ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันพฤหัสบดี ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2563

'อธิรัฐ' สั่งจัดระเบียบท่าเรือ-เรือโดยสาร

589 6
อธิรัฐ สั่งจัดระเบียบท่าเรือ-เรือโดยสาร

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม อธิรัฐ รัตนเศรษฐ เป็นประธานวันคล้ายวันสถาปนากรมเจ้าท่า ครบรอบ 160 ปี ในวันที่ 5 สิงหาคม 2562 โดยมี นายจิรุตม์ วิศาลจิตร รองปลัดกระทรวงคมนาคม นายวิทยา ยาม่วง ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม ร่วมเป็นเกียรติในงาน และมีนายสมศักดิ์ ห่มม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า นายณัฐ จับใจ นายสมชาย สุมนัสขจรกุล นายกริชเพชร ชัยช่วย รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่าทั้งส่วนกลางและภูมิภาค ร่วมให้การต้อนรับ ณ กรมเจ้าท่า

นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ กล่าวว่า กรมเจ้าท่า (จท.) เป็นหน่วยงานที่ก่อตั้งขึ้นครบรอบ 160 ปี มีภารกิจครอบคลุมงานหลายด้าน อาทิ การพัฒนาศักยภาพในการขนส่งทางน้ำ พัฒนามาตรการความปลอดภัยด้านการขนส่งทางน้ำและการพาณิชยนาวี การพัฒนาและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานทางน้ำ การผลิตบุคลากรด้านพาณิชยนาวีให้มีคุณภาพ การดูแล รักษาสิ่งแวดล้อมทางน้ำ ทั้งแม่น้ำ ลำคลอง และชายฝั่งทะเล เป็นต้น และ จท. มุ่งมั่น พัฒนาและยกระดับการบริการที่ดี ตอบสนองความต้องการของประชาชนและประเทศชาติมาโดยตลอด โดยบุคลากร เจ้าหน้าที่ จท. เป็นกลไกสำคัญที่ทำให้หน่วยงานขับเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างราบรื่น เข้มแข็ง ซึ่งทุกคนมีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ ทุ่มเทกำลังกายและความสามารถในการผลักดันกระบวนการภารกิจต่าง ๆ ให้สัมฤทธิ์ผล เพื่อพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งให้ระบบเศรษฐกิจของประเทศ ก้าวสู่ปีต่อไปอย่างมั่นคง เชื่อมั่นว่า จท. จะเป็นองค์กรที่พัฒนาอย่างก้าวหน้า ก้าวไกลสู่มาตรฐานสากล

ปัจจุบัน จท. ได้รับการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยงาน เพิ่มศักยภาพบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ มีความพร้อมในการปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ โดยในปี พ.ศ. 2562 จท. ปรับบทบาทการบริหารงานให้เป็นเชิงรุกมากขึ้น มุ่งยกระดับการให้บริการที่ดีตอบสนองความต้องการของประชาชนและประเทศชาติ เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว ทั่วถึง และปลอดภัยในการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี ซึ่งเป็นปัจจัยสนับสนุนและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ สำหรับกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การถวายสักการะพระบรมรูปรัชกาลที่ 4 และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พิธีการทางศาสนา การมอบทุนส่งเสริมการศึกษาให้แก่บุตรสมาชิกสวัสดิการ จท. (ทุนเรียนดี) จำนวน 17 ทุน มอบเข็มยกย่องเชิดชูเกียรติและใบประกาศเกียรติคุณคนต้นแบบ จำนวน 3 หน่วยงานและมอบโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติและใบประกาศเกียรติคุณหน่วยงานต้นแบบ จำนวน 7 ราย เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากรในการปฏิบัติงานต่อไป


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend