ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันพุธ ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2564

คสช. เตรียมปิดศูนย์รับร้องเรียนฯ 2 ปี ร้องมา 5,073 เรื่อง

1.25K 27
คสช. เตรียมปิดศูนย์รับร้องเรียนฯ 2 ปี ร้องมา 5,073 เรื่อง

คสช. ขอบคุณทุกการมีส่วนร่วมของประชาชน เตรียมปิดศูนย์รับเรื่องร้องเรียนฯ วันที่ ครม. ชุดใหม่ถวายสัตย์ฯ พร้อมสรุป 2 ปี ความเดือดร้อนทั่วไป และเจ้าหน้าที่รัฐประพฤติมิชอบ มีถึง 5,073 เรื่อง ได้เข้าสู่กระบวนการช่วยเหลือ ดำเนินการตามกฎหมาย และลงโทษทางปกครองแล้ว

พันเอกหญิง ศิริจันทร์ งาทอง ทีมโฆษก คสช. เปิดเผยว่า ตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ มาตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2560 เพื่อเป็นช่องทางรับแจ้งข้อมูลข่าวสารและความเดือดร้อนของประชาชนภายใต้ยุทธศาสตร์ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่นอย่างยั่งยืน ผ่านสายด่วน 1299 / ตู้ ปณ.444 และยื่นเรื่องด้วยตนเองที่หน่วยทหารทั่วประเทศ

ซึ่งตลอดระยะเวลา 2 ปี ของการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนฯ ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนแจ้งข้อมูล เบาะแส และเรื่องร้องเรียนอย่างต่อเนื่อง เป็นจำนวนถึง 5,073 เรื่อง โดยเรื่องทั้งหมดได้เข้าสู่กระบวนการกลั่นกรอง ตรวจสอบ ส่งให้หน่วยงานภาครัฐแก้ไข รวมทั้งการดำเนินการทางกฎหมายและทางปกครอง สรุปผลภาพรวม ดังนี้เรื่องที่เข้าข่ายร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐประพฤติมิชอบมีจำนวนทั้งสิ้น 912 เรื่อง

โดยได้มีการส่งต่อให้ศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ ดำเนินการตรวจสอบตามกรรมวิธีจนได้ข้อยุติ 842 เรื่อง ผลการตรวจสอบมีการดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งการดำเนินคดีทางกฎหมายกับผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการลงโทษทางวินัยร้ายแรงและทางปกครอง ซึ่งอาจยกเป็นตัวอย่างได้ในหลายกรณี เช่น ทุจริตเบิกรับเงินคนไร้ที่พึ่ง, ผู้บริหารยักยอกเงินโรงเรียน, การปล่อยน้ำเสียลงสู่ลำน้ำสาธารณะและปัญหามลพิษ, การช่วยปกปิดการกระทำผิดในคดี, ทุจริตในโครงการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และมหาวิทยาลัย, กรณีจัดซื้อจัดหารถยนต์และรถดับเพลิงสนามบิน, ทุจริตค่าจ้างแรงงาน, ทุจริตโครงการขยายถนน, การเรียกรับเงินแรงงานต่างด้าว, กรณีแสวงผลประโยชน์จากแหล่งท่องเที่ยว เป็นต้น

นอกจากนี้ ยังได้รับแจ้งเรื่องที่เป็นความเดือดร้อนของประชาชน โดยไม่เกี่ยวกับการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐอีก 4,161 เรื่อง แยกเป็นความเดือดร้อนทั่วไป 3,904 เรื่อง และแจ้งเบาะแสการกระทำผิดกฎหมาย 257 เรื่อง ทั้งนี้ ได้ส่งต่อให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อเข้าสู่กระบวนการแก้ไขตามช่องทางของรัฐบาลต่อไปทั้ง นี้ คสช. ขอขอบคุณประชาชนที่ให้ความไว้วางใจแจ้งข้อมูลผ่านศูนย์รับเรื่องร้องเรียนฯ

ซึ่งถือเป็นการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาทุจริตคอรัปชั่น เพราะข้อมูลที่ได้รับสามารถนำเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบ ดำเนินการตามกฎหมายและลงโทษทางวินัยการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ เป็นสิ่งยืนยันถึงเจตนารมณ์ของ คสช. ในการปราบปรามทุจริตคอรัปชั่นที่บั่นทอนสังคมไทยมาโดยตลอด ซึ่งเป็นเรื่องที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมกันขจัดให้สิ้นไป เพื่อสร้างสังคมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต แต่เมื่อ คสช. หมดวาระไปตามครรลองของรัฐธรรมนูญ คือวันที่คณะรัฐมนตรีชุดใหม่ เข้าเฝ้าถวายสัตย์ฯ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ก็จะสิ้นสุดการปฏิบัติงานลงเช่นกัน

ส่วนประชาชนที่ยังมีความเดือดร้อนสามารถร้องเรียนขอความเป็นธรรมได้ที่ส่วนราชการอื่นๆ อาทิ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.), ศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี, ศูนย์ดำรงธรรมประจำอำเภอและจังหวัด หรือยื่นเรื่องกับหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend