ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันพฤหัสบดี ที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2562.

คำแถลงข่าวของ ร.ต.ต. เกรียงศักดิ์ โลหะชาละประธานสภากรุงเทพมหานคร

692 0
คำแถลงข่าวของ ร.ต.ต. เกรียงศักดิ์ โลหะชาละประธานสภากรุงเทพมหานคร

คำแถลงข่าวของ ร.ต.ต. เกรียงศักดิ์ โลหะชาละประธานสภากรุงเทพมหานคร วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 13.00 น. ห้องประชุม4 - 5 ชั้น 3 ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

ในวันนี้สภากรุงเทพมหานครได้พิจารณร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563 ในวาระที่ 2 และวาระที่3 เสร็จสิ้นลงแล้วและได้มีมติเห็นชอบให้ประกาศใช้เป็นข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครฯเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 83,398,006,600 บาท(แปดหมื่นสามพันสามร้อยเก้าสิบแปดล้านหกพัน หกร้อยบาท)

งบประมาณทั้งหมดของกรุงเทพมหานคร จำแนกออกเป็น

งบดำเนินการร้อยละ 73.0 และงบลงทุนร้อยละ 26.30จะนำไปเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานใน 7 ด้าน

1. ด้านการบริหารทั่วไป จำนวนประมาณ 2.54 หมื่นล้านบาท(สองหมื่น ห้าพัน สี่ร้อย ล้านบาท)

2. ด้านการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยจำนวนประมาณ 1.35 หมื่นล้านบาท(หนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อย ล้านบาท)

3. ด้านการโยธาและระบบจราจร จำนวนประมาณ1.63 หมื่นล้านบาท (หนึ่งหมื่นหกพันสามร้อย ล้านบาท)

4 ด้านการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสียจำนวนประมาณ9.8 พันล้านบาก (เก้าพันแปดร้อย ล้านบาท)

5. ด้านการพัฒนาและบริการสังคม จำนวนประมาณ6.3 พันล้านบาท (หกพันสามร้อย ล้านบาท)

6. ด้านการสาธารณสุข จำนวนประมาณ6.7 พันล้านบาท (หกพันเจ็ดร้อย ล้านบาท)

7. ด้านการศึกษาจำนวนประมาณ46 พันล้านบาท(สี่พันหกร้อย ล้านบาท)

การพิจารณางบประมาณของกรุงเทพมหานครในปีนี้สภากรุงเทพมหานครได้ยึดหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้อง นโยบายของรัฐบาลยุทธศาสตร์ชาติ 20ปีและแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำปีพ.ศ. 2563 โดยคำนึงถึงควมคุ้มค่าความเหมาะสมของพื้นที่ สภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันตลอดจนการเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนชาวกรุงเทพมหานครโดยภาพรวม

สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการขอจัดสรรงบประมาณในส่วนของสำนักและสำนักงานเขตนั้น ขอให้ผู้แทนของคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีประมาณ พ.ศ. 2563 ได้ให้ข้อมูลและหลังจากนั้นจะเป็นการตอบข้อซักถามของสื่อมวลชน

เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend
แชร์