ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันเสาร์ ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2563.

ปัญหาการเมืองฉุดดัชนีเชื่อมั่นผู้ประกอบการฯ

331 1
ปัญหาการเมืองฉุดดัชนีเชื่อมั่นผู้ประกอบการฯ

ผลการสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการภาคการค้าและบริการ (TSSI) ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 ได้สำรวจกลุ่มตัวอย่างผู้ประกอบการภาคการค้าและบริการของ SME ทั่วประเทศ จำนวน 1,400 ตัวอย่าง พบว่า ดัชนี TSSI ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 อยู่ที่ระดับ 87.2 ปรับตัวลดลงจากเดือนเมษายน 2562 ที่อยู่ระดับ 100.0 ซึ่งความเชื่อมั่นที่ลดลงอยู่ในระดับต่ำกว่าค่าฐานที่ 100 สะท้อนถึงผู้ประกอบการมีความเชี่อมั่นต่อการดำเนินธุรกิจหดตัวลง และยังคงระมัดระวังการใช้จ่าย ดัชนี TSSI เดือนพฤษภาคม 2562 ปรับตัวลดลงจากเดือนก่อนหน้า จากองค์ประกอบด้านยอดจำหน่าย และกำไรปรับตัวลดลงมาก เนื่องจากในช่วงเดือนก่อนเป็นเดือนเมษายนซึ่งเป็นช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยปกติประเทศไทยจะได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวต่างชาติ ในการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในช่วงดังกล่าว จึงส่งผลให้เดือนนี้ประชาชนชนส่วนใหญ่มีการใช้จ่ายเข้าสู่ภาวะปกติ คือ ระมัดระวังในการใช้จ่ายอย่างเดิม


ทั้งนี้เพราะสถานการณ์ทางการเมืองยังไม่มีความชัดเจนและยังไม่สามารถดำเนินนโยบายต่างๆ ได้ อีกทั้งปัจจัยภายนอกเช่นสงครามทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับจีน ยังคงเป็นปัจจัยบั่นทอนการส่งออกของไทย รวมทั้งบั่นทอนกำลังซื้อของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เกิดจากการแข็งค่าของเงินบาทอย่างต่อเนื่อง และในบางพื้นที่เริ่มประสบปัญหาภัยแล้งที่ส่งผลกระทบต่อผลิตทางการเกษตรซึ่งบั่นทอนกำลังซื้อของภาคการเกษตรที่มีอยู่น้อยให้น้อยลงไปอีก ประกอบกับเดือนนี้เป็นช่วงการถือศีลอดของผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามและต้องงดเว้นกิจกรรมรื่นเริงต่างๆ รวมทั้งมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานอาหาร ส่งผลให้มีการใช่จ่ายต่างๆ ลดลงสำหรับผู้ที่นับถือศาสนาอิสลาม และนักท่องเที่ยวกลุ่มดังกล่าวทั้งในและต่างประเทศลดลงอย่างเห็นได้ชัดเจน 

ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการภาคการค้าและบริการของ SME จำแนกตามสาขาธุรกิจ พบว่า สาขาธุรกิจ   ส่วนใหญ่มีความเชื่อมั่นต่อสถานการณ์ทางธุรกิจโดยรวมอยู่ในระดับลดลง คือ ค่าดัชนีปรับตัวลดลงและมีค่าน้อยกว่า   ค่าฐานที่ 100 จะมีเพียงสาขาธุรกิจ ค้าส่งสินค้าเกษตร วัสดุก่อสร้าง และค้าปลีกรถยนต์/รถจักรยานยนต์ ที่ผู้ประกอบการมีความเชื่อมั่นในระดับที่เพิ่มขึ้น แต่ค่าดัชนีความเชื่อมั่นยังคงอยู่ต่ำกว่าค่าฐานที่ 100 

สำหรับดัชนี TSSI คาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้า ความเชื่อมั่นปรับตัวลดลงอยู่ที่ระดับ 100.8 ผู้ประกอบการ  มีความเห็นว่าอีก 3 เดือนข้างหน้าจะขายสินค้าและบริการ รวมถึงมีกำไรลดลงเมื่อเทียบกับเดือนนี้ เนื่องจากในเดือนสิงหาคม 2562 อยู่ในช่วงมรสุมพัดผ่านประเทศไทยโดยทั่วกัน อาจก่อให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในหลายพื้นที่ ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการคมนาคมขนส่ง และการท่องเที่ยว แต่อย่างไรก็ตามยังคงมีปัจจัยเกื้อหนุนในการกระตุ้น    การใช้จ่ายในช่วงเดือนสิงหาคมคือวันแม่แห่งชาติ ซึ่งเป็นวันหยุดติดต่อกัน และมักจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางไปท่องเที่ยวสูงกว่าปกติ อีกทั้งภาครัฐและเอกชนมักมีการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับวันแม่ซึ่งอาจช่วยกระตุ้นการบริโภคได้บางส่วน

ผลสำรวจความคิดเห็นของผู้ประกอบการ SME ภาคการค้าและบริการ จำนวน 1,400 วิสาหกิจทั่วประเทศ สำรวจระหว่างวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 11 มิถุนายน 2562 ในเรื่อง "ปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจและปัญหาที่ต้องการเร่งแก้ไข" พบว่า ปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจของผู้ประกอบการสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่  1) ค่าวัตถุดิบในการประกอบการที่สูงขึ้น 2)ราคาสาธารณูปโภคสูงขึ้น 3) ราคาเชื้อเพลิงสูงขึ้น 4) ค่าจ้างแรงงานสูงขึ้น และ 5) ค่าขนส่งสูงขึ้น ปัญหาที่ผู้ประกอบการต้องการเร่งให้แก้ไข 5 อันดับแรก ได้แก่ 1) ราคาสาธารณูปโภคสูงขึ้น 2) ค่าวัตถุดิบในการประกอบการที่สูงขึ้น 3) ราคาเชื้อเพลิงสูงขึ้น 4) ค่าจ้างแรงงานสูงขึ้น และ 5) ค่าขนส่งสูงขึ้น

เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend
แชร์