ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันพุธ ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2563.

กรมสมเด็จพระเทพฯ เสด็จพระราชดำเนินงานสโมสรสันนิบาต เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

3.1K 52
กรมสมเด็จพระเทพฯ เสด็จพระราชดำเนินงานสโมสรสันนิบาต เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เมื่อวันที่ 29 ก.ค. ที่ทำเนียบรัฐบาล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ เป็นประธานในงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 28 ก.ค. 2562 ซึ่งรัฐบาลเป็นเจ้าภาพจัดขึ้น ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

โอกาสนี้ รัฐบาลได้เชิญองคมนตรี คณะรัฐมนตรี อดีตนายกรัฐมนตรี ประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานวุฒิสภา ประธานศาลฎีกา ประธานคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ประธานศาลปกครองสูงสุด ประธานกรรมการการเลือกตั้ง ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ทูตานุทูต กงสุล องค์การระหว่างประเทศ หัวหน้าพรรคการเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ข้าราชการทหาร 3 เหล่าทัพ ข้าราชการตำรวจ ข้าราชการการเมือง ข้าราชการตุลาการ ข้าราชการพลเรือน ประธานมูลนิธิ สมาคมการกุศล ผู้นำนักธุรกิจ ร่วมในงานสโมสรสันนิบาตฯ ครั้งนี้ด้วย


โดยในเวลา 19.00 น. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมนางนราพร จันทร์โอชา ภริยา เฝ้าฯ รับเสด็จฯสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ รถยนต์พระที่นั่ง โดยเมื่อเสด็จฯถึง วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี จากนั้น นายกรัฐมนตรีกราบบังคมทูลเชิญ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังห้องสีงาช้าง ตึกไทยคู่ฟ้า เพื่อทรงลงพระนามาภิไธย ต่อด้วยนายกรัฐมนตรีกราบบังคมทูลรายงานการจัดทำของที่ระลึกทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ถัดมา นายกรัฐมนตรีกราบบังคมทูลเชิญ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังตึกสันติไมตรี ประทับพระราชอาสน์ ณ แท่นที่ประทับบริเวณโถงกลาง

จากนั้น นายกรัฐมนตรีกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคล และเชิญชวนผู้ร่วมงานดื่มถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีใจความว่า

เนื่องในโอกาสการจัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติฯ ณ ทำเนียบรัฐบาลขอพระราชทานกราบบังคมทูลทรงทราบฝ้าละอองพระบาทเนื่องในศุภวาระวันเฉลิมพระชมพรษาของพระบาทสมด็จพระเจ้าอยู่หัววันที่ 28 กรกฎาคมได้เวียนมาบรรจบอีกคำรบหนึ่งข้าพระพุทธเจ้าพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีในนามของคณะรัฐมนตรี ข้าราชการและพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่ามีความปีติปราโมทย์เป็นลันพ้น ที่ไต้ฝาละอองพระบาทเสด็จพระราชดำเนินมาทรงป็นประธานในงานสโมสรสันนิบาตที่รัฐบาลจัดขึ้นเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวันนี้ปวงข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายต่างประจักษ์ในน้ำพระราชหฤทัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงตั้งพระราชปณิธานอย่างมุ่งมั่นที่จะบำเพ็ญพระราชกรณียกิจด้วยทศพิธราชธรรมตามพระปฐมบรมราชโองการเพื่อความอยู่ดีมีสุขของปวงพสกนิกรทุกหมู่เหล่า

เป็นพลังสร้างสรรค์ให้ราษฎรยึดมั่นในการทำความดีมีควมรักความสามัคคีร่วมกันทำนุบำรุงสังคมไทยให้มีความผาสุกสวัสดี สร้างความวัฒนาสถาพรแก่ประเทศชาติพระเกียรติคุณและพระมหารุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้นี้จักสถิตอยู่ในดวงใจของพสกนิกรชาวไทยทั้งในและนอกราชอาณาจักร

ในมหามงคลสมัยนี้ปวงข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอพระราชทานพระราชานุญาต ตั้งจิตอธิษฐานถวายพระพรชัยมงคล ขออานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย และอำนาจสรรพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากล โปรดอภิบาลรักษาให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ทรงพระเจริญด้วยจตุรพิธพรชัย ทรงพระเกษมสำราญ พระบรมเดชานุภาพและพระบารมีแผ่ไพศาลไปทั่วทุกทิศนุทิศ มีพระราชประสงค์จำนงหมายสิ่งใดขอจงสฤษดิ์ดั่งพระราชหฤทัยปรารถนาเป็นมิ่งขวัญฉัตรแก้วของปวงข้าพระพุทธเจ้าและเหล่าพสกนิกรชาวไทยตราบจิรัฐิติกาล

ณ โอกาสนี้ ข้าพระพุทธจ้าขอพระราชทานพระราชานุญาต นำผู้มีเกียรดิที่มาร่วมในงานสโมสสันนิบาตแห่งนี้ดื่มถวายพระพรชัยมงลแต่พระบาทสมด็งพระจ้อยู่หัว เพื่อความเป็นสิริสวัสต์พิพัฒนมงคลสืบไปด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

จบแล้ว ดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทอดพระเนตรการแสดงเฉลิมพระเกียรติ เมื่อจบการแสดง เสด็จฯ ไปประทับรถยนต์พระที่นั่ง นายกรัฐมนตรีและภริยา ส่งเสด็จฯ ณ รถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับ วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี

.

.

เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend