ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันจันทร์ ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2564

ราชกิจจาฯ ประกาศ พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชทานยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพล

14.03K 18
ราชกิจจาฯ ประกาศ พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชทานยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพล

เมื่อวันที่ 14 ส.ค.62 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพล [จำนวน ๕๙ นาย ๑. ว่าที่พันเอก พาโชค เอกมหาชัย ฯลฯ]

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพล อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ประกอบมาตรา ๔ และมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๕ แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการและการบริหาร งานบุคคลของราชการในพระองค์ พ.ศ. ๒๕๖๐ และมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติยศทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๙ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานยศทหารต่ํากว่าชั้นนายพล จํานวน ๕๙ นาย ดังนี้

พระราชทานยศทหาร เป็น พันเอก

๑. ว่าที่พันเอก พาโชค เอกมหาชัย

พระราชทานยศทหาร เป็น พันโท

๒. ว่าที่พันโท นฤชิต งามขํา

๓. ว่าที่พันโท วสพล ตันติสันต์

๔. ว่าที่พันโท ปฐมพงษ์ ชูเมือง

๕. ว่าที่พันโท อดิศักดิ์ ไทยฤทธิ์

๖. ว่าที่พันโท ณัฐวัฒน์ อนุเมธางกูร

๗. ว่าที่พันโท จอม หงษ์หยก

๘. ว่าที่พันโท ธนกฤต ดีสนธิกุล

๙. ว่าที่พันโท ชลประคัลภ์ ชมพืช

พระราชทานยศทหาร เป็น พันตรี

๑๐. ว่าที่พันตรี วัฒนา ถ้ําสุวรรณ

๑๑. ว่าที่พันตรี ชาญ ศรีวะรมย์

๑๒. ว่าที่พันตรี ไพรัช คงหนองลาน

พระราชทานยศทหาร เป็น ร้อยเอก

๑๓. ว่าที่ร้อยเอก จิรัฏฐ์ ทรัพย์พ่วง

๑๔. ว่าที่ร้อยเอก กําภู โชติพฤกษ์ชูกุล

๑๕. ว่าที่ร้อยเอก ศิริพงษ์ เอี่ยมแสงศรี

๑๖. ว่าที่ร้อยเอก หน่วยรบ มีมงคล

๑๗. ว่าที่ร้อยเอก สุริยัณย์ พึ่งผล

๑๘. ว่าที่ร้อยเอก สุชาติ ชะรอยรัมย์

พระราชทานยศทหาร เป็น ร้อยเอกหญิง

๑๙. ว่าที่ร้อยเอกหญิง กุลวธู วงศ์วิริยภัทร

๒๐. ว่าที่ร้อยเอกหญิง อิศรา เรืองขจร

๒๑. ว่าที่ร้อยเอกหญิง มะลิ นาสินพร้อม

พระราชทานยศทหาร เป็น ร้อยโท

๒๒. ว่าที่ร้อยโท ปพลทนัย กําบังภัย

๒๓. ว่าที่ร้อยโท ชยานันท์ แพงแสง

๒๔. ว่าที่ร้อยโท นพดล เพชรทะเล

พระราชทานยศทหาร เป็น ร้อยโทหญิง

๒๕. ว่าที่ร้อยโทหญิง กัญญาณัฎฐ ทรัพย์ปัณทากุล

พระราชทานยศทหาร เป็น ร้อยตรี

๒๖. ว่าที่ร้อยตรี โตน ขาวหนูนา

๒๗. ว่าที่ร้อยตรี สิงหราช รัตนาจารย์

๒๘. ว่าที่ร้อยตรี คเณศร์ณฐ บุญย์เชี่ยว

๒๙. ว่าที่ร้อยตรี จิรเมธ เค้าสมบัติวัฒนา

๓๐. ว่าที่ร้อยตรี เจษฎา บุญทอง

๓๑. ว่าที่ร้อยตรี พงศกร ประกอบพรม

๓๒. ว่าที่ร้อยตรี ชยานันต์ ลีลา

๓๓. ว่าที่ร้อยตรี แทนธรรศไชยย์ เนียมคํา

๓๔. ว่าที่ร้อยตรี ณัฐภัทร ชูสังกิจ

๓๕. ว่าที่ร้อยตรี พชรพงศ์ สง่างาม

๓๖. ว่าที่ร้อยตรี ธัมรัทป์ ลิมตโสภณ

๓๗. ว่าที่ร้อยตรี บุญชนะ ตระกูลเอี่ยมเจริญ

๓๘. ว่าที่ร้อยตรี สมัคชัย อัครวงศ์วัฒนา

๓๙. ว่าที่ร้อยตรี สุพิชัย อมริต

๔๐. ว่าที่ร้อยตรี ธราทร พัวสุวรรณ

๔๑. ว่าที่ร้อยตรี พิทวัส ใจขํา

๔๒. ว่าที่ร้อยตรี มหรรณพ คําทัปน์

๔๓. ว่าที่ร้อยตรี นิรวิทย์ บัวใจ

๔. ว่าที่ร้อยตรี พิมลวิทย์ กลิ่นเกษร

๔๕. ว่าที่ร้อยตรี ประยูร เกิดรอด

๔๖. ว่าที่ร้อยตรี สนอง ครึ่งมี

๔๗. ว่าที่ร้อยตรี พยอม เทศมัน

๔๘. ว่าที่ร้อยตรี สุรสิทธิ์ บินชัย

๔๙. ว่าที่ร้อยตรี พิสูตร ศิลาเวียง

๕๐. ว่าที่ร้อยตรี ณัฐวัฒน์ แสวงสุข

๕๑. ว่าที่ร้อยตรี พิษณุ หนูโพธิ์

๕๒. ว่าที่ร้อยตรี ประสพโชค ใหญ่อยู่

๕๓. ว่าที่ร้อยตรี ธัญกร พันธุกานนท์

๕๔. ว่าที่ร้อยตรี อภิธร บรรยงกะเสนา ณ อยุธยา

๕๕. ว่าที่ร้อยตรี กิตติคุณ บุญยก

๕๖. ว่าที่ร้อยตรี ธนดล ธรรมวิลัยบุตร

๕๗. ว่าที่ร้อยตรี ธีระวัฒน์ เนื่องกรุ่น

๕๘. ว่าที่ร้อยตรี สมาน บุญเรือง

พระราชทานยศทหาร เป็น ร้อยตรีหญิง

๕๙. ว่าที่ร้อยตรีหญิง เฮือง บุผาพัน

ทั้งนี้ ลําดับที่ ๑ ตั้งแต่วันที่ ๘ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ ลําดับที่ ๒ ถึง ๑๘ ๒๔ และ ๔๔ ถึง ๕๘ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ ลําดับที่ ๑๙ ถึง ๒๑ ๒๓ ๒๕ และ ๕๙ ตั้งแต่วันที่ ๕ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ ลําดับที่ ๒๒ ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ ลําดับที่ ๒๖ ถึง ๔๓ ตั้งแต่วันที่ ๒๖ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑

ประกาศ ณ วันที่ 12 สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖2 เป็นปีที่ 4 ในรัชกาลปัจจุบัน

.

.


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend