ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันอาทิตย์ ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563.

รฟท.จัดกิจกรรมรถไฟปลอดภัยทุกเส้นทาง

190 0
รฟท.จัดกิจกรรมรถไฟปลอดภัยทุกเส้นทาง

การรถไฟแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนบริเวณจุดตัดเสมอระดับทางรถไฟ ผ่านโครงการ 1+1 = 0 รถไฟปลอดภัยทุกเส้นทาง พร้อมทั้งเยี่ยมชมแปลงผัก ณ บริเวณซุ้มเครื่องกั้นถนน ผ่านเสมอระดับทางรถไฟสถานีบ้านบุ่ง และโรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก เพื่อรณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้ทางตัดเสมอระดับทางรถไฟ-รถยนต์ให้กับนักเรียน ประชาชน และคนในชุมชน

กรรมการรถไฟแห่งประเทศไทย สุพจน์ เหล่าสุอาภา นางสิริมา หิรัญเจริญเวช รองผู้ว่าการกลุ่มยุทธศาสตร์ นายศิริพงศ์ พฤทธิพันธ์ รองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจซ่อมบำรุงรถจักรและล้อเลื่อน นางสาวเจษฎาพร ยุทธนวิบูลย์ชัย ผู้ช่วยผู้ว่าการด้านบริหาร พร้อมด้วยผู้บริหารการรถไฟฯ และเจ้าหน้าที่ปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมโครงการ 1+1 = 0 รถไฟปลอดภัยทุกเส้นทาง ณ ซุ้มเครื่องกั้นถนนผ่านเสมอระดับทางรถไฟ-รถยนต์ สถานีบ้านบุ่ง และโรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา จังหวัดพิษณุโลก พร้อมทั้งเยี่ยมชมแปลงผักบริเวณซุ้มเครื่องกั้นถนน ตามโครงการต้นแบบสถานี ซุ้มสวยงามพืชผักกินได้ ประจําปี 2562 เพื่อรณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้ทางตัดเสมอระดับทางรถไฟ-รถยนต์ให้กับนักเรียน ประชาชน ในชุมชน ตลอดจนส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรให้ชุมชนรับทราบ      


นายสุพจน์ เปิดเผยว่า การรถไฟแห่งประเทศไทยได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเกิดอุบัติเหตุของยานพาหนะที่สัญจรข้ามทางตัดรถไฟมีนโยบายในการมุ่งลดอุบัติเหตุทางรถไฟ โดยเฉพาะบริเวณจุดตัดเสมอระดับทางรถไฟให้เหลือเท่ากับศูนย์ จึงได้มีการจัดโครงการ "1+1 =0 รถไฟไทยปลอดภัยทุกเส้นทาง" ขึ้น เพื่อใช้เป็นสื่อกลางในการรณรงค์ให้ประชาชน ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสัญลักษณ์หรือป้ายเตือน  คำแนะนำในการปฏิบัติเมื่อต้องขับรถผ่านจุดตัดรถไฟ และปลูกฝังจิตสำนึกในการใช้เส้นทางอย่างระมัดระวัง       

สำหรับแผนดำเนินงานในปี 2562 การรถไฟฯ ได้ดำเนินการจัดโครงการ 1+1 =0 รถไฟไทยปลอดภัยทุกเส้นทางในอีกหลายพื้นที่ เพื่อต้องการรณรงค์สร้างความปลอดภัยให้กับผู้ขับขี่ยวดยานพาหนะบริเวณจุดตัดทางรถไฟ และทางลักผ่าน เพื่อเป็นการรณรงค์ถึงความปลอดภัย ของผู้ขับขี่ยวดยานพาหนะ บริเวณจุดตัดทางรถไฟฯ ทางลักผ่าน ทางตัดผ่าน ทุกเส้นทาง อีกทั้งเป็นการรณรงค์ให้ผู้ขับขี่ยวดยาน ทำความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับคู่มือการติดตั้งป้ายจราจรของกรมทางหลวงชนบท และพรบ.จราจรทางบก พ.ศ.2522 อย่างถูกต้อง และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อลดจำนวนอุบัติเหตุบริเวณจุดตัดทางรถไฟฯ ส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชนที่ขับขี่ยวดยาน และเป็นการลดการสูญเสียทางเศรษฐกิจ ในภาพรวมของประเทศ ที่ผ่านมา การรถไฟฯ จัดกิจกรรมรณรงค์เกี่ยวกับการใช้ทางตัดเสมอระดับให้ปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง โดยในปีนี้ได้กำหนดจัดกิจกรรมบริเวณทางตัดและโรงเรียน รวม 4 ครั้ง ในทุกภาคของประเทศ คือ พัทยา นครราชสีมา พิษณุโลก และชุมพร โดยสถานีได้มีแนวคิดต่อยอดนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นเครื่องมือดำเนินการในการปรับและประยุกต์ในรูปแบบ "โครงการต้นแบบ สถานี/ซุ้มสวยงาม พืชผักกินได้" โดยให้ผู้ปฏิบัติงานที่มีความสนใจ สมัครใจในการใช้เวลาว่างในการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประโยชน์ ปรับภูมิทัศน์ให้สวยงาม ปลูกพืชผักปลอดสารพิษชนิดต่าง ๆ บริเวณพื้นที่สถานีและซุ้มกั้นถนนฯ ไว้รับประทาน และนำผลผลิตแจกจ่ายให้ผู้ใช้บริการ ชุมชน โรงเรียน อันเป็นการช่วยเหลือสังคมรอบข้าง สร้างความสุข รอยยิ้ม และความประทับใจ     

นายสุพจน์ กล่าวว่า ในโอกาสนี้คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่การรถไฟฯ ยังได้เยี่ยมชมแปลงผักบริเวณซุ้มเครื่องกั้นถนนบ้านบุ่ง ตามโครงการต้นแบบสถานี/ซุ้มสวยงาม พืชผักกินได้ ประจําปี 2562 พร้อมกับตัดผลผลิตจากแปลงผัก นําไปมอบให้โรงเรียนโรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา เพื่อประกอบอาหารกลางวันสําหรับเด็ก และมีการร่วมกิจกรรมเสริมสร้างการตระหนักรู้เกี่ยวกับเรื่องทางตัดเสมอระดับทางรถไฟ-รถยนต์ จากพนักงานขับรถไฟให้กับเด็กและเยาวชนให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา โดยการจำลองทางตัดเสมอระดับ ให้เด็ก ๆ ได้ลองใช้อย่างถูกวิธี รวมถึงการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ และมีการมอบธงสัญลักษณ์ส่งต่อความปลอดภัย เพื่อสร้างความตระหนักรู้ให้กับประชาชนผู้อยู่อาศัยในพื้นที่และชุมชนใกล้เคียงให้ปฏิบัติตามกฎจราจรก่อนข้ามทางตัดอย่างเคร่งครัด      

"สุดท้ายนี้การรถไฟฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการดังกล่าวจะช่วยเผยแพร่ให้ความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับจุดตัดทางรถไฟที่ถูกต้อง ตลอดจนทำให้ผู้ใช้เส้นทางมีวินัยและตระหนักในการใช้เส้นทาง เพื่อลดจำนวนอุบัติเหตุบริเวณจุดตัดรถไฟให้เหลือเท่ากับศูนย์ในอนาคตอันใกล้"

เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend
แชร์