ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันพฤหัสบดี ที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2562.

วีรศักดิ์สั่งพาณิชย์ปั้นผู้ประกอบการเข้าถึงเทคโนโลยี

390 1
วีรศักดิ์สั่งพาณิชย์ปั้นผู้ประกอบการเข้าถึงเทคโนโลยี

"วีรศักดิ์" สั่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเร่งแปลงนโยบายสู่ภาคปฏิบัติให้เห็นผลเป็นรูปธรรมชัดเจนโดยเร็ว เน้นสร้างความเข้มแข็งแก่ภาคธุรกิจและผู้ประกอบการไทยทุกระดับ พร้อมใช้เทคโนโลยีและเครือข่ายออนไลน์มาช่วยบริหารจัดการ อำนวยความสะดวก และขยายช่องทางการตลาด

นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า หลังจากที่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้มอบนโยบายและทิศทางการดำเนินงานให้แก่ผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์โดยเน้นนโยบายหลัก 10 ข้อ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศในฐานะที่กำกับดูแลกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้สั่งการให้อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเร่งแปลงนโยบายที่เกี่ยวข้องกับกรมฯสู่ภาคปฏิบัติให้เห็นผลเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจนโดยเน้นที่การสร้างความเข้มแข็งให้แก่ภาคธุรกิจและผู้ประกอบการไทยทุกระดับซึ่งถือเป็นปัจจัยหลักสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศโดยเฉพาะผู้ประกอบการที่อยู่ในชุมชนต้องได้รับการดูแลและส่งเสริมให้มีความแข็งแกร่ง

ทั้งนี้ นโยบายหลักที่เกี่ยวข้องกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าประกอบด้วย การให้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกแก่ภาคธุรกิจและประชาชน  การพัฒนาร้านค้าปลีกรายย่อย (โชวห่วย)เพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่เศรษฐกิจท้องถิ่น การพัฒนาช่องทางการตลาดและรูปแบบการนำเสนอผลิตภัณฑ์OTOP Select และส่งเสริมการสร้างและขยายธุรกิจด้วยระบบแฟรนไชส์รวมถึงการสร้างผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบแฟรนไชส์ ซึ่งนโยบายหลักทั้ง 4ข้อ กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ดำเนินการแปลงนโยบายและกำหนดกรอบการปฏิบัติงานไว้ในเบื้องต้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

นอกจากนี้ ยังมอบหมายให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้านำเทคโนโลยีมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ภาคธุรกิจและประชาชนโดยเฉพาะการจดทะเบียนธุรกิจและบริการข้อมูลธุรกิจที่เป็นภารกิจหลักของกรมฯ รวมทั้งได้พัฒนาระบบการให้บริการผ่านอิเล็กทรอนิกส์มาอย่างต่อเนื่อง เช่นบริการออกหนังสือรับรองนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์โดยเพิ่มช่องทางการให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการรวมถึงการออกหนังสือรับรองนิติบุคคลภาษาอังกฤษ การให้บริการนำส่งงบการเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์(DBD e-Filing) โดยสามารถดำเนินการนำส่งงบการเงินและสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นผ่านทางเว็บไซต์กรมฯซึ่งจะทำให้ภาคธุรกิจสามารถใช้ข้อมูลได้อย่างรวดเร็วเพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจทางธุรกิจ รวมทั้งได้มีการปรับระบบรับงบการเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ DBD e-Filing ให้รองรับชุดรหัสรายการทางบัญชี(Taxonomy : TFRS9) เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดทำบัญชีในระดับสากล

"การพัฒนาร้านค้าปลีกรายย่อย (โชวห่วย)เพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่เศรษฐกิจท้องถิ่นและสร้างแรงขับเคลื่อนไปถึงเศรษฐกิจของประเทศ โดยร่วมมือกับ 6หน่วยงานพันธมิตรทั้งจากภาครัฐและเอกชน ได้แก่ บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ้งจำกัด บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)สมาคมการค้าส่ง-ปลีกไทย และสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย เพื่อให้ความรู้การปรับภาพลักษณ์ร้านค้า จัดหาสินค้าราคาประหยัดและเชื่อมโยงสินค้าชุมชนเพื่อสร้างความแตกต่าง รวมทั้งสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในการบริการจัดการ การใช้ข้อมูลสารสนเทศและสินเชื่อเพื่อพัฒนาธุรกิจ โดยกำหนดเป้าหมายไว้จำนวน 10,000ราย"

นอกจากนี้ ยังต้องพัฒนาช่องทางการตลาดและรูปแบบการนำเสนอผลิตภัณฑ์OTOP Select ให้แก่ผู้ประกอบการอย่างต่อเนื่องโดยจะดำเนินการจัดกิจกรรมบ่มเพาะเชิงปฏิบัติการสู่การเป็นผู้ประกอบการชุมชนมืออาชีพและให้คำปรึกษาแนะนำด้านผลิตภัณฑ์และจัดทำต้นแบบผลิตภัณฑ์โดยผู้เชี่ยวชาญนอกจากนี้ ได้ส่งเสริมการตลาดโดยนำผู้ประกอบการเข้าร่วมงานแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์OTOP เช่น งาน OTOP City ฯลฯเป็นต้น พัฒนาศักยภาพ/ยกระดับการตลาดผลิตภัณฑ์ฐานราก OTOP ไทยสู่สากลโดยร่วมกับบริษัท คิง เพาเวอร์ แท็กซ์ฟรี จำกัด คัดเลือกสินค้า OTOP เพื่อจำหน่ายในร้านOTOP STORE ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานภูเก็ตและท่าอากาศยานดอนเมือง โดยมูลค่าการจำหน่ายสินค้าที่ผ่านมา ตั้งแต่เดือนมกราคม 2557- พฤษภาคม 2562 จาก 3ท่าอากาศยาน มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 506.69 ล้านบาท

เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend
แชร์