ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันศุกร์ ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563.

'กรมปศุสัตว์' ออกประกาศ "ชะลอนำเข้าสัตว์ปีกจากจีนอีก 90วัน"

1.5K 16
กรมปศุสัตว์ ออกประกาศ ชะลอนำเข้าสัตว์ปีกจากจีนอีก 90วัน

(19 พฤษภาคม 2562) นายสรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยว่าเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมาราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่องชะลอการนำเข้าหรือนำผ่านราชอาณาจักรซึ่งสัตว์ปีกหรือซากสัตว์ปีกจากสาธารณรัฐประชาชนจีน พ.ศ. 2562 ลงนามโดยอธิบดีกรมปศุสัตว์

ระบุว่า สืบเนื่องจากประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง ชะลอการนำเข้าหรือนำผ่านราชอาณาจักรซึ่งสัตว์ปีกหรือซากสัตว์ปีกจากสาธารณรัฐประชาชนจีน พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 14 มกราคม 2562 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 นั้น ได้สิ้นสุดการบังคับใช้ เมื่อวันที่  7 พฤษภาคม 2562


แต่อย่างไรก็ตาม ยังมีการรายงานการระบาดของโรคไข้หวัดนกสายพันธุ์รุนแรง (HPAI) ในหลายพื้นที่ของสาธารณรัฐประชาชนจีน เช่น ในฟาร์มสัตว์ปีก ณ มณฑล Liaoning (ซีโรไทป์ H5N1) และฟาร์มสัตว์ปีก ณ มณฑล Yunnan (ซีโรไทป์ H5N6) จากองค์การสุขภาพสัตว์โลก (OIE) ซึ่งโรคระบาดสัตว์ชนิดดังกล่าวสามารถแพร่กระจายไปอย่างกว้างขวางได้

โดยมีสาเหตุสำคัญมาจากการเคลื่อนย้ายสัตว์ป่วยหรือสัตว์ที่เป็นพาหะนาโรคหรือซากของสัตว์ ซึ่งป่วยหรือตายโดยโรคระบาดดังกล่าวไปยังท้องที่ต่าง ๆ และเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้โรคระบาดสัตว์ชนิดดังกล่าวมีโอกาสแพร่กระจายเข้ามาในประเทศ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการเลี้ยงสัตว์ปีกรวมถึงสุขภาพของประชาชนในประเทศ

 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 6 ประกอบกับมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์พ.ศ. 2558 อธิบดีกรมปศุสัตว์จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้ ข้อ 1 ให้ชะลอการนำเข้าหรือนำผ่านราชอาณาจักรซึ่งสัตว์ปีกและซากสัตว์ปีก ยกเว้น ขนสัตว์ปีกที่มาจากแหล่งผลิตที่ได้รับการตรวจรับรองจากกรมปศุสัตว์ และผ่านกระบวนการทำลายเชื้อโรคไข้หวัดนก ตามที่ระบุในคำแนะนาขององค์การสุขภาพสัตว์โลก (OIE) Terrestrial Animal Health Code หัวข้อ 10.4.22 และหัวข้อ 10.4.23 ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง ดังนี้ 

ก. ล้างและอบแห้งที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 30 นาที หรือ

ข. รมควันด้วยฟอร์มาลิน (10 % ฟอร์มาลดีไฮด์) เป็นเวลา 8 ชั่วโมง หรือ

ค. ฉายรังสีด้วยขนาด 20 กิโลเกรย์ 

ข้อ 2 ประกาศฉบับนี้ให้มีผลใช้บังคับได้เป็นเวลาเก้าสิบวัน นับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend
แชร์