ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันจันทร์ ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2563.

มอบโฉนดที่ดินแปลงใหม่ จังหวัดตรัง

547 1
มอบโฉนดที่ดินแปลงใหม่ จังหวัดตรัง

วันนี้ (17 พฤษภาคม 2562) เวลา 10.00 น. นายมณฑล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง และนายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ให้เกียรติเป็นประธานร่วมกัน ในพิธีมอบโฉนดที่ดินแปลงใหม่ ตามโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณชุมชนป่ามะพร้าว เขตเทศบาลเมืองกันตัง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง จัดโดยกรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย ณ บริเวณสนามกีฬาในโครงการฯ เขตเทศบาลเมืองกันตัง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง

นายมณฑล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง กล่าวว่า การจัดรูปที่ดินเพื่อการพัฒนาพื้นที่เป็นการส่งเสริมการพัฒนาตามผังเมือง โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน ด้วยการร่วมคิดร่วมสร้างร่วมพัฒนาระหว่างกลุ่มเจ้าของที่ดินกับหน่วยงานภาครัฐ และแก้ปัญหาผังเมืองอย่างเป็นระบบทั้งบริเวณ ด้วยการสร้างโครงข่ายคมนาคมและขนส่งที่สมบูรณ์ เปิดพื้นที่ตาบอดให้สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ในพื้นที่ได้ ซึ่งจะทำให้ประหยัดงบประมาณในการเวนคืนที่ดิน ช่วยเพิ่มมูลค่าที่ดิน และสามารถพัฒนาเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเจ้าของที่ดินยังมีกรรมสิทธ์ในที่ดินของตนเองอันจะนำมาซึ่งประโยชน์แก่เจ้าของที่ดินและชุมชนเมือง 


โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณชุมชนป่ามะพร้าว มีจุดเด่นเรื่องการที่เจ้าของที่ดินมองเห็นความสำคัญของการพัฒนาเมืองโดยการมีส่วนร่วม ยอมเสียสละที่ดินในอัตราปันส่วนที่ดินค่อนข้างสูงถึง 20 27% รวมถึงมีหน่วยงานภาครัฐหลายหน่วยงานร่วมกันผลักดันและทำงานประสานกัน เช่น กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นต้น 

ทำให้นอกจากมีถนนตามผังเมืองรวมที่ดำเนินการก่อสร้างโดยกรมโยธาธิการและผังเมืองแล้ว  ยังมีสนามกีฬาที่ก่อสร้างโดยกรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และมีการปรับ  แปลงที่ดินทางสาธารณะ ลำรางสาธารณะ ให้มีรูปร่างที่เหมาะสมแก่การใช้งาน รวมทั้งได้จัดให้มีโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น ได้แก่ ไฟฟ้า ประปา ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง และเสริมการกำกับการจราจรในพื้นที่โครงการ จากเงินที่จำหน่ายที่จัดหาประโยชน์ของโครงการ อันเป็นการพัฒนาพื้นที่ในแบบประชารัฐพัฒนา เป็นการบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ที่ทำให้โครงการฯ นี้สามารถดำเนินการจนประสบผลสำเร็จได้ โดยมีแปลงที่ดิน จำนวน 119 แปลง พื้นที่โครงการ 375 3 24.7 ไร่ เจ้าของที่ดินจำนวน 84 ราย 

.

ขณะนี้โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ของจังหวัดตรัง ดำเนินการถึงขั้นตอนโครงการสำเร็จ พร้อมส่งมอบโฉนดที่ดินคืนแก่เจ้าของที่ดินในโครงการในวันนี้

เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend
แชร์