ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันศุกร์ ที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2563.

พระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งข้าราชการตุลาการ

2.7K 7
พระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งข้าราชการตุลาการ

เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการตุลาการ ระบุ มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งข้าราชการตุลาการ ให้ดํารงตําแหน่ง ในศาลต่าง ๆ จํานวน ๑๔๑ ราย ดังนี้

๑. นายภิญโญ แสงภู่ รองประธานศาลอุทธรณ์ภาค ๑ ดํารงตําแหน่ง อธิบดีผู้พิพากษา ศาลอาญามีนบุรี

๒. นายสนิท ตระกูลพรายงาม รองประธานศาลอุทธรณ์ภาค ๑ ดํารงตําแหน่ง อธิบดี ผู้พิพากษาศาลอาญาตลิ่งชัน

๓. นายประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์ ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา ดํารงตําแหน่ง อธิบดีผู้พิพากษา ศาลแพ่งตลิ่งชัน

๔. นายเชวง ชูศิริ เลขาธิการประธานศาลฎีกา ดํารงตําแหน่ง อธิบดีผู้พิพากษา ศาลอาญาพระโขนง

๕. นายอดุลย์ ขันทอง ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา ดํารงตําแหน่ง อธิบดีผู้พิพากษา ศาลแพ่งพระโขนง

๖. นายสุชาติ ตระกูลเกษมสุข ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์คดีชํานัญพิเศษ ดํารงตําแหน่ง อธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่งมีนบุรี

๗. นายจุมพล กล้าประเสริฐ ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ ดํารงตําแหน่ง รองอธิบดีผู้พิพากษา ศาลแพ่งมีนบุรี

๘. นายนพรัตน์ อักษร ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ ดํารงตําแหน่ง รองอธิบดีผู้พิพากษา ศาลอาญามีนบุรี

๙. นางอัจฉรา สุระคําแหง ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา ดํารงตําแหน่ง รองอธิบดีผู้พิพากษา ศาลอาญาตลิ่งชัน

๑๐. นางสาวสุภา วิทยาอารีย์กุล ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ประจํากองผู้ช่วยผู้พิพากษา ศาลอุทธรณ์คดีชํานัญพิเศษ ดํารงตําแหน่ง รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญามีนบุรี

๑๑. นางจรีรัตน์ ตันติเวชกุล รองเลขาธิการสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ดํารงตําแหน่ง รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาตลิ่งชัน

๑๒. นายโตมร สิริวิวัฒน์ภากร ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ประจํากองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ คดีชํานัญพิเศษ ดํารงตําแหน่ง รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่งตลิ่งชัน

๑๓. นายภมร สัตตภรณ์พิภพ ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา ดํารงตําแหน่ง รองอธิบดีผู้พิพากษา ศาลแพ่งมีนบุรี

๑๔. นายจรูญ นาคเสน ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา ดํารงตําแหน่ง รองอธิบดีผู้พิพากษา ศาลอาญาพระโขนง

๑๕. นายดิลก เสริมวิริยะกุล ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา ดํารงตําแหน่ง รองอธิบดีผู้พิพากษา ศาลอาญาพระโขนง

๑๖. นายสุรพล นิตินัยวินิจ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลแรงงานภาค ๒ ดํารงตําแหน่ง รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่งพระโขนง

๑๗. นายสุวิทย์ รัตนสุคนธ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้า ระหว่างประเทศกลาง ดํารงตําแหน่ง รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่งพระโขนง

๑๘. นางสุชาดา พรพิพัฒน์ไพศาล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจําสํานักงานอธิบดีผู้พิพากษา ภาค ๑ ดํารงตําแหน่ง รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่งตลิ่งชัน

๑๙. นายนรพัฒน์ สุจิวรกุล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพระโขนง ดํารงตําแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอาญาพระโขนง

๒๐. นายอภิชาติ เทพหนู ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดมีนบุรี ดํารงตําแหน่ง ผู้พิพากษา หัวหน้าคณะในศาลแพ่งมีนบุรี

๒๑. นายพะโณมล ไพรภิมุข ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลจังหวัดมีนบุรี ดํารงตําแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอาญามีนบุรี

๒๒. นายอุทัย พิศวง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดตลิ่งชัน ดํารงตําแหน่ง ผู้พิพากษา หัวหน้าคณะในศาลอาญาตลิ่งชัน

๒๓. นายก้อง ศิวะเกื้อ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลจังหวัดพระโขนง ดํารงตําแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอาญาพระโขนง

๒๔. นายสญชัย กีรติกฤติยานนท์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลจังหวัดมีนบุรี ดํารงตําแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอาญามีนบุรี

๒๕. นายชวพันธุ์ สิทธิวัจน์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลจังหวัดมีนบุรี ดํารงตําแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอาญามีนบุรี

๒๖. นายสุรพันธ์ เจริญกิตติ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลจังหวัดมีนบุรี ดํารงตําแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอาญามีนบุรี

๒๗. นายโชคชัย ตั้งรักษาสัตย์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลจังหวัดพระโขนง ดํารงตําแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอาญาพระโขนง

๒๘. นายภูมิชัย พันธพฤทธ์พยัต ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลจังหวัดมีนบุรี ดํารงตําแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลแพ่งมีนบุรี

๒๙. นางสาวอัจฉราพร สมบูรณ์พงศ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลจังหวัดตลิ่งชัน ดํารงตําแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอาญาตลิ่งชัน

๓๐. นายปกรณ์ ประเสริฐศักดิ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลจังหวัดมีนบุรี ดํารงตําแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอาญามีนบุรี

๓๑. นายวิญญู พิชัย ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลจังหวัดตลิ่งชัน ดํารงตําแหน่ง ผู้พิพากษา หัวหน้าคณะในศาลอาญาตลิ่งชัน

๓๒. นายปรเมศร บัณฑราภิวัฒน์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลจังหวัดพระโขนง ดํารงตําแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอาญาพระโขนง

๓๓. นายนพรัตน์ บุญจร ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลจังหวัดตลิ่งชัน ดํารงตําแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอาญาตลิ่งชัน

๓๔. นายเพชร ทองเยิ้น ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลจังหวัดพระโขนง ดํารงตําแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอาญาพระโขนง

๓๕. นายจิรพนธ์ วีระชาญชัย ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลจังหวัดมีนบุรี ดํารงตําแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลแพ่งมีนบุรี

๓๖. นายธีระชัย กระแสทรง ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลจังหวัดมีนบุรี ดํารงตําแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลแพ่งมีนบุรี

๓๗. นายปริญญา สิตะโปสะ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลจังหวัดมีนบุรี ดํารงตําแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอาญามีนบุรี

๓๘. นายพิสิฐ นรัตถรักษา ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลจังหวัดมีนบุรี ดํารงตําแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอาญามีนบุรี

๓๙. นางสาวเพียงจิตต์ คล้ายสวน ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลจังหวัดมีนบุรี ดํารงตําแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลแพ่งมีนบุรี

๔๐. นางสาวกรองแก้ว ถนอมรอด ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลจังหวัดมีนบุรี ดํารงตําแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอาญามีนบุรี

๔๑. นายวันชัย อิสระเสนารักษ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลจังหวัดมีนบุรี ดํารงตําแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอาญามีนบุรี

๔๒. นายศิระ โกสิยารักษ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลจังหวัดมีนบุรี ดํารงตําแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลแพ่งมีนบุรี

๔๓. นายพรชัย หวังประเสริฐกุล ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลจังหวัดมีนบุรี ดํารงตําแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลแพ่งมีนบุรี

๔๔. นางสาวแพรวพรรณ วรรณเลิศ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลจังหวัดตลิ่งชัน ดํารงตําแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอาญาตลิ่งชัน

๔๕. นายวรพจน์ เวียงจันทร์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลจังหวัดมีนบุรี ดํารงตําแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลแพ่งมีนบุรี

๔๖. นายจุฬา อินอิว ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลจังหวัดตลิ่งชัน ดํารงตําแหน่ง ผู้พิพากษา หัวหน้าคณะในศาลอาญาตลิ่งชัน

๔๗. นางสุรางค์ เจียรณ์มงคล ชนินทรลีลา ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลจังหวัดตลิ่งชัน ดํารงตําแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลแพ่งตลิ่งชัน

๔๘. นายอนันต์ ลิขิตธนสมบัติ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลจังหวัดพระโขนง ดํารงตําแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอาญาพระโขนง

๔๙. นางสาวรพีพร วัฒนะชีวะกุล ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลจังหวัดตลิ่งชัน ดํารงตําแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลแพ่งตลิ่งชัน

๕๐. นางฉันทนา วาพันสุ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลจังหวัดมีนบุรี ดํารงตําแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลแพ่งมีนบุรี

๕๑. นางอัญชลี อริยะนันทกะ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลจังหวัดมีนบุรี ดํารงตําแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลแพ่งมีนบุรี

๕๒. นายอนุสิทธิ์ ไตรรงค์ทอง ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลจังหวัดมีนบุรี ดํารงตําแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลแพ่งมีนบุรี

๕๓. นายสุรศักดิ์ วิศิษฎ์สมบัติ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลจังหวัดตลิ่งชัน ดํารงตําแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลแพ่งตลิ่งชัน

๕๔. นายวิสุทธิ์ จินดาดํารงเวช ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลจังหวัดตลิ่งชัน ดํารงตําแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลแพ่งตลิ่งชัน

๕๕. นายปราโมทย์ ศรีสุข ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลจังหวัดตลิ่งชัน ดํารงตําแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลแพ่งตลิ่งชัน

๕๖. นายทวีเกียรติ ดุริยะประพันธ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลจังหวัดตลิ่งชัน ดํารงตําแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลแพ่งตลิ่งชัน

๕๗. นายกิตติ บุญธรรม ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลจังหวัดมีนบุรี ดํารงตําแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลแพ่งมีนบุรี

๕๘. นายตรัณ ขมะวรรณ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลจังหวัดตลิ่งชัน ดํารงตําแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลแพ่งตลิ่งชัน

๕๙. นายสุรเชษฐ์วริศ มหัทธนะกุล ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลจังหวัดมีนบุรี ดํารงตําแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลแพ่งมีนบุรี

๖๐. นายสุรสิทธิ์ อิงสถิตธนวันต์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลจังหวัดมีนบุรี ดํารงตําแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลแพ่งมีนบุรี

๖๑. นายสมหวัง กองใจ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลจังหวัดมีนบุรี ดํารงตําแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลแพ่งมีนบุรี

๖๒. นายศุภกร สันฐาน ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลจังหวัดพระโขนง ดํารงตําแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอาญาพระโขนง

๖๓. นางสาวเนาวรัตน์ อัชฌายกชาติ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลจังหวัดพระโขนง ดํารงตําแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลแพ่งพระโขนง

๖๔. นายธวัชชัย แสงอรุณ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลจังหวัดพระโขนง ดํารงตําแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลแพ่งพระโขนง

๖๕. นายณรงค์ กอนดี ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลจังหวัดมีนบุรี ดํารงตําแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลแพ่งมีนบุรี

๖๖. นายณัทกร ธรรมาวุฒิกุล ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดตลิ่งชัน ดํารงตําแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลอาญาตลิ่งชัน

๖๗. นายประเสริฐ เชิดทวีทรัพย์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดมีนบุรี ดํารงตําแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลอาญามีนบุรี

๖๘. นายธนวิทย์ ขําศรี ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลจังหวัดตลิ่งชัน ดํารงตําแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลแพ่งตลิ่งชัน

๖๙. นายสุวัจน์ สาสนพิจิตร์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดตลิ่งชัน ดํารงตําแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลอาญาตลิ่งชัน

๗๐. นางสาวรสวันต์ ทับสุพรรณ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลจังหวัดพระโขนง ดํารงตําแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลแพ่งพระโขนง

๗๑. นายวีระพงษ์ ทองอ่อน ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดตลิ่งชัน ดํารงตําแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลอาญาตลิ่งชัน

๗๒. นายประดินท์ อําพรสุต ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดตลิ่งชัน ดํารงตําแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลแพ่งตลิ่งชัน

๗๓. นายปราโมทย์ สุทธิกิจจานนท์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดตลิ่งชัน ดํารงตําแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลอาญาตลิ่งชัน

๗๔. นายณเทพ วิจิตรทัศนา ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดตลิ่งชัน ดํารงตําแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลอาญาตลิ่งชัน

๗๕. นางคันธ์ฉาย ลิบน้อย ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดตลิ่งชัน ดํารงตําแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลอาญาตลิ่งชัน

๗๖. นายฐปนัท จึงสมาน ผู้พิพากษาศาลจังหวัดมีนบุรี ดํารงตําแหน่ง ผู้พิพากษา ศาลแพ่งมีนบุรี

๗๗. นายณัฐพล พิทักษ์วงศาโรจน์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดพระโขนง ดํารงตําแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลอาญาพระโขนง

๗๘. นางสาวสุภี สมสวัสดิ์วิบูลย์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดมีนบุรี ดํารงตําแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลอาญามีนบุรี

๗๙. นายชุมพล ชีวินไกรสร ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดตลิ่งชัน ดํารงตําแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลแพ่งตลิ่งชัน

๘๐. นายมนตรี กิติพงศ์ไพโรจน์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดมีนบุรี ดํารงตําแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลแพ่งมีนบุรี

๘๑. นายวรวรรณ อัครวิทย์ ผู้พิพากษาศาลจังหวัดพระโขนง ดํารงตําแหน่ง ผู้พิพากษา ศาลแพ่งพระโขนง

๘๒. นายวิริยะ แดงบรรจง ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดตลิ่งชัน ดํารงตําแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลแพ่งตลิ่งชัน

๘๓. นายวินัย เลิศประเสริฐ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดตลิ่งชัน ดํารงตําแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลแพ่งตลิ่งชัน

๘๔. นายพลวัฒน์ อักษรสุวรรณ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดตลิ่งชัน ดํารงตําแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลแพ่งตลิ่งชัน

๘๕. นายทวีป ฟักเทพ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดพระโขนง ดํารงตําแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลอาญาพระโขนง

๘๖. นายรณรงค์ คําทอน ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดตลิ่งชัน ดํารงตําแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลแพ่งตลิ่งชัน

๘๗. นายรุ่งโรจน์ สมบูรณ์สุข ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดมีนบุรี ดํารงตําแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลอาญามีนบุรี

๘๘. นางสาวจิราวรรณ ไชยศิรินทร์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดมีนบุรี ดํารงตําแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลอาญามีนบุรี

๘๙. นายรติปกรณ์ จงอุตส่าห์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดมีนบุรี ดํารงตําแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลอาญามีนบุรี

๙๐. นายเทอดพงศ์ จามน้อยพรหม ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดตลิ่งชัน ดํารงตําแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลแพ่งตลิ่งชัน

๙๑. นายสุธี สระบัว ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดมีนบุรี ดํารงตําแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลแพ่งมีนบุรี

๙๒. นายเทอดศักดิ์ อินทรปรีชา ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดตลิ่งชัน ดํารงตําแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลแพ่งตลิ่งชัน

๙๓. นายทาย พันธุ์ธิติรักษ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดตลิ่งชัน ดํารงตําแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลแพ่งตลิ่งชัน

๙๔. นายธีระเดช กิ่งแก้วจิรกุล ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดมีนบุรี ดํารงตําแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลอาญามีนบุรี

๙๕. นางพรพิมล เรืองกิจ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดตลิ่งชัน ดํารงตําแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลแพ่งตลิ่งชัน

๙๖. นายชัช โชชัย ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดมีนบุรี ดํารงตําแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลอาญามีนบุรี

๙๗. นางสาวศิริเพ็ญ ตั้งทวีสุโข ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดพระโขนง ดํารงตําแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลอาญาพระโขนง

๙๘. นางแก้วตา พันธ์อุไร ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดมีนบุรี ดํารงตําแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลแพ่งมีนบุรี

๙๙. นายประชา เฉลิมกิตติชัย ผู้พิพากษาศาลจังหวัดพระโขนง ดํารงตําแหน่ง ผู้พิพากษา ศาลแพ่งพระโขนง

๑๐๐. นายเลิศดิลก ยุติธรรม ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดมีนบุรี ดํารงตําแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลแพ่งมีนบุรี

๑๐๑. นายกรณ์ ปิ่นวิรุฬห์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดมีนบุรี ดํารงตําแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลแพ่งมีนบุรี

๑๐๒. นายพิสิษฐ์ เจริญสุข ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดมีนบุรี ดํารงตําแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลแพ่งมีนบุรี

๑๐๓. นายสมนึก สอทา ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดพระโขนง ดํารงตําแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลอาญาพระโขนง

๑๐๔. นางสาวภคภัค วัณนาวิบูล ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดมีนบุรี ดํารงตําแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลแพ่งมีนบุรี

๑๐๕. นายประยุทธ ประชุมชน ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดมีนบุรี ดํารงตําแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลแพ่งมีนบุรี

๑๐๖. นายสุวรรณ์ นามตะ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดมีนบุรี ดํารงตําแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลแพ่งมีนบุรี

๑๐๗. นางรัชตยา ใจหาญ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดพระโขนง ดํารงตําแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลอาญาพระโขนง

๑๐๘. นางมาณพิกา มุลพรม อาภาศิริผล ผู้พิพากษาศาลจังหวัดพระโขนง ดํารงตําแหน่ง ผู้พิพากษาศาลแพ่งพระโขนง

๑๐๙. นายสมยศ อรุณศรีโสภณ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดมีนบุรี ดํารงตําแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลแพ่งมีนบุรี

๑๑๐. นายสมเดช เอี่ยมวิเชียรเจริญ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดพระโขนง ดํารงตําแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลอาญาพระโขนง

๑๑๑. นายชุติเดช ศิริมงคล ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดมีนบุรี ดํารงตําแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลแพ่งมีนบุรี

๑๑๒. นางสาวจุฑารัตน์ สันติเสวี ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดพระโขนง ดํารงตําแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลอาญาพระโขนง

๑๑๓. นางสาวภัทรวรรณ ทรงกําพล ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดมีนบุรี ดํารงตําแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลแพ่งมีนบุรี

๑๑๔. นายผาสุก เจริญเกียรติ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดมีนบุรี ดํารงตําแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลแพ่งมีนบุรี

๑๑๕. นายวันชัย เพียรวิทยาพันธุ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดพระโขนง ดํารงตําแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลแพ่งพระโขนง

๑๑๖. นายเกรียงศักดิ์ กัมทรทิพย์ ผู้พิพากษาศาลจังหวัดมีนบุรี ดํารงตําแหน่ง ผู้พิพากษา ศาลแพ่งมีนบุรี

๑๑๗. นายจิรายุ มกราพันธุ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดพระโขนง ดํารงตําแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลแพ่งพระโขนง

๑๑๘. นางสาวสุทัสสา แก้วจรวย ผู้พิพากษาศาลจังหวัดตลิ่งชัน ดํารงตําแหน่ง ผู้พิพากษา ศาลแพ่งตลิ่งชัน

๑๑๙. นายพิพัฒน์ พรพิริยะกุลชัย ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดมีนบุรี ดํารงตําแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลแพ่งมีนบุรี

๑๒๐. นายพงศธร ศรีสาคร ผู้พิพากษาศาลจังหวัดมีนบุรี ดํารงตําแหน่ง ผู้พิพากษา ศาลแพ่งมีนบุรี

๑๒๑. นายพีรรณ พรวิเศษ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดพระโขนง ดํารงตําแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลแพ่งพระโขนง

๑๒๒. นายวิศรุต สิริสิงห์ ผู้พิพากษาศาลจังหวัดพระโขนง ดํารงตําแหน่ง ผู้พิพากษา ศาลแพ่งพระโขนง

๑๒๓. นายสืบสาย บริรักษ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจัง หวัดพระโขนง ดํารงตําแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลแพ่งพระโขนง

๑๒๔. นายพิชญ์พงศ์ จันทะศรี ผู้พิพากษาศาลจังหวัดตลิ่งชัน ดํารงตําแหน่ง ผู้พิพากษา ศาลแพ่งตลิ่งชัน

๑๒๕. นางสาวสุนิธยา แจ่มจันทร์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดพระโขนง ดํารงตําแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลแพ่งพระโขนง

๑๒๖. นางมยุรี จันทะศรี ผู้พิพากษาศาลจังหวัดตลิ่งชัน ดํารงตําแหน่ง ผู้พิพากษา ศาลแพ่งตลิ่งชัน

๑๒๗. นายธรรมรัตน์ เทียนวรรณกิจ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดพระโขนง ดํารงตําแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลแพ่งพระโขนง

๑๒๘. นายพิชัย ลิมป์วรพรรณ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดพระโขนง ดํารงตําแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลแพ่งพระโขนง

๑๒๙. นายจารุพจน์ คําคล้าย ผู้พิพากษาศาลจังหวัดพระโขนง ดํารงตําแหน่ง ผู้พิพากษา ศาลแพ่งพระโขนง

๑๓๐. นางสาวลลิดา หล่อชลอกุล ผู้พิพากษาศาลจังหวัดมีนบุรี ดํารงตําแหน่ง ผู้พิพากษา ศาลแพ่งมีนบุรี

๑๓๑. นายสากล สมสุข ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลจังหวัดมีนบุรี ดํารงตําแหน่ง ผู้พิพากษา อาวุโสในศาลแพ่งมีนบุรี

๑๓๒. นายวัชรินทร์ ปัจเจกวิญญูสกุล ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลจังหวัดตลิ่งชัน ดํารงตําแหน่ง ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลอาญาตลิ่งชัน

๑๓๓. นายชัชวาลย์ สุวรรณศักดิ์ ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลจังหวัดตลิ่งชัน ดํารงตําแหน่ง ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลแพ่งตลิ่งชัน

๑๓๔. หม่อมราชวงศ์ดํารงรักษ์ เกษมสันต์ ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลจังหวัดพระโขนง ดํารงตําแหน่ง ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลแพ่งพระโขนง

๑๓๕. นายเฉลิมชัย พนาโยธากุล ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลจังหวัดตลิ่งชัน ดํารงตําแหน่ง ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลอาญาตลิ่งชัน

๑๓๖. นางสาวดวงกมล รังษีธรรมปัญญา ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลจังหวัดมีนบุรี ดํารงตําแหน่ง ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลแพ่งมีนบุรี

๑๓๗. นายภาภูมิ สรอัฑฒ์ ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลจังหวัดตลิ่งชัน ดํารงตําแหน่ง ผู้พิพากษา อาวุโสในศาลแพ่งตลิ่งชัน

๑๓๘. นายณฐพงษ์ ธีระเกษม ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลจังหวัดตลิ่งชัน ดํารงตําแหน่ง ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลแพ่งตลิ่งชัน

๑๓๙. นายพยุง ชูสง ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลจังหวัดมีนบุรี ดํารงตําแหน่ง ผู้พิพากษาอาวุโส ในศาลอาญามีนบุรี

๑๔๐. นางดวงสมร มนตรีกุล ณ อยุธยา ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลจังหวัดพระโขนง ดํารงตําแหน่ง ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลอาญาพระโขนง

๑๔๑. นายสัคโสภณ ขาวสิทธิวงษ์ ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลจังหวัดมีนบุรี ดํารงตําแหน่ง ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลอาญามีนบุรี

เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend