ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันพุธ ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2564

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศ! ยกเลิกคำสั่ง คสช.บางฉบับที่หมดความจําเป็น

2.96K 37
ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศ! ยกเลิกคำสั่ง คสช.บางฉบับที่หมดความจําเป็น

เว็ปไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 9/๒๕๖๒ เรื่อง การยกเลิกประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ คําสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ บางฉบับที่หมดความจําเป็น

ตามที่หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติและคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้มีประกาศ และคําสั่งเพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการแผ่นดินและการปฏิรูปประเทศในด้านต่าง ๆ รวมทั้ง การส่งเสริมความสามัคคีและความสมานฉันท์ของประชาชนในชาติ ซึ่งในขณะนี้การดําเนินการ ตามประกาศและคําสั่งบางฉบับได้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่มุ่งหมายไว้แล้ว สมควรยกเลิกประกาศ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ คําสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบ แห่งชาติที่หมดความจําเป็น เพื่อให้บทบัญญัติของกฎหมายมีความสอดคล้องและเหมาะสมกับบริบท ที่เปลี่ยนแปลงไป ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างความเป็นเอกภาพของกฎหมายทั้งระบบเพื่อประโยชน์ ในการเข้าถึงและการปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง อันเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิรูปประเทศ ด้านกฎหมายตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๖๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ประกอบกับ มาตรา ๔๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ หัวหน้าคณะ รักษาความสงบแห่งชาติโดยความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบแห่งชาติจึงมีคําสั่ง ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ คําสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ตามที่ระบุในบัญชีหนึ่งท้ายคําสั่งนี้

ข้อ ๒ ให้ยกเลิกประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติและคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบ

แห่งชาติเกี่ยวกับการกําหนดให้คดีอยู่ในอํานาจของศาลทหาร ตามที่ระบุในบัญชีสองท้ายคําสั่งนี้

บรรดาการกระทําความผิดตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติและคําสั่งหัวหน้าคณะ รักษาความสงบแห่งชาติตามวรรคหนึ่ง ไม่ว่าจะกระทําก่อนหรือหลังคําสั่งนี้ใช้บังคับ ให้อยู่ในอํานาจ การพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรม ส่วนการกระทําความผิดที่อยู่ระหว่างการดําเนินคดีของศาลทหาร ในวันก่อนวันที่คําสั่งนี้ใช้บังคับ ให้โอนคดีนั้น ๆ ไปยังศาลยุติธรรม แต่ทั้งนี้ ไม่หมายความรวมถึง กระทําความผิดที่กฎหมายว่าด้วยธรรมนูญศาลทหารบัญญัติให้เป็นอํานาจพิจารณาพิพากษาของศาลทหาร โดยให้การกระทําความผิดดังกล่าวยังคงอยู่ในอํานาจการพิจารณาพิพากษาของศาลทหารต่อไป

การโอนคดีตามวรรคสองไม่กระทบกระเทือนถึงกระบวนพิจารณาใด ๆ ที่ได้กระทําไปแล้ว ในศาลทหารก่อนวันที่คําสั่งนี้ใช้บังคับ และให้ถือว่าบรรดากระบวนพิจารณาที่ได้ดําเนินการไปแล้วนั้น เป็นกระบวนพิจารณาของศาลที่รับโอนคดีด้วยข้อ ๓ ให้ยกเลิกคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๔๐/๒๕๕๘ เรื่อง การได้มาซึ่ง คณะกรรมการประกันสังคม ที่ปรึกษาของคณะกรรมการประกันสังคม คณะกรรมการการแพทย์ และคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทน เป็นการชั่วคราว ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๘ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กําหนดในบัญชีสามท้ายคําสั่งนี้

ข้อ ๔ ให้ยกเลิกคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหา การทําการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ที่กําหนดในบัญชีสี่ท้ายคําสั่งนี้

ข้อ ๕ ให้ยกเลิกคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติเกี่ยวกับการกําหนดกรอบอัตรา กําลังชั่วคราวเป็นกรณีพิเศษเพื่อรองรับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานอื่นของรัฐ ตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่กําหนดในบัญชีห้าท้ายคําสั่งนี้

ข้อ ๖ ให้ยกเลิกความในข้อ ๑๓ แห่งคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓๙/๒๕๕๙ เรื่อง การจัดระเบียบและแก้ไขปัญหาธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา ลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

"ข้อ ๑๓ ในกรณีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เห็นว่าสถาบันอุดมศึกษาใดตามข้อ ๑๒ ได้รับการแก้ไขปัญหาอันเป็นเหตุสําคัญในการใช้บังคับคําสั่งนี้แล้ว ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี มีอํานาจประกาศกําหนดการยกเลิกการใช้บังคับคําสั่งนี้แก่สถาบันอุดมศึกษานั้นต่อไป"

ข้อ ๗ ให้ยกเลิกความในข้อ ๕ แห่งคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓/๒๕๖๐ เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง ลงวันที่ ๑๗ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๘/๒๕๖๐ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐

ให้จัดตั้งสํานักงานบริหารนโยบายของนายกรัฐมนตรีขึ้นเป็นหน่วยงานภายในสํานักเลขาธิการ นายกรัฐมนตรี มีหน้าที่และอํานาจในการสนับสนุนภารกิจเชิงยุทธศาสตร์และเชิงบูรณาการตามพื้นที่ หรือกลุ่มภารกิจ ประสานกับหน่วยงานของรัฐในการสร้างความรับรู้และความเข้าใจแก่ประชาชน และปฏิบัติงานอื่นใดตามที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย โดยมีผู้อํานวยการสํานักงานบริหารนโยบายของ นายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งเป็นผู้บังคับบัญชาของผู้ปฏิบัติงานในสํานักงานบริหารนโยบายของ นายกรัฐมนตรี และให้ปฏิบัติหน้าที่ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี ทั้งนี้ หน้าที่และอํานาจ การบริหารงานและการดําเนินงานของสํานักงานบริหารนโยบายของนายกรัฐมนตรี ให้เป็นไปตามที่กําหนดในระเบียบ สํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการนั้น

เพื่อประโยชน์ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีจัดให้ สํานักงานบริหารนโยบายของนายกรัฐมนตรี มีเจ้าหน้าที่ งบประมาณ สถานที่ทํางาน อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ในการทํางาน และเบิกจ่ายงบประมาณในการดําเนินการตามที่สํานักงานบริหาร นโยบายของนายกรัฐมนตรีร้องขอ

ให้โอนงบประมาณในการดําเนินการของสํานักงานบริหารนโยบายของนายกรัฐมนตรีตามคําสั่ง หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓/๒๕๖๐ เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง ลงวันที่ ๑๗ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๘/๒๕๖๐ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคําสั่งหัวหน้าคณะรักษา ความสงบแห่งชาติ ที่ ๓/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐ ไปเป็นของสํานักเลขาธิการ นายกรัฐมนตรีเพื่อประโยชน์ในการดําเนินการตามวรรคสองต่อไป

นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีมีอํานาจในการพิจารณายกเลิกสํานักงาน บริหารนโยบายของนายกรัฐมนตรีได้ตามความเหมาะสม

ข้อ ๘ การยกเลิกประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ คําสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติตามคําสั่งนี้ ไม่กระทบกระเทือนถึงการใดที่ได้กระทํา หรือปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศหรือคําสั่งดังกล่าวก่อนวันที่ประกาศหรือคําสั่งนั้น ๆ สิ้นผลใช้บังคับ โดยให้การกระทําและการปฏิบัตินั้นเป็นการกระทําและการปฏิบัติที่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญและกฎหมาย ตามมาตรา ๒๗๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

ข้อ ๙ คําสั่งนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 9 กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

อ่านราชกิจจาฉบับเต็ม


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend