ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันศุกร์ ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2564

พระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ ให้ข้าราชการทหารพ้นจากตําแหน่ง และแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ

6.54K 15
พระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ ให้ข้าราชการทหารพ้นจากตําแหน่ง และแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ

เมื่อวันที่ 16 ส.ค.62 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศ สํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้ข้าราชการทหารพ้นจากตําแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก ชัยวัฒน์ โฆสิตาภา ข้าราชการทหาร พ้นจากตําแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม สํานักงาน ปลัดกระทรวงกลาโหม กระทรวงกลาโหม และแต่งตั้งให้เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี (ผู้ตรวจราชการกระทรวง) สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี สํานักนายกรัฐมนตรี ตั้งแต่วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๒

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

ทั้งนี้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงคมนาคม ให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จํานวน ๓ ราย ดังนี้

๑. นายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ดํารงตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงาน ปลัดกระทรวง

๒. นายกมล บูรณพงศ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก ดํารงตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง

๓. นายกมล หมั่นทํา รองอธิบดีกรมทางหลวง ดํารงตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง

พระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายสมภพ ปราบณรงค์ ข้าราชการ พลเรือนสามัญ ตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการกรม กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ให้ดํารงตําแหน่ง ที่ปรึกษากฎหมาย (นิติกรทรงคุณวุฒิ) สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงแรงงาน ตั้งแต่วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

พระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายเสนีย์ ชีพทองคํา ข้าราชการ พลเรือนสามัญ ตําแหน่ง ที่ปรึกษาสํานักงบประมาณ (นักวิเคราะห์งบประมาณเชี่ยวชาญ) สํานักงบประมาณ ให้ดํารงตําแหน่ง ที่ปรึกษาสํานักงบประมาณ (นักวิเคราะห์งบประมาณทรงคุณวุฒิ) สํานักงบประมาณ สํานักนายกรัฐมนตรี ตั้งแต่วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๒

พระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายสราวุธ ชีวะประเสริฐ ข้าราชการ พลเรือนสามัญ ตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองนโยบายและยุทธศาสตร์ สํานักงานทรัพยากรน้ําแห่งชาติ ให้ดํารงตําแหน่ง ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์น้ํา (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) สํานักงาน ทรัพยากรน้ําแห่งชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี ตั้งแต่วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๒

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend