ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันศุกร์ ที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2563

"พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว" ทรงประกาศเป็นพุทธศาสนูปถัมภก

2.63K 70
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงประกาศเป็นพุทธศาสนูปถัมภก

วันที่ 4 พ.ค. 62 เวลา 16.38 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออกจากพระที่นั่งจักรพรรดิพิมาน ทรงเครื่องบรมขัตติยราชภูษิตาภรณ์ ฉลองพระองค์ครุย สายสะพายนพรัตน์ราชวราภรณ์ สายสร้อยจุลจอมเกล้า ทรงพระมาลาเส้าสูง เสด็จลงพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ทางพระทวารเทวราชมเหศวร และเสด็จฯ ไปยังเกยหน้าพระทวารเทเวศรรักษา ประทับพระราชยานพุดตานทอง เสด็จพระราชดำเนินโดยขบวนพระบรมราชอิสริยยศ

เวลา 16.43 น. เจ้าพนักงานรัวกรับ ครั้งที่ 1 ริ้วขบวนฯ ส่วนนำกลับหลังหัน เจ้าพนักงานรัวกรับ ครั้งที่ 2 ริ้วขบวนฯ แบกอาวุธ พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล เลขาธิการพระราชวัง ผู้อำนวยการขบวนพระบรมราชอิสริยยศ กราบบังคมทูลขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตยาตราริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศไปยังวัดพระศรีรัตนศาสดาราม เจ้าพนักงานรัวกรับ ครั้งที่ 3 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ยาตราริ้วขบวน เจ้าพนักงานรัวกรับให้สัญญาณ ชาวพนักงานประโคม กระทั่งมโหระทึก สังข์ แตรงอน แตรฝรั่ง ปี่ และกลองชนะ ทหารกองเกียรติยศถวายความเคารพ วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี

เมื่อยาตราริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ เทียบพระราชยานพุดตานทองที่เกยหลังวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ทหารกองเกียรติยศถวายความเคารพ วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเปลื้องพระมาลาเส้าสูง แล้วเสด็จขึ้นชานพระอุโบสถ พลอากาศโท ภักดี แสง-ชูโต รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองพระราชพิธี กราบบังคมทูลพระกรุณาทรงพระราชอุทิศเครื่องราชสักการะ ต้นไม้ทอง ต้นไม้เงิน ธูปเงิน เทียนทอง ให้ผู้แทนกระทรวงมหาดไทยเชิญไปถวายเป็นพุทธบูชาปูชนียสถานสำคัญตามต่างจังหวัดทั่วประเทศ 10 แห่ง ได้แก่

พระพุทธบาท วัดพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี พระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดพิษณุโลก พระบรมธาตุ วัดมหาธาตุ จังหวัดสุโขทัย พระธาตุหริภุญชัย วัดพระธาตุหริภุญชัย จังหวัดลำพูน พระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม พระบรมธาตุ วัดพระบรมธาตุ จังหวัดนครศรีธรรมราช พระธาตุพนม วัดพระธาตุพนม จังหวัดนครพนม พระธาตุ วัดพระสิงห์ จังหวัดเชียงใหม่ พระธาตุเชิงชุม วัดพระธาตุเชิงชุม จังหวัดสกลนคร พระธาตุไชยา วัดพระบรมธาตุไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

จากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จเข้าพระอุโบสถ ทรงถวายต้นไม้ทอง ต้นไม้เงิน ธูปเทียนแพ แล้วจุดธูปเทียนท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกย์ และพระพุทธเลิศหล้านภาไลย แล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่หน้าธรรมาสน์ศิลา ทรงกราบ ทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าฯ ประทับพระราชอาสน์ ทรงศีล สมเด็จพระสังฆราช ถวายศีล จบ

การนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชดำรัสประกาศพระองค์เป็นพุทธศาสนูปถัมภก ความว่า 

พระราชดำรัส ทรงประกาศเป็นพุทธศาสนูปถัมภก

"ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ แต่เดิมมาข้าพเจ้าได้มีจิตศรัทธา เลื่อมใส และนึกถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะ ด้วยวิธีนั้นๆ อยู่แล้ว ฉะนั้นบัดนี้ ข้าพเจ้าได้เถลิงถวัลย์ ราชสมบัติบรมราชาภิเษกแล้ว จึงขอมอบตัวแด่พระพุทธเจ้า พระธรรมเจ้าและพระสังฆเจ้า จะได้รับการจัดการ ให้ความคุ้มครอง และรักษาพระพุทธศาสนาโดยชอบธรรมตลอดไป ข้าแด่พระสงฆ์ผู้เจริญ ขอพระสงฆ์จงจำไว้ด้วยว่า ข้าพเจ้าเป็นพุทธศาสนูปถัมภกเถิด"

พระสงฆ์ 80 รูป เปล่งสังฆวาจา "สาธุ" 3 ครั้ง แล้วถวายอดิเรก ออกจากพระอุโบสถ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ ไปทรงกราบหน้าเครื่องนมัสการ เสด็จออกจากพระอุโบสถไปยังปราสาทพระเทพบิดร เสด็จเข้าปราสาทพระเทพบิดร ทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย กราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช

เสด็จออกจากปราสาทพระเทพบิดร ทรงพระมาลาเส้าสูง เสด็จฯ ไปยังประตูเกยหลังวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ประทับพระราชยานพุดตานทองเข้าขบวนพระบรมราชอิสริยยศ ไปยังเกยพระที่นั่งอาภรณ์พิโมกข์ปราสาท เจ้าพนักงานรัวกรับ ครั้งที่ 1 ริ้วขบวนฯ ส่วนนำกลับหลังหัน เจ้าพนักงานรัวกรับ ครั้งที่ 2 ริ้วขบวนฯ แบกอาวุธ พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล เลขาธิการพระราชวัง ผู้อำนวยการขบวนพระบรมราชอิสริยยศ กราบบังคมทูลขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต ยาตราริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศไปยังพระที่นั่งอาภรณ์พิโมกข์ปราสาท

เมื่อเจ้าพนักงานรัวกรับ ครั้งที่ 3 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ยาตราริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ เจ้าพนักงานรัวกรับให้สัญญาณ ชาวพนักงานประโคมกระทั่ง มโหระทึก สังข์ แตรงอน แตรฝรั่ง ปี่ และกลองชนะ ทหารกองเกียรติยศถวายความเคารพ วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี

จากนั้นยาตราริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ เทียบพระราชยานพุดตานทองที่เกยพระที่นั่งอาภรณ์พิโมกข์ปราสาท ทหารกองเกียรติยศถวายความเคารพ วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี ทรงเปลื้องพระมาลาเส้าสูง เสด็จเข้าพระที่นั่งราชกรัณยสภา เพื่อประทับพักพระราชอิริยาบถ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พระบรมราชินี เสด็จขึ้นพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ทางบันไดมุขกระสัน พระที่นั่งพิมานรัตยา เมื่อเสด็จถึง ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวาร, พระบรมอัฐิและพระอัฐิ ที่พระแท่นมณฑลมุก ทรงกราบ จุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะพระบรมอัฐิและพระอัฐิสมเด็จพระบรมราชบุพการี

ทรงกราบถวายบังคมพระบรมอัฐิและพระอัฐิ รวม 22 พระโกศ ที่หน้าพระแท่นพระนพปฏลมหาเศวตฉัตร ได้แก่ สมเด็จพระปฐมบรมมหาชนก, รัชกาลที่ 1-9, สมเด็จพระอมรินทราบรมราชินี, สมเด็จพระศรีสุริเยนทราบรมราชินี, สมเด็จพระศรีสุลาลัย, สมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี, สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ, สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า, สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ในรัชกาลที่ 7, สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก, สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี, สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ สยามมกุฎราชกุมาร, สมเด็จพระราชปิตุจฉา เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพ็ชรบุรีราชสิรินธร, สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

จากนั้น ทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าฯ ประทับพระราชอาสน์ พระสงฆ์สวดมาติกา จบแล้ว เจ้าพนักงานลาดพระภูษาโยง เสด็จฯ ไปทรงทอดผ้าไตรแด่พระสงฆ์ จำนวน 11 รูป เที่ยวแรก ประทับพระราชอาสน์ พระสงฆ์สดับปกรณ์ ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก ถวายพระพรลา ออกจากพระที่นั่ง เจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์อีก 11 รูป ขึ้นนั่งยังอาสน์สงฆ์ เสด็จฯ ไปทรงทอดผ้าไตร ประทับพระราชอาสน์ พระสงฆ์สดับปกรณ์ แล้วออกจากพระที่นั่ง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ ไปทรงกราบที่หน้าพระพุทธรูปประจำพระชนมวาร พระบรมอัฐิและพระอัฐิ เสด็จฯ ไปทรงกราบพระบรมอัฐิและพระอัฐิสมเด็จพระบรมราชบุพการี แล้วเสด็จออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ลงทางบันไดมุขกระสัน พระที่นั่งพิมานรัตยา ทรงพระดำเนินไปยังพระที่นั่งจักรีมหาปราสาท เสด็จขึ้นพระที่นั่งจักรีมหาปราสาททางบันไดทิศตะวันออก ทหารกองเกียรติยศถวายความเคารพ วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend
แชร์