ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันจันทร์ ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2562

สพฐ.ขับเคลื่อนนโยบายเสริมสร้างธรรมมาภิบาลและการบริหารงานตามรอยพระยุคลบาท

1.7K 11
สพฐ.ขับเคลื่อนนโยบายเสริมสร้างธรรมมาภิบาลและการบริหารงานตามรอยพระยุคลบาท

วันที่ 19 เมษายน 2562 ณ โรงแรมบางกอกพาเลส กรุงเทพฯ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้จัดการประชุมปฏิบัติการเสริมสร้างธรรมาภิบาลกับการบริหารตามรอยพระยุคลบาท

ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช ได้กล่าวรายงานต่อ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดร. บุญรักษ์ ยอดเพชร เป็นประธานเปิดการประชุมและบรรยายพิเศษ เกี่ยวกับการจัดการศึกษาให้แก่ผู้บริหารทั้งในส่วนกลาง 40 คน และ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 92 คน รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา 91 คน ผู้แทนผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา 32 คน ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ 34 คน รวมทั้งสิ้น 289 คน

.

ให้ดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลมาบริหารงานตามรอยพระยุคลบาท รวมถึงพระราโชบายด้านการศึกษาในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 เพื่อขับเคลื่อนการจัดการศึกษาให้ลงสู่ผู้เรียนอย่างเป็นรูปธรรม และได้รับเกียรติจากท่าน ดร. สุเมธ ตันติเวชกุล เป็นวิทยากรให้ความรู้ ข้อคิด ในด้านธรรมาภิบาลและการบริหารงานตามรอยพระยุคลบาท เพื่อนำสู่การปฏิบัติ โดยให้ความรู้ รวมทั้งวิธีปฏิบัติอย่างสร้างสรรค์ และการบริหารที่เกิดผลโดยการปฏิบัติที่ดีและถูกต้อง เพื่อให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร

.

นอกจากนี้ ยังให้ผู้อำนวยการสำนักต่างๆ ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นำเสนอผลงาน โครงการเพื่อการประชาสัมพันธ์ และปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับโรงเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนและครู ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทั่วประเทศ

.

.

.

.

"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend
เรื่องโดย ภาสพล โตหอมบุตร | ภาพโดย Nation TV
แชร์