ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันอาทิตย์ ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2563.

คมนาคมเตรียมพร้อมความปลอดภัยทางน้ำ-อากาศ

695 1
คมนาคมเตรียมพร้อมความปลอดภัยทางน้ำ-อากาศ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดการฝึกซ้อมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัยประจำปี 2562 (SAREX 2019)ระหว่างประเทศ และอนุสัญญาว่าด้วยความปลอดภัยแห่งชีวิตในทะเล

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม อาคม เติมพิทยาไพสิฐ เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกซ้อมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย ประจำปี 2562 (SAREX 2019) ในวันที่ 9 มิถุนายน 2562 ณ กองบิน 23 อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยมี นางอัมพวัน วรรณโก อธิบดีกรมท่าอากาศยาน นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี พลอากาศโท ธรินทร์ ปุณศรี รองเสนาธิการทหารอากาศ ประธานคณะอนุกรรมการฝึกซ้อมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย ประจำปี พ.ศ. 2562 ผู้แทนเหล่าทัพ หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ประชาชน และสื่อมวลชน เข้าร่วมงานฯ 


ประเทศไทยเป็นรัฐภาคีขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Organization : ICAO) และองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (International Maritime Organization : IMO) ซึ่งกำหนดให้รัฐภาคีต้องจัดให้มีมาตรการเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือแก่อากาศยานและเรือที่ประสบภัยในอาณาเขตที่ได้กำหนดไว้ รวมทั้งกำหนดให้จัดตั้งศูนย์ประสานงานเพื่อเป็นหน่วยงานกลางในการอำนวยการและประสานงานในภารกิจ คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2521 จัดตั้งองค์กรเพื่อค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือประสบภัย (Rescue Coordination Centre : RCC) โดยให้กรมการบินพลเรือน กระทรวงคมนาคม เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ ปัจจุบันอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานคณะกรรมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย เป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม รวมทั้งกำหนดให้มีคณะกรรมการแห่งชาติในการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย ประกอบด้วย ผู้แทนของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นกรรมการฯ และเพื่อให้เกิดความพร้อมในการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว จึงกำหนดให้จัดการฝึกซ้อมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัยเป็นประจำทุกปี เพื่อซักซ้อมการปฏิบัติระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสร้างความเชื่อมั่นว่าเมื่อประสบภัยในประเทศไทยจะมีหน่วยงานของรัฐสามารถให้ความช่วยเหลือได้ทันที

สำหรับปี 2562 คณะกรรมการแห่งชาติฯ ได้มอบให้กองทัพอากาศเป็นหน่วยงานหลัก ร่วมกับจังหวัดอุดรธานี หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนที่เกี่ยวข้อง จัดการฝึกซ้อมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย ระหว่างวันที่ 8 10 มิถุนายน 2562 โดยได้จำลองสถานการณ์เป็นกรณีเครื่องบินโดยสารพลเรือนขนาดเล็กเช่าเหมาลำแบบ Gulfstream G650 ทะเบียนอากาศยานหมายเลข HS-ABC ของสายการบิน AIR TRAVEL ซึ่งมีนักบินและผู้โดยสารรวม 15 คน เดินทางจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิปลายทางท่าอากาศยานนานาชาติอุดรธานี ขาดการติดต่อและหายไปจากจอเรดาร์เกิน 30 นาที โดยตำแหน่งสุดท้ายห่างจากท่าอากาศยานนานาชาติอุดรธานี ประมาณ 195 RADIAL 17 ไมล์ทะเล (NM) ศูนย์ RCC ค้นหาพิกัดของอากาศยานพบว่า อยู่ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี 

การฝึกซ้อมถือเป็นภารกิจที่สำคัญ เป็นพันธกิจที่รัฐบาลต้องปฏิบัติให้เป็นไปตาม อนุสัญญาว่าด้วยการบินพลเรือนระหว่างประเทศ และอนุสัญญาว่าด้วยความปลอดภัยแห่งชีวิตในทะเล นอกจากนี้ ภายในบริเวณงานฯ ได้จัดแสดงนิทรรศการจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง เช่น อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจค้นหาและช่วยเหลือ เครื่องมือในการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ทางด้านการแพทย์ การปฐมพยาบาล อุปกรณ์ทางด้านการติดต่อ สื่อสาร เป็นต้น การอบรมทางวิชาการเกี่ยวกับการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย การทดสอบข่ายการติดต่อสื่อสาร (Communication exercise) และการฝึกซักซ้อมทางฝ่ายอำนวยการ (Table Top Exercise) ณ กองบิน 23 และการฝึกปฏิบัติจริงในพื้นที่ การฝึกภาคสนาม (Field Training Exercise) การฝึกซ้อมฯ ดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการสั่งการ การวางแผน การอำนวยการ การประสานงาน และการควบคุมและปฏิบัติ เพื่อให้เกิดทักษะความพร้อม ความชำนาญ และเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจ ขีดความสามารถ ศักยภาพ รวมทั้งเพื่อให้ประชาชนชาวไทยและชาวต่างประเทศมีความมั่นใจในการให้ความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุการณ์เร่งด่วน และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นจากหน่วยงานต่าง ๆ รวมถึงประเทศที่เข้าร่วมสังเกตการณ์การฝึกซ้อมฯ เพื่อนำมาประเมินผลและปรับปรุงแก้ไขให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

ในโอกาสนี้ นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ ได้มอบโล่แก่หน่วยงานที่เข้าร่วมจัดงานฯ และเยี่ยมชมนิทรรศการของหน่วยงานต่าง ๆ ที่ร่วมจัดการฝึกซ้อมฯ

เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend
แชร์