ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันศุกร์ ที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2563.

ในหลวง โปรดเกล้าฯ พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์

5.4K 21
ในหลวง โปรดเกล้าฯ พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พระบรมราชโองการ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล์าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์

ประกาศ เรื่อง  พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ  มหิศรภูมิพลราชวรางกูร  กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช  สยามินทราธิเบศรราชวโรดม  บรมนาถบพิตร  พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

มีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระราชาคณะ  ในโอกาส พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา  วันที่  ๒๘  กรกฎาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๒  จํานวน  ๖๕  รูป ตามบัญชีรายนามพระสงฆ์แนบท้าย 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๘  กรกฎาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖2  เป็นปีที่  4  ในรัชกาลปัจจุบัน

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 

บัญชีรายนามพระสงฆ์ที่โปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระราชาคณะ 

ในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา  วันที่  ๒๘  กรกฎาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๒   

จํานวน  ๖๕  รูป  ดังนี้ 

๑. พระเทพประสิทธิโสภณ  เป็น  พระธรรมโสภณ  วิมลธรรมประสิทธิ  วิจิตรสีลาจารนิวิฐ  พิพิธภารธุราทร  ยติคณิสสร  บวรสังฆาราม  คามวาสี  พระราชาคณะชั้นธรรม  สถิต  ณ  วัดเทพศิรินทราวาส  ราชวรวิหาร  พระอารามหลวง  กรุงเทพมหานคร  มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้  ๖  รูป  คือ  พระครูปลัด กัลยาณวัฒน์  ๑  พระครูวินัยธร  ๑  พระครูธรรมธร  ๑  พระครูสังฆรักษ์  ๑  พระครูสมุห์  ๑   พระครูใบฎีกา  ๑ 

๒. พระเทพสุเมธี  เป็น  พระธรรมวุฒาจาย์  สีลาจารวิมล  โสภณศาสนกิจ  นิวิฐธรรมสุนทร  ยติคณิสสร  บวรสังฆาราม  คามวาสี  พระราชาคณะชั้นธรรม  สถิต  ณ  วัดศรีสุริยวงศาราม  พระอารามหลวง  จังหวัดราชบุรี  มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้  ๖  รูป  คือ  พระครูปลัดวุฒิวัฒน์  ๑  พระครูวินัยธร  ๑  พระครูธรรมธร  ๑  พระครูสังฆรักษ์  ๑  พระครูสมุห์  ๑  พระครูใบฎีกา  ๑ 

๓. พระเทพเมธี  เป็น  พระธรรมรัตนดิลก  สาธกธรรมวิจิตร  นิวิฐศาสนกิจการี  ตรีปิฎกบัณฑิต  มหาคณิสสร  บวรสังฆาราม  คามวาสี  พระราชาคณะชั้นธรรม  สถิต  ณ  วัดอรุณราชวราราม  ราชวรมหาวิหาร  พระอารามหลวง  กรุงเทพมหานคร  มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้  ๖ รูป  คือ  พระครูปลัดดิลกวัฒน์  ๑  พระครูวินัยธร  ๑  พระครูธรรมธร  ๑  พระครูสังฆรักษ์  ๑  พระครูสมุห์  ๑  พระครูใบฎีกา  ๑ 

๔. พระเทพวิสุทธิญาณ  เป็น  พระธรรมวิสุทธิญาณ  ภาวนาวิธานปรีชา  ญาณธรรมปคุณ  ไพบูลศาสนกิจจาทร  ยติคณิสสร  บวรสังฆาราม  คามวาสี  พระราชาคณะชั้นธรรม  ฝ่ายวิปัสสนาธุระ  สถิต  ณ  วัดอนาลโยทิพยาราม  จังหวัดพะเยา  มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้  ๖  รูป  คือ  พระครูปลัด วิสุทธิญาณวัฒน์  ๑  พระครูวินัยธร  ๑  พระครูธรรมธร  ๑  พระครูสังฆรักษ์  ๑  พระครูสมุห์  ๑   พระครูใบฎีกา  ๑ 

๕. พระเทพรัตนสุธี  เป็น  พระธรรมรัตนาภรณ์  สุนทรธรรมธารี  เมธีปริยัตโยดม  วิกรม ศาสนกิจจาทร  มหาคณิสสร  บวรสังฆาราม  คามวาสี  พระราชาคณะชั้นธรรม  สถิต  ณ  วัดเขียนเขต  พระอารามหลวง  จังหวัดปทุมธานี  มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้  ๖  รูป  คือ  พระครูปลัดรัตนวีรวัฒน์  ๑  พระครูวินัยธร  ๑  พระครูธรรมธร  ๑  พระครูสังฆรักษ์  ๑  พระครูสมุห์  ๑  พระครูใบฎีกา  ๑ 

๖. พระเทพวีราภรณ์  เป็น  พระธรรมรัตนากร  สุนทรปริยัติคุณ  วิบูลธรรมานุสิฐ  ตรีปิฎกบัณฑิต  มหาคณิสสร  บวรสังฆาราม  คามวาสี  พระราชาคณะชั้นธรรม  สถิต  ณ  วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม  ราชวรมหาวิหาร  พระอารามหลวง  กรุงเทพมหานคร  มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้  ๖  รูป  คือ   พระครูปลัดรัตนวัฒน์  ๑  พระครูวินัยธร  ๑  พระครูธรรมธร  ๑  พระครูสังฆรักษ์  ๑  พระครูสมุห์  ๑  พระครูใบฎีกา  ๑ 

๗. พระราชประสิทธิวิมล  เป็น  พระเทพประสิทธิคุณ  วิบูลศาสนกิจ  ศีลาจารนิวิฐ  มหาคณิสสร  บวรสังฆาราม  คามวาสี  พระราชาคณะชั้นเทพ  สถิต  ณ  วัดระฆังโฆสิตาราม  วรมหาวิหาร  พระอารามหลวง  กรุงเทพมหานคร  มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้  ๕  รูป  คือ  พระครูปลัด  ๑  พระครูวินัยธร  ๑   พระครูสังฆรักษ์  ๑  พระครูสมุห์  ๑  พระครูใบฎีกา  ๑   

๘. พระราชญาณปรีชา  เป็น  พระเทพวิสุทธิญาณ  วิศาลศาสนกิจ  พิพิธภารธุราทร  ยติคณิสสร  บวรสังฆาราม  คามวาสี  พระราชาคณะชั้นเทพ  สถิต  ณ  วัดราชาธิวาส  ราชวรวิหาร  พระอารามหลวง  กรุงเทพมหานคร  มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้  ๕  รูป  คือ  พระครูปลัด  ๑  พระครูวินัยธร  ๑   พระครูสังฆรักษ์  ๑  พระครูสมุห์  ๑  พระครูใบฎีกา  ๑ 

๙. พระราชรัตนกวี  เป็น  พระเทพวงศาจารย์  ศีลาจารโสภิต  บริหารศาสนกิจธุราทร  มหาคณิสสร  บวรสังฆาราม  คามวาสี  พระราชาคณะชั้นเทพ  สถิต  ณ  วัดมหาธาตุ  พระอารามหลวง  จังหวัดยโสธร  มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้  ๕  รูป  คือ  พระครูปลัด  ๑  พระครูวินัยธร  ๑  พระครูสังฆรักษ์  ๑  พระครูสมุห์  ๑  พระครูใบฎีกา  ๑  

๑๐. พระราชเจติยาจารย์  เป็น  พระเทพวุฒาจารย์  สีลาจารวิมล  โสภณศาสนกิจ  ยติคณิสสร  บวรสังฆาราม  คามวาสี  พระราชาคณะชั้นเทพ  สถิต  ณ  วัดเจดีย์หลวง  วรวิหาร  พระอารามหลวง  จังหวัดเชียงใหม่  มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้  ๕  รูป  คือ  พระครูปลัด  ๑  พระครูวินัยธร  ๑   พระครูสังฆรักษ์  ๑  พระครูสมุห์  ๑  พระครูใบฎีกา  ๑ ๑๑. พระราชปริยัติโสภณ เป็น พระเทพวิสุทธิคุณ วิบูลศีลาจาร บริหารศาสนกิจจาทร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นเทพ สถิต ณ วัดหนองกุง จังหวัดขอนแก่น มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ ๕ รูป คือ พระครูปลัด ๑ พระครูวินัยธร ๑ พระครูสังฆรักษ์ ๑ พระครูสมุห์ ๑ พระครูใบฎีกา ๑

๑๒. พระราชคุณาภรณ์ เป็น พระเทพนันทาจารย์ บริหารศาสนกิจจาทร ตรีปิฎกวราลงกรณ์ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นเทพ สถิต ณ วัดภูมินทร์ จังหวัดน่าน มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ ๕ รูป คือ พระครูปลัด ๑ พระครูวินัยธร ๑ พระครูสังฆรักษ์ ๑ พระครูสมุห์ ๑ พระครูใบฎีกา ๑

๑๓. พระราชสิทธิมุนี เป็น พระเทพวิสุทธิมุนี วิปัสสนาวิธีวรนายก ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นเทพฝ่ายวิปัสสนาธุระ สถิต ณ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ราชวรมหาวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ ๕ รูป คือ พระครูปลัด ๑ พระครูวินัยธร ๑ พระครูสังฆรักษ์ ๑ พระครูสมุห์ ๑ พระครูใบฎีกา ๑

๑๔. พระราชรัตนสุธี เป็น พระเทพรัตนสุธี ศรีสังฆโสภณ วิมลวรกิจจาทร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นเทพ สถิต ณ วัดชนะสงคราม ราชวรมหาวิหาร

พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ ๕ รูป คือ พระครูปลัด ๑ พระครูวินัยธร ๑ พระครูสังฆรักษ์ ๑ พระครูสมุห์ ๑ พระครูใบฎีกา ๑

๑๕. พระราชธรรมสุธี เป็น พระเทพสุเมธี ศรีศาสนกิจจาทร บวรธรรมนิวิฐ ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นเทพ สถิต ณ วัดเกตการาม พระอารามหลวง จังหวัด สมุทรสงคราม มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ ๕ รูป คือ พระครูปลัด ๑ พระครูวินัยธร ๑ พระครูสังฆรักษ์ ๑ พระครูสมุห์ ๑ พระครูใบฎีกา ๑

๑๖. พระราชวิสุทธิเมธิ เป็น พระเทพปริยัติโสภณ วิมลปริยัติกิจ ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นเทพ สถิต ณ วัดไชยชุมพลชนะสงคราม พระอารามหลวง จังหวัดกาญจนบุรี มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ ๕ รูป คือ พระครูปลัด ๑ พระครูวินัยธร ๑ พระครูสังฆรักษ์ ๑ พระครูสมุห์ ๑ พระครูใบฎีกา ๑

๑๗. พระราชโสภณ เป็น พระเทพญาณโสภณ วิมลศาสนกิจ พิพิธภารธุราทร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นเทพ สถิต ณ วัดราษฎร์บํารุง กรุงเทพมหานคร มีฐานานุศักดิ์ ตั้งฐานานุกรมได้ ๕ รูป คือ พระครูปลัด ๑ พระครูวินัยธร ๑ พระครูสังฆรักษ์ ๑ พระครูสมุห์ ๑ พระครูใบฎีกา ๑

๑๘. พระราชศิริธรรมเมธี เป็น พระเทพปริยัติคุณ อดุลสุนทรนายก ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นเทพ สถิต ณ วัดคูหาสวรรค์ พระอารามหลวง จังหวัดพัทลุง มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ ๕ รูป คือ พระครูปลัด ๑ พระครูวินัยธร ๑ พระครูสังฆรักษ์ ๑ พระครูสมุห์ ๑ พระครูใบฎีกา ๑

๑๙. พระราชวรมุนี เป็น พระเทพเวที ศรีปริยัติโสภณ ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นเทพ สถิต ณ วัดสังเวชวิศยาราม วรวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ ๕ รูป คือ พระครูปลัด ๑ พระครูวินัยธร ๑ พระครูสังฆรักษ์ ๑ พระครูสมุห์ ๑ พระครูใบฎีกา ๑

๒๐. พระราชศาสนกิจโสภณ เป็น พระเทพวรสิทธาจารย์ บริหารศาสนกิจโสภณ วิมลวรธรรมานุสิฐ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นเทพ สถิต ณ วัดเสมียนนารี พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ ๕ รูป คือ พระครูปลัด ๑ พระครูวินัยธร ๑ พระครูสังฆรักษ์ ๑ พระครูสมุห์ ๑ พระครูใบฎีกา ๑

๒๑. พระราชปริยัติเมธี เป็น พระเทพปริยัติกวี ศรีปริยัติดิลก ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นเทพ สถิต ณ วัดสุวรรณภูมิ จังหวัดสุพรรณบุรี มีฐานานุศักดิ์ ตั้งฐานานุกรมได้ ๕ รูป คือ พระครูปลัด ๑ พระครูวินัยธร ๑ พระครูสังฆรักษ์ ๑ พระครูสมุห์ ๑ พระครูใบฎีกา ๑

๒๒. พระราชสีมาภรณ์ เป็น พระเทพสีมาภรณ์ สุนทรศีลาจาร บริหารศาสนภารธุราทร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นเทพ สถิต ณ วัดบึง พระอารามหลวง จังหวัดนครราชสีมา มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ ๕ รูป คือ พระครูปลัด ๑ พระครูวินัยธร ๑ พระครูสังฆรักษ์ ๑ พระครูสมุห์ ๑ พระครูใบฎีกา ๑

๒๓. พระราชวรเมธี เป็น พระเทพปวรเมธี ศรีมหาจุฬาลงกรณ์ สุนทรธรรมบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นเทพ สถิต ณ วัดประยุรวงศาวาส วรวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ ๕ รูป คือ พระครูปลัด ๑ พระครูวินัยธร ๑ พระครูสังฆรักษ์ ๑ พระครูสมุห์ ๑ พระครูใบฎีกา ๑

๒๔. พระราชสุเมธาจารย์ เป็น พระเทพญาณวิเทศ วิเศษโพธิธรรมคุณ วิบูลภาวนานุสิฐ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นเทพฝ่ายวิปัสสนาธุระ สถิต ณ วัดอมราวดี กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ ๕ รูป คือ พระครูปลัด ๑ พระครูวินัยธร ๑ พระครูสังฆรักษ์ ๑ พระครูสมุห์ ๑ พระครูใบฎีกา ๑

๒๕. พระศรีสุธรรมโมลี เป็น พระราชปริยัติบดี ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นราช สถิต ณ วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ ๔ รูป คือ พระครูปลัด ๑ พระครูสังฆรักษ์ ๑ พระครูสมุห์ ๑ พระครูใบฎีกา ๑

๒๖. พระพิศาลสารคุณ เป็น พระราชวุฒาจารย์ สีลาจารสุนทร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นราช สถิต ณ วัดศรีจันทร์ พระอารามหลวง จังหวัดขอนแก่น มีฐานานุศักดิ์ ตั้งฐานานุกรมได้ ๔ รูป คือ พระครูปลัด ๑ พระครูสังฆรักษ์ ๑ พระครูสมุห์ ๑ พระครูใบฎีกา ๑

๒๗. พระวินัยโกศล เป็น พระราชธรรมสุธี ศรีศาสนกิจจาทร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นราช สถิต ณ วัดศรีอุบลรัตนาราม พระอารามหลวง จังหวัดอุบลราชธานี มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ ๔ รูป คือ พระครูปลัด ๑ พระครูสังฆรักษ์ ๑ พระครูสมุห์ ๑ พระครูใบฎีกา ๑

๒๘. พระศรีวิสุทธิคุณ เป็น พระราชวิมลโมลี ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นราช สถิต ณ วัดศาลาลอย พระอารามหลวง จังหวัดสุรินทร์ มีฐานานุศักดิ์ ตั้งฐานานุกรมได้ ๔ รูป คือ พระครูปลัด ๑ พระครูสังฆรักษ์ ๑ พระครูสมุห์ ๑ พระครูใบฎีกา ๑

๒๙. พระศรีปริยัติโมลี เป็น พระราชศิริธรรมเมธี ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นราช สถิต ณ วัดราชนัดดาราม วรวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ ๔ รูป คือ พระครูปลัด ๑ พระครูสังฆรักษ์ ๑ พระครูสมุห์ ๑ พระครูใบฎีกา ๑

๓๐. พระโสภณคณาภรณ์ เป็น พระราชญาณปรีชา ศาสนภารธุราทร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นราช สถิต ณ วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ ๔ รูป คือ พระครูปลัด ๑ พระครูสังฆรักษ์ ๑ พระครูสมุห์ ๑ พระครูใบฎีกา ๑๓๑. พระศรีรัตนมนี เป็น พระราชรัตนสุธี ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นราช สถิต ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ วรมหาวิหาร พระอารามหลวง จังหวัดพิษณุโลก มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ ๔ รูป คือ พระครูปลัด ๑ พระครูสังฆรักษ์ ๑ พระครูสมุห์ ๑ พระครูใบฎีกา ๑

๓๒. พระสุทธิสารเมธี เป็น พระราชสารโกศล โสภณศาสนกิจ ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นราช สถิต ณ วัดโพธิสมภรณ์ พระอารามหลวง จังหวัดอุดรธานี มีฐานานุศักดิ์ ตั้งฐานานุกรมได้ ๔ รูป คือ พระครูปลัด ๑ พระครูสังฆรักษ์ ๑ พระครูสมุห์ ๑ พระครูใบฎีกา ๑

๓๓. พระวิบูลธรรมภาณ เป็น พระราชธรรมกวี ตรีปิฎกวราลงกรณ์ ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นราช สถิต ณ วัดสัมมาชัญญาวาส กรุงเทพมหานคร มีฐานานุศักดิ์ ตั้งฐานานุกรมได้ ๔ รูป คือ พระครูปลัด ๑ พระครูสังฆรักษ์ ๑ พระครูสมุห์ ๑ พระครูใบฎีกา ๑

๓๔. พระสิริธรรมราชมุนี เป็น พระราชสิริธรรมมงคล พหุชนปสาทกรมานิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นราช สถิต ณ วัดมะนาวหวาน พระอารามหลวง จังหวัด นครศรีธรรมราช มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ ๔ รูป คือ พระครูปลัด ๑ พระครูสังฆรักษ์ ๑ พระครูสมุห์ ๑ พระครูใบฎีกา ๑

๓๕. พระศรีธรรมประสาธน์ เป็น พระราชวิสุทธิกวี ศรีศาสนกิจจาทร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นราช สถิต ณ วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร พระอารามหลวง จังหวัด นครศรีธรรมราช มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ ๔ รูป คือ พระครูปลัด ๑ พระครูสังฆรักษ์ ๑ พระครูสมุห์ ๑ พระครูใบฎีกา ๑

๓๖. พระศรีมุนีวงศ์ เป็น พระราชบัณฑิต ตรีปิฎกบัณฑิต ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นราช สถิต ณ วัดธาตุทอง พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร มีฐานานุศักดิ์ ตั้งฐานานุกรมได้ ๔ รูป คือ พระครูปลัด ๑ พระครูสังฆรักษ์ ๑ พระครูสมุห์ ๑ พระครูใบฎีกา ๑

๓๗. พระพิศาลปริยัตยาภรณ์ เป็น พระราชปริยัติธาดา สุตกิจสิกขาสมาทาน มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นราช สถิต ณ วัดหาดใหญ่สิตาราม จังหวัดสงขลา มีฐานานุศักดิ์ ตั้งฐานานุกรมได้ ๔ รูป คือ พระครูปลัด ๑ พระครูสังฆรักษ์ ๑ พระครูสมุห์ ๑ พระครูใบฎีกา ๑

๓๘. พระศากยปุตติยวงศ์ เป็น พระราชมหาเจติยาภิบาล สุพพิธานเจติยสถานพิพัฒน์มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นราช สถิต ณ วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหารพระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ ๔ รูป คือ พระครูปลัด ๑ พระครูสังฆรักษ์ ๑ พระครูสมุห์ ๑ พระครูใบฎีกา ๑

๓๙. พระปัญญารัตนาภรณ์ เป็น พระราชสารโสภณ วิมลศาสนกิจจาทร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นราช สถิต ณ วัดชัยมงคล พระอารามหลวง จังหวัดชลบุรี มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ ๔ รูป คือ พระครูปลัด ๑ พระครูสังฆรักษ์ ๑ พระครูสมุห์ ๑ พระครูใบฎีกา ๑

๔๐. พระโพธิญาณวิเทศ เป็น พระราชโพธิวิเทศ ปัจจันตเขตธรรมคุณสุนทร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นราช สถิต ณ วัดป่าอภัยคีรี รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ ๔ รูป คือ พระครูปลัด ๑ พระครูสังฆรักษ์ ๑ พระครูสมุห์ ๑ พระครูใบฎีกา ๑

๔๑. พระวิเทศพุทธิคุณ เป็น พระราชพุทธิวรคุณ วิบูลศาสนกิจจาทร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นราช สถิต ณ วัดอมราวดี กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร มีฐานานุศักดิ์ ตั้งฐานานุกรมได้ ๔ รูป คือ พระครูปลัด ๑ พระครูสังฆรักษ์ ๑ พระครูสมุห์ ๑ พระครูใบฎีกา ๑

๔๒. พระฌอน ชิเวอร์ตัน ชยสาโร เป็น พระราชพัชรมานิต พิสิฐธรรมคุณสุนทร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นราช ฝ่ายวิปัสสนาธุระ สถิต ณ สถานพํานักสงฆ์บ้านไร่ทอสี จังหวัดนครราชสีมา มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ ๔ รูป คือ พระครูปลัด ๑ พระครูสังฆรักษ์ ๑ พระครูสมุห์ ๑ พระครูใบฎีกา ๑

๔๓. พระครูปลัดสัมพิพัฒนเมธาจารย์ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร เป็นพระราชาคณะปลัดขวามีนามว่า พระมหาคณิศร พุทธศาสนิกนิกรปสาทาภิบาล สกลสังฆประธานมหาสถาวีรกิจการี นายกบดีศรีรัตนคมกาจารย์

๔๔. พระครูธรรมาธิการ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร เป็นพระราชาคณะปลัดซ้ายมีนามว่า พระจุลคณิศร สัทธรรมนิติธรมหาเถราธิการ คณกิจบรรหารธุรการี สมุหบดีศรีธรรมภาณกาจารย์

๔๕. พระมหาโดม วัดศรีเทพประดิษฐาราม จังหวัดนครพนม เป็นพระราชาคณะมีนามว่า พระศรีวิสุทธินายก

๔๖. พระครูกิตติวีรวัฒน์ วัดป่าสุเมฆนันทาราม จังหวัดบึงกาฬ เป็นพระราชาคณะมีนามว่า พระวิบูลธรรมภาณ

๔๗. พระครูกันตธรรมานุวัฒน์ วัดบ้านเหล่า จังหวัดเชียงราย เป็นพระราชาคณะฝ่ายวิปัสสนาธุระ มีนามว่า พระสิริวัฒโนดม

๔๘. พระมหาจันทร์ วัดขันเงิน จังหวัดชุมพร เป็นพระราชาคณะมีนามว่า พระสิริปริยัติวงศ์

๔๙. พระครูศรีกิตติคุณ วัดจรณาราม จังหวัดพัทลุง เป็นพระราชาคณะมีนามว่า พระศรีธรรมประสาธน์

๕๐. พระครูศรีประจันตคณารักษ์ วัดดอนบุปผาราม จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นพระราชาคณะ มีนามว่า พระศรีประจันตคณาภิบาล

๕๑. พระครูธรรมวินยาลังการ วัดเสนหา พระอารามหลวง จังหวัดนครปฐม เป็นพระราชาคณะ มีนามว่า พระวินัยโกศล

๕๒. พระครูอนุกูลวิมลกิจ วัดเขาวัง พระอารามหลวง จังหวัดราชบุรี เป็นพระราชาคณะ ฝ่ายวิปัสสนาธุระมีนามว่า พระภาวนาวิหารกิจ

๕๓. พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี วัดพระสิงห์ พระอารามหลวง จังหวัดเชียงราย เป็นพระราชาคณะ มีนามว่า พระเมธีวชิโรดม

๕๔. พระมหาไชยวัฒน์ วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร เป็นพระราชาคณะมีนามว่า พระโสภณคณาภรณ์

๕๕. พระมหาถวิล วรคุโณ วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร เป็นพระราชาคณะมีนามว่า พระศรีวรคุณ

๕๖. พระครูปลัดสัมพิพัฒนปัญญาจารย์ วัดปากน้ํา พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร เป็นพระราชาคณะมีนามว่า พระอมรเมธี

๕๗. พระครูปลัดสุวัฒนเมธาคุณ วัดบุรณศิริมาตยาราม พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร เป็นพระราชาคณะมีนามว่า พระสุทธิสารเมธี

๕๘. พระครูพิสิฏฐ์กิจจาภิรม วัดใหญ่อินทาราม พระอารามหลวง จังหวัดชลบุรี เป็นพระราชาคณะมีนามว่า พระชัยสิทธิสุนทร

๕๙. พระครูสิริภาวนาภิรม วัดพิชโสภาราม จังหวัดอุบลราชธานี เป็นพระราชาคณะ ฝ่ายวิปัสสนาธุระมีนามว่า พระภาวนาสุตาภิรัต

๖๐. พระครูมงคลสุตาภรณ์ วัดชัยชนะสงคราม จังหวัดสงขลา เป็นพระราชาคณะ ฝ่ายวิปัสสนาธุระมีนามว่า พระภาวนาสุตาจารย์

๖๑. พระครูปภัสสรวรพินิจ วัดห้วยมงคล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นพระราชาคณะมีนามว่า พระพิศาลสิทธิคุณ

๖๒. พระครูเมตตาวิหารคุณ วัดบึงบาประภาสะวัต จังหวัดปทุมธานี เป็นพระราชาคณะ มีนามว่า พระเมตตาวิหารี

๖๓. พระครูวิจิตรชยานุรักษ์ วัดโคกดอกไม้ จังหวัดชัยนาท เป็นพระราชาคณะมีนามว่า พระมงคลวิจิตร

๖๔. พระครูปลัด ปารมี วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นพระราชาคณะ ฝ่ายวิปัสสนาธุระมีนามว่า พระภาวนาวชิรปราการ

๖๕. พระอธิการพบโชค วัดห้วยปลากั้ง จังหวัดเชียงราย เป็นพระราชาคณะฝ่ายวิปัสสนาธุระ มีนามว่า พระไพศาลประชาทร

เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend