ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันเสาร์ ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2563.

สมศ. โชว์ประเมิน 4.0 ใช้ IT ช่วยครูลดภาระเอกสารพร้อมพัฒนาหลักสูตรผู้ประเมินภายนอกแบบโกอินเตอร์

769 6
สมศ. โชว์ประเมิน 4.0 ใช้ IT ช่วยครูลดภาระเอกสารพร้อมพัฒนาหลักสูตรผู้ประเมินภายนอกแบบโกอินเตอร์

สมศ. โชว์ประเมิน 4.0 ใช้ IT ช่วยครูลดภาระเอกสารพร้อมจับมือสหราชอาณาจักร พัฒนาหลักสูตรผู้ประเมินภายนอกแบบโกอินเตอร์นางสาวขนิษฐา ตั้งวรสิทธิชัย รักษาการผู้อำนวยการ สำนักรับรองมาตราฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. กล่าวว่า ในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ สมศ.

สมศ. ได้มีการแนะนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศฯ มาใช้เพื่อช่วยลดภาพด้านเอกสารให้กับสถานศึกษา โดยให้สถานศึกษาจัดส่งรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ในรูปแบบไฟล์ดิจิทัลไปยังต้นสังกัด จากนั้น ต้นสังกัดจะจัดส่งไฟล์ SAR พร้อมประเด็นมายัง สมศ. แทนรูปแบบเดิมที่ต้องจัดส่งเอกสาร


หลังจากนั้นกระบวนการประเมินจะเริ่มต้นขึ้นในขั้นตอน Pre Analytics (ขั้นตอนการวิเคราะห์ SAR) โดยทีมผู้ประเมินภายนอกจะทำการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของสถานศึกษาจาก SAR เพื่อกำหนดจำนวนวันลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมประเมินสถานศึกษาต่อไปพร้อมกันนี้ สมศ. มีแนวคิดในการพัฒนาระบบวิเคราะห์การจัดกลุ่มผู้ประเมินภายนอก ด้วยกระบวนการ Alteryx Data Analytics ซึ่งเป็นระบบที่ช่วยในการวิเคราะห์และประมวลผลในรูปแบบ Visualizations จากฐานข้อมูลผู้ประเมินภายนอก ในการจัดทีมประเมินในมีความเหมาะสมและมีความรู้และประสบการณ์ตรงและสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาที่จะต้องประเมิน และจากหน่วยงานต้นสังกัดหรือผู้มีประสบการณ์การทำงานและประสบการณ์การประเมิน พื้นที่ที่สามารถลงประเมิน รวมถึงความสามารถและทักษะด้านสารสนเทศของผู้ประเมิน ระบบจะประมวลผลจากฐานข้อมูลทั้งหมดและวิเคราะห์คุณสมบัติ เพื่อกำหนดตำแหน่งผู้ประเมินขององค์ประกอบคณะผู้ประเมิน โดยตำแหน่งประธานคณะประเมินจะต้องมีประสบการณ์ประเมินฯ มากกว่า 30 แห่ง

ส่วนกรรมการและเลขานุการต้องเป็นผู้บริหารสถานศึกษาหรืออดีตผู้บริหารสถานศึกษา โดยโปรแกรมนี้จะช่วยลดระยะเวลาในการจัดทีมผู้ประเมินภายนอก และเพิ่มประสิทธิภาพของการจัดทีมผู้ประเมินให้มีศักยภาพและเหมาะสมตามบริบทของสถานศึกษากับคณะผู้ประเมินในแต่ละคณะ ทั้งนี้ สมศ. ได้ใช้โปรแกรมวิเคราะห์การจัดกลุ่มผู้ประเมินภายนอกตั้งแต่ต้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ กับศูนย์พัฒนาเด็ก จำนวนกว่า 900 แห่งทั่วประเทศ

นางสาวขนิษฐา กล่าวต่อว่า และเพื่อให้การประเมินคุณภาพภายนอก เป็นไปอย่างมีคุณภาพและได้รับการยอมรับในระดับสากล สมศ. จึงได้ร่วมมือกับ Quality Assurance Agency (QAA) หน่วยงานประกันคุณภาพการศึกษาของสหราชอาณาจักร ในความร่วมมือเพื่อส่งเสริมด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่าง สมศ. และ QAA ผ่านขั้นตอนการแลกเปลี่ยนผู้ผระเมินภายนอก ในรูปแบบโครงการอบรมให้กับผู้ประเมินภายนอกของ สมศ. เพื่อยกระดับผู้ประเมินภายนอก ให้มีศักยภาพและมาตราฐานเทียบเท่าระดับสากล

พร้อมกันนี้จะมีการพัฒนากรอบการประกันคุณภาพร่วมกันของทั้งสองประเทศ และพัฒนาหลักสูตรที่สามารถเพิ่มขีดความสามารถผู้ประเมินภายนอกด้านการประกันคุณภาพการศึกษาและการประเมินคุณภาพการศึกษา (Desk-based Analytics) เพื่อเพิมประสิทธิภาพในกระบวนการ Pre Analysis ซึ่งเป็นขั้นตอนหนึ่งในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ของ สมศ. รวมไปถึงการพัฒนาวิธีการและรูปแบบการเขียนรายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพภายนอก ( Writing Report) ให้เกิดคุณค่า

สามารถสะท้อนผลและยืนยันผลการดำเนินงานของสถานศึกษาตามมาตราฐานที่สถานศึกษากำหนดได้อย่างแท้จริงซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่สี่ของ สมศ. ที่มุ่งเน้นให้เป็นการประเมินเพื่อพัฒนา ไม่มีการตัดสินผลได้หรือตก ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่มีกำหนดมาตราฐานการประเมินขึ้นมาใหม่ แต่จะพิจารณาในประเด็น ความเป็นระบบ เหมาะสมเป็นไปได้ ความเชื่อถือได้ และประสิทธิผมของคุณภาพผู้เรียน การบริหารจัดการ และการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

การประเมินเน้นการประเมินเชิงคุณภาพ พิจารณาร่อยรอยหลักฐานเชิงประจักษ์ จากการสัมภาษณ์ การสังเกต ในการประเมินคุนภาพภายนอกสำหรับคณาจารย์ นักเรียน นิสิต นักศึกษา หรือประชาชนทั่วไป สามาถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานรับรองมาตราฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) โทรศัพท์ 02-216-3955 หรือเข้าไปที่ www.onesqa.or.th

เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend