ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันเสาร์ ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2563.

"เจ้าคุณธงชัย" เลื่อนสมณศักดิ์ เป็น "สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี"

6.1K 31
เจ้าคุณธงชัย เลื่อนสมณศักดิ์ เป็น สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี

พระพรหมมังคลาจารย์ มีนามเดิมว่า ธงชัย เอี่ยมสอาด เกิดเมื่อวันวันเสาร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2496 ภูมิลำเนาอยู่บ้านแหลมแค ตำบลหน้าประดู่ อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี ต่อมาได้บวชเป็นสามเณรเมื่อวันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2510 ณ พระอุโบสถวัดไตรมิตรวิทยาราม โดยมีพระธรรมมหาวีรานุวัตร (ไสว ฐิตวีโร) เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม เป็นพระอุปัชฌาย์ และอุปสมบทเป็นภิกษุเมื่อวันศุกร์ที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2517 ณ พระอุโบสถวัดไตรมิตรวิทยาราม โดยมีพระวิสุทธาธิบดี (ไสว ฐิตวีโร) เป็นพระอุปัชฌาย์พระสุวรรณธีราจารย์ เป็นพระกรรมวาจาจารย์พระสุนทรคุณธาดา เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้ฉายาว่า ธมฺมธโช

เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้นิมนต์เข้ารับพระราชทานสถาปนา เลื่อน และแต่งตั้งสมณศักดิ์ ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ในพระบรมมหาราชวัง วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 ซึ่งมีพระเถระทั้งหมด 74 รูป

๑. พระพรหมวชิรญาณ วัดยานนาวา/สาทร/กรุงเททฯ เป็น สมเด็จพระมหาธีราจารย์

๒. พระสาสนโสภณ วัดโสมนัส/ป้อมปราบฯ/กรุงเทพฯ เป็น สมเด็จพระมหามุนีวงศ์

๓. พระพรหมมุนึ วัตราชบพิธฯ/พระนคร/กรุงเทพฯ เป็น สมเด็จพระมหาวีรวงศ์

๔. พระพรหมมังคลาจารย์ วัดไตรมิตรฯ/สัมพันธวงศ์/กรุงเทพฯ เป็น สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี

๕. พระธรรมโสภณ วัดสุทธจินดา/เมืองนครราชสีมา เป็น พระสาสนโสภณ

๖. พระธรรมเสนานุวัตร วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ/เมืองพิษณุโลก เป็น พระพุทธิวงศมุนึ

๗. พระธรรมรัตนดิลก วัดสุทัศนเทพวราราม/พระนคร/กรุงเทพฯ เป็น พระวิสุทธาธิบดี


๘. พระธรรมเจติยาจารย์ วัดพระศรีมหาธาตุ/บางเขน/กรุงเทพฯ เป็น พระพรหมมุนี

๙. พระธรรมมงคลญาณ วัดธรรมมงคลเถาบุญนนทวิหาร/พระโขนง/กรุงเทพฯ เป็น พระพรหมมงคลญาณ

๑๐. พระเทพประสิทธิโสภณ วัดเทพศิรินทราวาส/ป้อมปราบฯ/กรุงเทพฯ เป็น พระธรรมโสภณ

๑๑. พระเทพสุธี วัดศรีสุริยวงศาราม/ราชบุรี เป็น พระธรรมวุฒาจารย์

๑๒. พระเทพเมธี วัดอรุณราชวราราม/บางกอกใหญ่/กรุงเทพฯ เป็น พระธรรมรัตนดิลก

๑๓. พระเทพวิสุทธิญาณ วัดอนาลโยทิพยาราม/เมืองพะเยา เป็น พระธรรมวิสุทธิญาณ

๑๔. พระเทพรัตนสุธี วัดเขียนเขต/ธัญบุรี/ปทุมธานี เป็น พระธรรมรัตนาภรณ์

๑๕. พระเทพวีราภรณ์ วัดพระเชตุพนฯ/พระนคร/กรุงเทพฯ เป็น พระธรรมรัตนากร

๑๖. พระราชประสิทธิวิมล วัดระฆังโฆสิตาราม กท. เป็น พระเทพประสิทธิคุณ

๑๗. พระราชญาณปรีชา วัดราชาธิวาส/บางกอกน้อย/กรุงเทพฯ เป็น พระเทพวิสุทธิญาณ

๑๘. พระราชรัตนกวี วัดมหาธาตุ/เมืองยโสธร เป็น พระเทพวงศาจารย์

๑๙. พระราชเจติยาจารย์ วัดเจดีย์หลวง/เมืองเชียงใหม่ เป็น พระเทพวุฒาจารย์

๒๐. พระราชปริยัติโสภณ วัดหนองกุง/น้ำพอง/ขอนแก่น เป็น พระเทพวิสุทธิคุณ

๒๑. พระราชคุณาภรณ์ วัดภูมินทร์/เมืองน่าน เป็น พระเทพนันทาจารย์

๒๒. พระราชสิทธิมุนี วัดมหาธาตุฯ/พระนคร/กรุงเทพฯ เป็น พระเทพวิสุทธิมุนี

๒๓. พระราชรัตนสุธี วัดชนะสงคราม/พระนคร/กรุงเทพฯ เป็น พระเทพรัตนสุธี

๒๔. พระราชธรรมสุธี วัดเกตการาม/บางคนที/สมุทรสงคราม เป็น พระเทพสุเมธี

๒๕. พระราชวิสุทธิเมธี วัดไชยชุมพลชนะสงคราม/เมืองกาญจนบุรี เป็น พระเทพปริยัติโสภณ

๒๖. พระราชโสภณ วัดราษฎร์บำรุง/บางแค/กรุงเทพฯ เป็น พระเทพญาณโสภณ

๒๗. พระราชศิริธรรมเมธี วัดคูหาสวรรค์/เมืองพัทลุง เป็น พระเทพปริยัติคุณ

๒๘. พระราชวรมุนี วัดสังเวชวิศยาราม/พระนคร/กรุงเทพฯ เป็น พระเทพเวที

๒๙. พระราชศาสนกิจโสภณ วัดเสมียนนารี/จตุจักร/กรุงเทพฯ เป็น พระเทพวรสิทธาkจารย์

๓๐. พระราชปริยัติเมธี วัดสุวรรณภูมิ/เมืองสุพรรณบุรี เป็น พระเทพปริยัติกวี

๓๑. พระราชสีมาภรณ์ วัดบึง/เมืองนครราชสีมา เป็น พระเทพสีมาภรณ์

๓๒. พระราชวรเมธี วัดประยุรวงศาวาส/ธนบุรี/กรุงเทพฯ เป็น พระเทพปวรเมธี

๓๓. พระราชสุเมธาจารย์ วัดอมราวดี/กรุงลอนดอน/สหราชอาณาจักร เป็น พระเทพญาณวิเทศ

๓๔. พระศรีสุธรรมโมลี วัดโมลีโลกยาราม/บางกอกใหญ่/กรุงเทพฯ เป็น พระราชปริยัติบดี

๒๕. พระพิศาลสารคุณ วัดศรีจันทร์/เมืองขอนแก่น เป็น พระราชวุฒาจารย์

๓๖. พระวินัยโกศล วัดศรีอุบลรัตนาราม/เมืองอุบลราชธานี เป็น พระราชธรรมสุธี

๓๗. พระศรีวิสุทธิคุณ วัดศาลาลอย/เมืองสุรินทร์ เป็น พระราชวิมลโมลี

๓๘. พระศรีปริยัติโมลี วัดราชนัดดาราม/พระนคร/กรุงเทพฯ เป็น พระราชศิริธรรมเมธี

๓๙. พระโสภณคณาภรณ์ วัดบวรนิเวศ/พระนคร/กรุงเทพฯ เป็น พระราชญาณปรีชา

๔๐. พระศรีรัตนมุนี วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ/เมืองพิษณุโลก เป็น พระราชรัตนสุธี

๔๑. พระสุทธิสารเมธี วัดโพธิสมภรณ์/เมืองอุดรธานี เป็น พระราชสารโกศล

๔๒. พระวิบูลธรรมภาณ วัดสัมมาธัญญาวาส/คลองสามวา/กรุงเทพฯ เป็น พระราชธรรมกวี

๔๓. พระสิริธรรมราชมุนี วัดมะนาวหวาน/ช้างกลาง/นครศรีธรรมราช เป็น พระราชสิริธรรมมงคล

๔๔. พระศรีธรรมประสาธน์ วัดพระมหาธาตุ/เมืองนครศรีธรรมราช เป็น พระราชวิสุทธิกวี

๔๕. พระศรีมุนีวงศ์ วัดธาตุทอง/วัฒนา/กรุงเทพฯ เป็น พระราชบัณฑิต

๔๖. พระพิศาลปริยัตยาภรณ์ วัดหาดใหญ่สิตาราม/หาดใหญ่/สงขลา เป็น พระราชปริยัติธาดา

๔๗. พระศากยปุตติยวงศ์ วัดอรุณราชวราราม/บางกอกใหญ่/กรุงเทพฯ เป็น พระราชมหาเจติยาภิบาล

๔๘. พระปัญญารัตนาภรณ์ วัดชัยมงคล/บางละมุง/ชลบุรี เป็น พระราชสารโสภณ

๔๙. พระโพธิญาณวิเทศ วัดป่าอภัยคีรี/รัฐแคลิฟอร์เนีย/สหรัฐอเมริกา เป็น พระราชโพธิวิเทศ วิ.

๕๐. พระวิเทศพุทธิคุณ วัดอมราวดี/กรุงลอนดอน/สหราชอาณาจักร เป็น พระราชพุทธิวรคุณ วิ.

๕๑. พระฌอน ซิเวอร์ตัน สถานพำนักสงฆ์บ้านไร่ทอสี/ปากช่อง/นครราชสีมา เป็น พระราชพัชรมานิต วิ.

๕๒. พระครูปลัดสัมพิพัฒนเมธาจารย์(อภิญญา) วัดราชบพิธ/พระนคร/กรุงเทพฯ เป็น พระมหาคณิศร สย.

๕๓. พระครูธรรมาธิการ(สุรินทร์) ธ. วัดราชบพิธ/พระนคร/กรุงเทพฯ เป็น พระจุลคณิศร สย.

๕๔. พระมหาโดม ป.ธ.9 ธ. วัดศรีเทพประดิษฐาราม/เมืองนครพนม เป็น พระศรีวิสุทธินายก สป.

๕๕. พระครูกิตติวีรวัฒน์ (วงศ์ศักดิ์) ธ. วัดป่าสุเมฆนันทาราม/พรเจริญ/บึงกาฬ เป็น พระวิบูลธรรมภาณ สย.

๕๖. พระครูกันตธรรมานุวัฒน์(สุขเลิศ) ธ. วัดบ้านเหล่า/เวียงเชียงรุ้ง/เชียงราย เป็น พระสิริวัฒโนดม สย. วิ.

๕๗. พระมหาจันทร์ ป.ธ.8 วัดขันเงิน/หลังสวน/ชุมพร เป็น พระสิริปริยัติวงศ์ สป.

๕๘. พระครูศรีกิตติคุณ(สุทธิพล ป.ธ.7) ธ วัดจรณาราม/เขาชัยสน/พัทลุง เป็น พระศรีธรรมประสาธน์ สป.

๕๙. พระครูศรีประจันตคณารักษ์ (สมทรง ป.ธ.3) วัดดอนบุปผาราม/ศรีประจันต์/สุพรรณบุรี เป็น พระศรีประจันตคณาภิบาล สป.

๖๐. พระครูธรรมวินยาลังการ(ธัญญวัฒน์) ธ. วัดเสนหา/เมืองนครปฐม เป็น พระวินัยโกศล สย.

๖๑. พระครูอนุกูลวิมลกิจ (ทองย้อย) วัดเขาวัง/เมืองราชบุรี เป็น พระภาวนาวิหารกิจ สย.วิ.

๖๒. พระมหาวุฒิชัย ป.ธ.๙ วัดพระสิงห์/เมืองเชียงราย เป็น พระเมธีวชิโรดม สป.

๖๓. พระมหาไชยวัฒน์ ป.ธ.๗ ธ. วัดบวรนิเวศ/พระนคร/กรุงเทพฯ เป็น พระโสภณคณาภรณ์ สป.

๖๔. พระมหาถวิล ป.ร.๗ ธ. วัตบรมนิวาส/ปทุมวัน/กรุงเทพฯ เป็น พระศรีวรคุณ สป.

๖๕. พระครูปลัดสัมพิพัฒนปัญญาจารย์ (ชนพัฒน์ ป.ธ.๖) วัดปากน้ำ/ภาษีเจริญ/กรุงเทพฯ เป็น พระอมรเมธี สป.

๖๖. พระครูปลัดสุวัฒนเมธาคุณ (ชัยยันต์ ป.ธ.๕) ธ. วัดบุรณศิริมาตยาราม/พระนคร/กรุงเหพฯ เป็น พระสุทธิสารเมธี สป.

๖๗. พระครูพิสิฏฐ์กิจจาภิรม (วรนัยน์ ป.ธ.๓) วัดใหญ่อินทาราม/เมืองชลบุรี เป็น พระชัยสิทธิสุนทร สป.

๖๘. พระครูสิริภาวนาภิรม (ชอบ ป.ธ.๕) วัดพิชโสภาราม/เขมราฐ/อุบลราชธานี เป็น พระภาวนาสุตาภิรัต สป.วิ.

๖๙. หระครูมงคลสุตาภรณ์ (อำนวย ป.ธ.๔) วัดชัยชนะสงคราม/หาดใหญ่/สงขลา เป็น พระภาวนาสตาจารย์ สป.วิ.

๗๐. พระครูปภัสสรวรพินิจ (ไพโรจน์) วัดห้วยมงคล/หัวหิน/ประจวบคีรีขันธ์ เป็น พระพิศาลสิทธิคุณ สย.

๗๑. พระครูเมตตาวิหารคุณ (หองคำ) วัดบึงบาประภาสะวัด/หนองเสือ/ปทุมธานึ เป็น พระเมตตาวิหารึ สย.

๗๒. พระครูวิจิตรชยานุรักษ์ (พร้า) วัตโคกดอกไม้/สรรคบุรี/ชัยนาท เป็น พระมงคลวิจิตร สย.

๗๓. พระครูปลัด ปารมี วัดพระธาตุผาช่อนแก้ว/เขาค้อ/เพชรบูรณ์ เป็น พระภาวนาวชิรปราการ สย.วิ.

๗๔. พระอธิการพบโชค วัดห้วยปลากั้ง/เมืองเชีบงราย เป็น พระไพศาลประชาทร สย.วิ.

เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend