ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันพุธ ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2563.

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ ประกาศคำขอ ให้ทายาทรับช่วงครอบครอง "กัญชา"

2.8K 50
ราชกิจจาฯ เผยแพร่ ประกาศคำขอ ให้ทายาทรับช่วงครอบครอง กัญชา

เมื่อวันที่ 4 ก.ค.62 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ เรื่อง การแสดงความจำนงและการตรวจสอบผู้แสดงความจำนงเป็นผู้รับอนุญาตตั้งแต่วันที่ผู้รับอนุญาตตาย พ.ศ. 2562

โดยที่เป็นการสมควรกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการแสดงความจำนงและการตรวจสอบ ผู้แสดงความจำนงขอเป็นผู้รับอนุญาตเพื่อประกอบกิจการของผู้รับอนุญาตที่ตายเพื่อให้การควบคุม ยาเสพติดให้โทษ ในประเภท 5 เฉพาะกัญชา เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 61/1 แห่งพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 คณะกรรมการควบคุม ยาเสพติดให้โทษ ในการประชุมครั้งที่ 401 -5/2562 เมื่อวันที่1 เมษายน พ.ศ. 2562 จึงออก ประกาศไว้ ดังต่อไปนี้


ข้อ 1 ในประกาศนี้ "ทายาท" หมายความว่า ทายาทตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของผู้รับอนุญาตที่ตาย

ข้อ 2 ให้ทายาทหรือผู้ที่ได้รับความยินยอมจากทายาทที่ประสงค์จะขอประกอบกิจการที่ผู้ตาย

ได้รับอนุญาต ดังต่อไปนี้

(1) ใบอนุญาตผลิตยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชา ตามมาตรา 26/2 หรือ

(2) ใบอนุญาตน าเข้ายาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชา ตามมาตรา 26/2 หรือ

(3) ใบอนุญาตส่งออกยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชา ตามมาตรา 26/2 หรือ

(4) ใบอนุญาตจำหน่ายยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชา ตามมาตรา 26/2 หรือ

(5) ใบอนุญาตให้มีไว้ในครอบครองยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชา ตามมาตรา 26/3 นั้นต่อไป โดยให้มีคำขอแสดงความจำนงต่อผู้อนุญาต พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานตามที่ระบุไว้ ในแบบคำขอแสดงความจำนงภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ผู้รับอนุญาตตาย ตามแบบ ต.ย.ส. ถ เฉพาะกัญชา แนบท้ายนี้

ข้อ 3 เมื่อผู้อนุญาตตรวจสอบแล้วเห็นว่าผู้แสดงความจ านงมีคุณสมบัติตามมาตรา 26/5 แล้วแต่กรณีให้ผู้อนุญาตสลักหลังแก้ไขชื่อและสกุลของผู้รับอนุญาตที่ตาย ให้เป็นชื่อและสกุลของผู้แสดง ความจำนงไว้ที่ใบอนุญาตฉบับเดิม และแจ้งให้ผู้แสดงความจำนงทราบเพื่อประกอบกิจการต่อไปจนกว่าใบอนุญาตสิ้นอายุ

ข้อ 4 ใบอนุญาตที่ได้มีการสลักหลังแก้ไขชื่อและสกุลของผู้แสดงความจำนงตามข้อ 3 แล้ว ให้ใช้ต่อไปได้จนกว่าใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ และหากผู้แสดงความจำนงประสงค์จะประกอบกิจการต่อไป ให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตฉบับใหม่

ข้อ 5 การยื่นคำขอตามประกาศนี้ ให้ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้

(1) ให้ยื่นคำขอณ สถานที่ ดังต่อไปนี้

(ก) กรุงเทพมหานคร ให้ยื่น ณ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข

(ข) จังหวัดอื่น ให้ยื่น ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแห่งท้องที่ที่สถานที่ทำการของผู้รับ อนุญาตที่ตายนั้นตั้งอยู่

(2) ให้ยื่นคำขอโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่เลขาธิการกำหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ข้อ 6 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

พิศิษฐ์ ศรีประเสริฐ

รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข

หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านสนับสนุนงานบริการสุขภาพ

ประธานกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ

อ่านเพิ่มเติม

เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend