ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันเสาร์ ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2563.

เปิดหลักเกณฑ์ช่วยเหลือเกษตรกรจาก'ภัยแล้ง'

2.3K 32
เปิดหลักเกณฑ์ช่วยเหลือเกษตรกรจากภัยแล้ง

กรมส่งเสริมการเกษตรเปิดหลักเกณฑ์ช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง เบื้องต้นพบมีพื้นที่การเกษตรเสียหาย จำนวน 838,981 ไร่ โดยส่วนใหญ่เป็นข้าว 411,549 ไร่

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร สำราญ สาราบรรณ์ ระบุ กรมฯได้เร่งสำรวจพื้นที่การเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้งและภาวะฝนทิ้งช่วง โดยจัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจติดตามสถานการณ์แล้งและฝนทิ้งช่วง หรือ War Room เพื่อสำรวจสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดต่าง ๆ และวางแผนเตรียมมาตรการให้การช่วยเหลือเกษตรกรไว้แล้ว 


โดยศูนย์เฉพาะกิจฯ ได้รับรายงานข้อมูลสถานการณ์เนื้อที่เพาะปลูกและเนื้อที่เสียหายในเบื้องต้น ปรากฏว่า มีพื้นที่เพาะปลูก จำนวน 71.41 ล้านไร่ และมีพื้นที่เสียหายในเบื้องต้น จำนวน 838,981 ไร่ แยกเป็น ข้าว 411,549 ไร่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 157,943 ไร่ มันสำปะหลัง 119,957 ไร่ และอ้อยโรงงาน 149,532 ไร่ ขณะนี้จังหวัดที่รายงานพื้นที่การเกษตรเสียหายเบื้องต้นยังไม่ได้ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน

เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือแล้วจะต้องดำเนินการสำรวจความเสียหายเป็นรายบุคคล โดยคณะกรรมการระดับหมู่บ้าน แล้วนำเสนอคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอ (ก.ช.ภ.อ.) วงเงินช่วยเหลือไม่เกิน 500,000 บาท หากไม่เพียงพอนำเสนอคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัด (ก.ช.ภ.จ.) เพื่อขอสนับสนุนเงินทดรองราชการในอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัด วงเงิน 20 ล้านบาท หากไม่เพียงพอให้ขอสนับสนุนเงินทดรองราชการในอำนาจปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ วงเงิน 50 ล้านบาท 

สำหรับหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือ คือ เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แล้งและฝนทิ้งช่วงจะต้องขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมฯก่อนเกิดภัย และช่วยเหลือตามจำนวนพื้นที่เสียหายจริง ไม่เกินครัวเรือนละ 30 ไร่ โดยมีอัตราการให้ความช่วยเหลือ คือ ข้าว 1,113 บาท/ไร่ พืชไร่ 1,148 บาท/ไร่ พืชสวนและอื่นๆ 1,690 บาท/ไร่ 

สำหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ที่เข้าร่วมโครงการประกันภัยกับ ธ.ก.ส.เมื่อเกิดความเสียหายและได้รับการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ เกษตรกรจะได้รับการช่วยเหลือเพิ่มเติมดังนี้ ประกันภัยข้าวนาปี เบี้ยประกัน 85 บาท/ไร่ ค่าสินไหมทดแทน 1,260 บาท/ไร่  สำหรับการประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เบี้ยประกัน 59 บาท/ไร่ สินไหมทดแทน 1,500 บาท/ไร่

เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend
แชร์