ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันพุธ ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2564

คณะกรรมการผู้ตัดสิน ประกาศรายชื่อ ผู้ตัดสินที่มีสิทธิ์สอบเป็นผู้ตัดสินฟีฟ่า

1.88K 1
คณะกรรมการผู้ตัดสิน ประกาศรายชื่อ ผู้ตัดสินที่มีสิทธิ์สอบเป็นผู้ตัดสินฟีฟ่า

ด้วย คณะกรรมการผู้ตัดสินสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ดำเนินการจัดการสอบคัดเลือกผู้ตัดสินกีฬาฟุตบอล กีฬาฟุตซอล และกีฬาฟุตบอลชายหาด ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเพื่อสอบเลื่อนชั้นขึ้นทะเบียนผู้ตัดสินระดับนานาชาติ (ฟีฟ่า) ประจำปี 2563

คณะกรรมการผู้ตัดสิน สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ จึงขอประกาศรายชื่อผู้ตัดสินฟุตบอลที่มีสิทธิ์สอบเลื่อนชั้นขึ้นทะเบียนผู้ตัดสินระดับนานาชาติ (ฟีฟ่า) ประจำปี 2563 โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

รายชื่อผู้ตัดสินชายกีฬาฟุตบอล จำนวน 10 คน1. นายศิวกร ภูอุดม2. นายมงคลชัย เพชรศรี 3. นายชัยฤกษ์ งามสม 4. นายวิวรรธน์ จำปาอ่อน5. นายต่อพงษ์ สมสิงห์6. นายสงกรานต์ บุญมีเกียรติ7. นายทัศธราวุทธ ขันทะวิชัย8. นายวรินทร สัสดี9. นายอนุสรณ์ หนูแก้ว10. ภาณุมาศ พันธ์สะโม

รายชื่อผู้ช่วยผู้ตัดสินชายกีฬาฟุตบอล จำนวน 15 คน1. นายธเนศ ชูชื่น 2. นายภัทรพงษ์ กิจสถิต 3. นายราวุฒิ นาคฤทธิ์ 4. นายอภิชิต โนพวน5. นายคมสันต์ คำแผ่น6. นายพูนสวัสดิ์ สำราญสุข 7. นายราเชนทร์ ศรีชัย 8. นายโชติระวีย์ ทองดวง9. นายกษม ลอยมา10. นายกิติศักดิ์ พิกุลเงิน11. นายไชยา ศรีภักดิ์12. นายวรพงษ์ ประเสริฐศรี13. นายสุเมธ เปียศิริ14. นายธีรพล สัญญาปลื้ม15. นายตูแวยูโซะ กูจิ

รายชื่อผู้ตัดสินหญิงกีฬาฟุตบอล จำนวน 7 คน1. นางสาวพรรษา ชัยสนิท 2. นางสาวสุนิตา ทองถวิล 3. นางสาวทัศนีย์ เขื่อนเพชร4. ว่าที่ ร.ต.หญิงภัสราภรณ์ มะนิหมุด5. นางสาวอาริยา กฤษวงษ์6. นางสาวสุไพรี เทศถมยา7. นางสาวสุพัฒชา มะปราง

รายชื่อผู้ช่วยผู้ตัดสินหญิงกีฬาฟุตบอล จำนวน 11 คน1. นางสาวสุภาวรรณ หินทอง 2. นางสาวนวลนิจ ดอนจังหรีด 3. นางสาวอริษา จันทร์โสม4. นางสาวศศินา ทองคำ5. นางสาวสินีนุช งอยแพง 6. นางสาวสุวิดา วงค์ไกรษร7. นางสาวนุชจลิน อินทร์ชัย8. นางสาวมนัดดา ภูพาดหิน9. นางสาวมลฤดี จวนใหม่10. นางสาววิลาวัณย์ รัตนคช11. นางสาวสุทธิตา ไชยหงษ์

รายชื่อผู้ตัดสินชายกีฬาฟุตซอล จำนวน 14 คน1. นายยุทธกร ไม้เกตุ2. นายเบญจพล หมู่เจริญทรัพย์ 3. นายพรณรงค์ ไกรรอด4. นายชลกาญจน์ เหลืองสะอาด 5. ว่าที่ร้อยตรี กนกศักดิ์ ศิริพล6. นายศรายุทธ จันทร 7. นายเอกสิทธิ์ อำมาตย์เอก8. นายณัทฐิกรณ์ ส่งแก้ว9. นายจิรกานต์ แร่กาสินธุ์10. ว่าที่ร้อยตรี จิรวัฒน์ เทพอินทร์11. นายอรรถพล บรรจง12. นายพชร แย้มพราย13. นายสามารถ คงพัฒน์14. นายณัฐกิตต์ ฮินตัว

รายชื่อผู้ตัดสินหญิงกีฬาฟุตซอล จำนวน 1 คน1. นางสาวปนัดดา โคตรเสนาภัทรา

รายชื่อผู้ตัดสินชายกีฬาฟุตบอลชายหาด จานวน 2 คน1. นายสุวัฒน์ วงศ์สุวรรณ2. นายศุภฤทธิ์ อุดมา


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend
แชร์