/20) ข้อ 4 เรื่องอุปกรณ์ของผู้เล่น แก้ไขเพิ่มเติมในระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขันฯ ข้อ 24 การประชุมผู้จัดการทีม และส่วนที่เกี่ยวข้องฝ่ายต่างๆ (หน้า 6)

ข้อความเดิม

ต้องดำเนินการประชุมผู้จัดการทีม โดยมีผู้ประเมินผู้ตัดสิน ผู้แทนของทั้งสองทีม ฝ่ายจัดการแข่งขันขององค์กรสมาชิกฝ่ายทีมเหย้า (LOC) ฝ่ายรักษาความปลอดภัย ฝ่ายดำเนินการถ่ายทอดสด เข้าร่วมประชุมด้วย ในการประชุมจะต้องแจ้งกำหนดการ เวลา ของขั้นตอนต่างๆ สำหรับการแข่งขัน รวมถึงต้องชี้แจงมาตรการในการรักษาความปลอดภัย

แก้ไขข้อความใหม่

ต้องดำเนินการประชุมผู้จัดการทีม โดยมีผู้ประเมินผู้ตัดสิน ผู้แทนของทั้งสองทีม ฝ่ายจัดการแข่งขันขององค์กรสมาชิกฝ่ายทีมเหย้า (LOC) ฝ่ายรักษาความปลอดภัย ฝ่ายดำเนินการถ่ายทอดสด เข้าร่วมประชุมด้วย ในการประชุมจะต้องแจ้งกำหนดการ เวลา ของขั้นตอนต่างๆ และอุปกรณ์ของนักกีฬาฟุตบอล ต้องเป็นไปตามที่ฟีฟ่ากำหนดไว้ในกติกาการแข่งขัน (Laws of The Game) สำหรับการแข่งขัน รวมถึงต้องชี้แจงมาตรการในการรักษาความปลอดภัย

3.ระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการจัดการแข่งขัน กีฬาฟุตบอลลีกอาชีพรายการ "ไทยลีก" พ.ศ.2562

ส่วนที่ 1 กติกาการแข่งขัน (Laws of the game 2019/20) ข้อ 4 เรื่องอุปกรณ์ของผู้เล่น แก้ไขเพิ่มเติมระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการจัดการแข่งขัน กีฬาฟุตบอลลีกอาชีพฯ ข้อ 26.5 ชุดแข่งขัน (หน้า 23)

ข้อความเดิม

          ข้อ 26.5. นักกีฬาฟุตบอลของแต่ละองค์กรสมาชิก ต้องแต่งกายให้เรียบร้อยเหมือนกันตามสีที่ได้แจ้งไว้ในแบบฟอร์มของ"ฝ่ายจัดการแข่งขัน" โดยต้องมีเครื่องหมายของรายการแข่งขันที่แขนเสื้อด้านขวา

แก้ไขข้อความใหม่

          ข้อ 26.5. นักกีฬาฟุตบอลของแต่ละองค์กรสมาชิก ต้องแต่งกายให้เรียบร้อยเหมือนกันตามสีที่ได้แจ้งไว้ในแบบฟอร์มของ "ฝ่ายจัดการแข่งขัน" และอุปกรณ์ของนักกีฬาฟุตบอล ต้องเป็นไปตามที่ฟีฟ่ากำหนดไว้ในกติกาการแข่งขัน (Laws of The Game) โดยต้องมีเครื่องหมายของรายการแข่งขันที่แขนเสื้อด้านขวา

ส่วนที่ 2 กติกาการแข่งขัน (Laws of the game 2019/20) ข้อ 5 อำนาจและหน้าที่ของผู้ตัดสินในการลงโทษเจ้าหน้าที่ทีมแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการจัดการแข่งขัน กีฬาฟุตบอลลีกอาชีพฯข้อ 23.8 ที่นั่งนักกีฬาฟุตบอลสำรอง และเขตเทคนิค (หน้า 22)

เพิ่มข้อ 23.8 ขึ้นเป็นหัวข้อใหม่ดังนี้

          ข้อ 23.8 หัวหน้าผู้ฝึกสอน จะต้องควบคุม กำกับดูแล พฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ และ นักกีฬาฟุตบอลสำรอง ที่อยู่ในบริเวณเขตเทคนิค หากมีการกระทำผิดเกิดขึ้นของบุคคลที่อยู่ในเขตเทคนิค และ ไม่สามารถระบุตัวผู้กระทำผิดได้ หัวหน้าผู้ฝึกสอน จะต้องรับผิดชอบ

         แต่หากไม่มีหัวหน้าผู้ฝึกสอน ให้เจ้าหน้าที่ในตำแหน่งผู้ช่วยผู้ฝึกสอน หรือตำแหน่งรองลงไปตามลำดับเป็นผู้รับผิดชอบแทน

ส่วนที่ 3 กติกาการแข่งขัน (Laws of the game 2019/20) ข้อ 7 ระยะเวลาการแข่งขัน แก้ไขเพิ่มเติมระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการจัดการแข่งขัน กีฬาฟุตบอลลีกอาชีพฯ วรรคท้าย ภาคผนวกที่ 6 ข้อ 6 การดื่มน้ำขณะแข่งขัน (หน้า 54)

เพิ่มข้อความใหม่ในวรรคท้าย ภาคผนวกที่ 6 ข้อ 6 ดังนี้

การพักดื่มน้ำระหว่างการแข่งขัน แบ่งเป็น 2 ประเภท

- การพักดื่มน้ำช่วงเวลาปกติ (Cooling break)  ใช้เวลาระหว่าง 1.30 - 3 นาที

- การพักดื่มในช่วงระหว่างพักครึ่งเวลาของการต่อเวลาพิเศษ (Drinks breaks) ใช้เวลา ไม่เกิน 1 นาที

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2562

พลตำรวจเอก สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง

นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend
แชร์