ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันพฤหัสบดี ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2563

ประยุทธ์ รับตำแหน่งทางการแล้ว พรรคร่วมแห่ยินดี ขอบคุณสื่อ จากนี้จะมีแต่รอยยิ้ม

1.87K 86
ประยุทธ์ รับตำแหน่งทางการแล้ว พรรคร่วมแห่ยินดี ขอบคุณสื่อ จากนี้จะมีแต่รอยยิ้ม

พลเอก ประยุทธ์ ประกอบพิธีรับพระบรมราชโองการเป็นนายกฯ คนที่ 29 แล้ว โดยมีพรรคร่วมแห่ยินดีพร้อมเพรียง พร้อมขอบคุณที่ไว้ใจอีกสมัย ยืนยันทุ่มเททำงานเพื่อชาติ ขณะเดียวกันขอบคุณสื่อที่ให้เกียรติร่วมพิธีสำคัญ ต่อไปนี้จะมีแต่รอยยิ้ม ส่วนรายชื่อคณะรัฐมนตรี ยังไม่ถึงมือ

วันนี้เวลา 13.35 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล มีพิธีรับพระบรมราชโองการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีคนใหม่ โดย นายสรศักดิ์ เพียรเวช เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เป็นผู้เชิญพระบรมราชโองการมายังห้องสีงาช้าง ตึกไทยคู่ฟ้า ซึ่งมีหัวหน้าพรรคและตัวแทนพรรคร่วมรัฐบาล ร่วมเป็นเกียรติ

จากนั้น พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ทำพิธีรับพระบรมราชโองการ โดยมีนางนราพร จันทร์โอชา ภริยา ร่วมในพิธีดังกล่าว

เมื่อเสร็จพิธี นายกรัฐมนตรี เดินมายังห้องสีม่วง ในตึกไทยคู่ฟ้า ซึ่งมีหัวหน้าพรรคและตัวแทนพรรคร่วมรัฐบาล ร่วมเป็นเกียรติ ก่อนกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณว่า

"ในวาระที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผมดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี นับเป็นเกียรติยศและเป็นสิริมงคลอย่างสูงสุดแก่ชีวิตอย่างหาที่สุดมิได้ ผมและครอบครัวรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นล้นพ้น และขอเทิดทูนไว้เหนือเกล้าเหนือกระหม่อม ทั้งจักปฏิบัติงานสนองพระราชปณิธานตามพระปฐมบรมราชโองการ

ผมขอยืนยันว่าจะทุ่มเททำงานตามมาตรฐานจริยธรรมด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดยยึดถือผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นสำคัญ จะเพียรพยายามมุ่งมั่นทำงาน พร้อมเปิดรับฟังความคิดเห็นของทุกกลุ่มทุกฝ่าย ทุกสาขาอาชีพ ทุกช่วงวัย ในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศในทุกด้าน ทั้งความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม การต่างประเทศ กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม และป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน ลดความเหลื่อมล้ำ กระจายรายได้ สร้างความเข้มแข็ง ยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับผู้มีรายได้น้อย เกษตรกร ผู้ประกอบอาชีพอิสระ ที่เป็นประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ ด้วยการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐอย่างโปร่งใส มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามพระราชบัญญัติการเงินการคลัง และเอกชนมีส่วนร่วม ตลอดจนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้สอดคล้องกับปัจจัยภายในและภายนอกประเทศ เปิดโอกาสให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงโลกยุคดิจิทัลและเทคโนโลยี สร้างสรรค์สังคมให้มีความรัก ความสามัคคี ปรองดอง สมานฉันท์ เกื้อกูลกันในทุกโอกาสเพื่อความกินดี อยู่ดี และความมั่นคงปลอดภัยของประชาชน พร้อมจะปกป้องรักษาไว้ซึ่งเกียรติภูมิแห่งสถาบันชาติ ศาสนา ตลอดจนจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ อันเป็นที่รักยิ่งของประชาชนชาวไทย

ผมขอขอบคุณสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภาที่ทำหน้าที่อย่างเต็มความรู้ความสามารถ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติ ขอขอบคุณพรรคการเมืองร่วมรัฐบาลที่สนับสนุนและให้โอกาสผมได้ทำหน้าที่นายกรัฐมนตรีอีกวาระหนึ่งเพื่อประเทศชาติและประชาชนอย่างที่ทุกท่านได้ตั้งใจไว้ ผมขอขอบคุณพี่น้องประชาชนชาวไทย ข้าราชการพลเรือน ตำรวจ ทหาร และหน่วยงานทุกภาคส่วน ที่ให้ความร่วมมือกับรัฐบาลในการบริหารราชการแผ่นดินตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะเป็นพลังที่คอยเกื้อหนุน และร่วมแรงร่วมใจกับรัฐบาล เพื่อนำพาประเทศไทยของเราให้มีความสงบร่มเย็น มั่นคง มั่งคั่ง อย่างยั่งยืนตลอดไป ขอบคุณครับ"

สำหรับพรรคร่วมรัฐบาลที่เดินทางมาร่วมเป็นเกียรติในครั้งนี้ ประกอบด้วยนายอุตตม สาวนายน หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ / นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน เลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ / นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย / นายวราวุธ ศิลปอาชา แกนนำพรรคชาติไทยพัฒนา / ม.ร.ว.จตุมงคล โสณกุล หัวหน้าพรรครวมพลังประชาชาติไทย / นายเทวัญ ลิปตพัลลภ หัวหน้าพรรคชาติพัฒนา / นายชัชวาล คงอุดม หัวหน้าพรรคพลังท้องถิ่นไท / พล.ต.ทรงกลด ทิพย์รัตน์ หัวหน้าพรรคพลังชาติไทย / นายสมเกียรติ ศรลัมพ์ หัวหน้าพรรคประชาภิวัฒน์ / นายคฑาเทพ เดชะเดชเรืองกุล หัวหน้าพรรคพลังไทยรักไทย / นายมงคลกิตต์ สุขสินธารานนท์ หัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลย์ / นายปรีดา บุญเพลิง หัวหน้าพรรคครูไทยเพื่อประชาชน / พล.ต.อ.ยงยุทธ เทพจำนงค์ หัวหน้าพรรคประชานิยม / นายพิเชษฐ์ สถิลรชวาล หัวหน้าพรรคประชาธรรมไทย / นายไพบูลย์ นิติตะวัน หัวหน้าพรรคประชาชน / นายสัมพันธ์ เลิศนุวัฒน์ หัวหน้าพรรคพลเมืองไทย / นายระวี มาศฉมาดล หัวหน้าพรรคพลังธรรมใหม่ / นายสุรทิน พิจารณ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปไตยใหม่ / ส่วนนายดำรงค์ พิเดช หัวหน้าพรรครักผืนป่า ไม่ได้มาร่วมงาน เพราะติดภารกิจ

ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีรับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีแล้ว พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชานายกรัฐมนตรี เดินจากตึกไทยคู่ฟ้า มาพบสื่อมวลชนที่ตึกภักดีบดินทร์ พร้อมกล่าวว่า ขอขอบคุณสื่อทุกท่านทั้งคนไทยและต่างประเทศ ที่ให้เกียรติ ที่วันนี้มาร่วมในพิธีสำคัญ ซึ่งตนได้ให้คำมั่นสัญญาไปแล้วว่าจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุด ร่วมกับ ส.ส.และ ครม.ต่างๆ ที่จะมีการจัดตั้งขึ้นในอนาคต ทุกอย่างเป็นไปตามที่ตนได้แถลงไปแล้ว ขอให้ทุกคนได้ร่วมมือกันในการทำให้ประเทศชาติมั่นคง ปลอดภัย ยั่งยืน ต่อไปเราจะมีแต่รอยยิ้มให้กัน

เมื่อถามว่า รายชื่อ ครม. จะสามารถนำขึ้นทูลเกล้าได้เมื่อใด พลเอก ประยุทธ์ กล่าวว่า "ยังไม่ได้รับรายงานนะจ๊ะ ยังไม่ได้คุยกัน"


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend
แชร์