ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันเสาร์ ที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2563

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสรงพระมุรธาภิเษก

4.90K 103
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสรงพระมุรธาภิเษก

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 เวลาพระฤกษ์ 10.26 น. พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล เลขาธิการพระราชวังถวายบังคม 3 ครั้ง ขึ้นมณฑปพระกระยาสนาน เปิดพระครอบพระมุรธาภิเษกรัชกาลที่ 1 ถวาย แล้วลงจากมณฑปพระกระยาสนานทรงวักน้ำพระพุทธมนต์อันเจือด้วยน้ำเบญจสุทธคงคาและน้ำศักดิ์สิทธิ์จากสระ 4 สระ จากพระครอบพระมุรธาภิเษก รัชกาลที่ 1 สรงพระนลาฏ

พลอากาศเอกสถิตย์พงษ์ สุขวิมล เลขาธิการพระราชวัง กราบบังคมทูลขอพระราชทานพระราชานุญาตไขสหัสธาราอันเจือด้วยน้ำเบญจสุทธคงคาและน้ำศักดิ์สิทธิ์จากสระ 4 สระ แล้วถวายบังคม 3 ครั้ง ขณะนี้ โหรหลวงลั่นฆ้องชัย พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา พราหมณ์เป่าสังข์ ภูษามาลาแกว่งบัณเฑาะว์ ชาวพนักงาประโคมฆ้องชัย สังข์ แตร และดุริยางค์ ทหารกองเกียรติยศถวายความเคารพ วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี ทหารปืนใหญ่ยิงปืนมหาฤกษ์ มหาชัย มหาจักร มหาปราบยุค กระบอกละ 10 นัด (ตามกำลังวันเสาร์) ที่สนามหญ้าหน้าศาลาสหทัยสมาคม ทหารบก ทหารเรือ ทหารอากาศ ยิงปืนใหญ่เฉลิมพระเกียรติฝ่ายละ 101 นัด)

สมเด็จพระสังมราช พระอนุวงศ์ และพราหมณ์ถวายน้ำพระพุทธมนต์ และน้ำเทพมนตร์ ตามลำดับ ได้แก่ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก เสด็จขึ้นมณฑปพระกระยาสนานทางทิศตะวันตก ถวายน้ำพระพุทธมนต์ด้วยพระครอบพระกริ่ง รัชกาลที่ 4 ที่พระปฤษฎางค์ เสด็จลงจากมณฑปพระกระยาสนานและเสด็จขึ้นมณฑปพระกระยาสนานทางทิศตะวันออก ถวายน้ำพระพุทธมนต์ด้วยพระครอบยันต์เดิมรัชกาลที่ 4 ที่พระหัตถ์ เสด็จลงจากมณฑปพระกระยาสนาน

พลเรือเอกหม่อมเจ้าปุสาณ สวัสดิวัตน์ ถวายบังคม 3 ครั้ง เสด็จขึ้นมณฑปพระกระยาสนาน และทูลเกล้า ฯ ถวายน้ำอภิเษกที่พระหัตถ์ด้วยพระเต้าเบญจคัพย์รัชกาลที่ 5 แล้วพลเรือเอก หม่อมเจ้าปุสาณ สวัสดิวัตน์เสด็จลงจากมณฑปพระกระยาสนาน และถวายบังคม 3 ครั้ง, พลตรี หม่อมเจ้าจุลเจิม ยุคล ถวายบังคม 3 ครั้ง เสด็จขึ้นมณฑปพระกระยาสนานและทูลเกล้า ฯ ถวายน้ำเทพมนตร์ด้วยพระเต้านวเคราะห์ รัชกาลที่ 4 ทรงวักน้ำจากพระเต้านวเคราะห์ รัชกาลที่ 4 และทรงแตะที่พระนลาฏ แล้วพลตรี หม่อมเจ้าจุลเจิมยุคล เสด็จลงจากมณฑปพระกระยาสนาน และถวายบังคม 3 ครั้ง

พระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ ประธานพระครูพราหมณ์ ถวายบังคม 3 ครั้ง ขึ้นมณฑปพระกระยาสนาน และทูลเกล้า ฯ ถวายน้ำเทพมนตร์ที่พระหัตถ์ด้วยพระเต้าเบญจคัพย์รัชกาลที่ 1จากนั้นทูลเกล้าฯ ถวายพระมหาสังข์เพชรใหญ่ ทรงรับและทรงสรงน้ำเทพมนตร์เหนือเส้นพระเจ้า ต่อมาทูลเกล้า ฯ ถวายพระมหาสังข์เพชรน้อย ทรงรับและทรงสรงน้ำเทพมนตร์เหนือเส้นพระเจ้า และทูลเกล้า ฯ ถวายน้ำเทพมนตร์ด้วยพระมหาสังข์พิธีพราหมณ์ที่พระหัตถ์ ทรงรับใบมะตูมทรงทัด แล้วทูลเกล้าฯถวายน้ำเทพมนตร์ด้วยพระมหาสังข์ทอง พระมหาสังข์นาก พระมหาสังข์เงิน พระมหาสังข์งา พระมหาสังข์สัมฤทธิ์ พระครอบเฟือง (สัมฤทธิ์) แล้วทูลเกล้าฯ ถวายแหวนใบกระถิน ทรงสวมที่พระอนามิกา (นิ้วนาง) ขวา แล้วลงจากมณฑปพระกระยาสนาน และถวายบังคม 3 ครั้ง หม่อมเจ้าฑิฆัมพรยุคล ถวายบังคม 3 ครั้ง เสด็จขึ้นมณฑปพระกระยาสนาน และทูลเกล้าฯถวายพระเต้าน้ำอภิเษกต่างๆ รวม 22 พระเต้า ได้แก่ พระเต้าทองเกลี้ยง, พระเต้ามงคลแปด, พระเต้าเบญจคัพย์รอง รัชกาลที่ 1, พระเต้าปทุมนิมิตทอง รัชกาลที่ 1, พระเต้าปทุมนิมิตนาก รัชกาลที่ 1, พระเต้าปทุมนิมิตเงิน รัชกาลที่ 1, พระเต้าปทุมนิมิตสัมฤทธิ์ รัชกาลที่ 1, พระเต้าบัวหยกเขียว รัชกาลที่ 4, พระเต้ากลีบบัวแดง, พระเต้ากลีบบัวขาวยอดเกี้ยวรัชกาลที่ 5, พระเต้ากลีบบัวใหญ่ รัชกาลที่ 4 พระเต้าห้ากษัตริย์ทองคำรัชกาลที่ 4, พระเต้าห้ากษัตริย์นาก รัชกาลที่ 4, พระเต้าห้ากษัตริย์เงินรัชกาลที่ 4, พระเต้าห้ากษัตริย์สัมฤทธิ์ รัชกาลที่ 4, พระเต้าห้า กษัตริย์หินอ่อนรัชกาลที่ 4, พระเต้าโมราดำ, พระเต้านวเคราะห์ รัชกาลที่ 4, พระเต้าไกรลาส รัชกาลที่ 4, พระเต้าศิลาจารึกอักษร รัชกาลที่ 4, พระเต้าศิลา 5 ห้อง รัชกาลที่ 4, พระเต้าเทวบิฐ รัชกาลที่ 4

การนี้ทรงรับพระเต้ารดพระองค์ที่พระอังสาซ้าย-ขวาเว้นแต่พระเต้าเทวบิฐ รัชกาลที่ 4 จะทรงรดที่พระชงฆ์และพระบาทแล้วหม่อมเจ้าฑิฆัมพร ยุคล เสด็จลงจากมณฑปพระกระยาสนาน และถวายบังคม 3 ครั้งจากนั้นพลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล เลขาธิการพระราชวัง ถวายบังคม 3 ครั้งขึ้นมณฑปพระกระยาสนาน ทูลเกล้าฯ ถวายพระมหาสังข์ทักษิณาวัฏทรงรับและทรงสรงน้ำเทพมนตร์เหนือเส้นพระเจ้า แล้ว

พลอากาศเอกสถิตย์พงษ์ สุขวิมล ลงจากมณฑปพระกระยาสนาน และถวายบังคม 3 ครั้ง เมื่อสรงพระมุรธาภิเษกเสร็จแล้ว สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงยืน พันตำรวจโทปัญญา สุดาทิพย์ สอดฉลองพระบาทถวาย นายมนัส เสือเปลี่ยว ถวายฉลองพระองค์คลุม เสด็จลงจากมณฑปพระกระยาสนาน เสด็จขึ้นทางบันไดพระทวารหอพระสุราลัยพิมานพระราชทานใบมะตูมและแหวนใบกระถินคืนแก่มหาดเล็ก ทรงเปลื้องเศวตพัสตร์ ทรงเครื่องบรมขัตติยราชภูษิตาภรณ์ ฉลองพระองค์ครุย สายสะพายนพรัตน์ราชวราภรณ์ สายสร้อยจุลจอมเกล้า ผู้ที่จะทูลเกล้าฯ ถวายน้ำอภิเษกเข้าไปยืนประจำที่รอบพระที่นั่งอัฐทิศอุทุมพรราชอาสน์ นาวาเอก ธรรมรงค์ สุวรรณภูฏ เชิญพระพุทธปฏิมาชัยวัฒน์ รัชกาลที่ 1 พราหมณ์ เชิญพระพิฆเนศเข้าริ้วขบวน เชิญไปประดิษฐาน ณ พระแท่นมณฑล พระที่นั่งไพศาลทักษิณ


.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend
แชร์