ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันอาทิตย์ ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563.

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศพ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานฉบับใหม่

4.8K 564
ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศพ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานฉบับใหม่

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศพ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ โปรดเกล้าฯพ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ อายุงาน 20 ปี เพิ่มค่าชดเชยถูกเลิกจ้าง 400 วัน-เพิ่มวันลาคลอดได้ 98 วัน มีผลบังคับใช้อีก 30 วัน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 โดยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน พ.ร.บ.นี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล เพื่อยกระดับการคุ้มครองลูกจ้างให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและมีประสิทธิภาพมากขึ้น อันจะทำให้ลูกจ้าง ซึ่งเป็นประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศมีความมั่นคงในการทำงานและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น


โดยมีเนื้อหาสำคัญดังนี้ ให้นายจ้างกำหนดค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุดและค่าล่วงเวลาในวันหยุดให้แก่ลูกจ้างในอัตราเท่ากันไม่ว่าลูกจ้างนั้นจะเป็นชายหรือหญิง และให้ลูกจ้างมีสิทธิลาเพื่อกิจธุระอันจำเป็นได้ปีละไม่น้อยกว่า 3 วันทำงาน และนายจ้างจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างในวันลาเพื่อกิจธุระเท่ากับค่าจ้างในวันทำงานตลอดระยะเวลาท่ีลา แต่ปีหนึ่งต้องไม่เกิน 3 วันทำงาน

นอกจากนี้ ยังให้ลูกจ้างซึ่งเป็น หญิงมีครรภ์มีสิทธิลา เพื่อคลอดบุตรครรภ์หน่ึงไม่เกิน 98 วันลาเพื่อคลอดบุตร ขณะเดียวกันให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างซึ่งเป็นหญิงในวันลาเพื่อคลอดบุตรเท่ากับค่าจ้างในวันทำงานตลอดระยะเวลาท่ีลา แต่ไม่เกิน 45 วัน และในกรณีนายจ้างต้องหยุดกิจการทั้งหมดหรือเป็นการชั่วคราวให้นายจ้างจ่ายค่าชดเชยพิเศษแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าหรือค่าชดเชยพิเศษ โดยลูกจ้างซึ่งทำงานติดต่อกันครบ 20 ปีข้ึนไป ให้จ่ายไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 400 วัน หรือไม่น้อยกว่าค่าจ้างของการทำงาน 400 วันสุดท้ายสำหรับลูกจ้างซึ่งได้รับค่าจ้างตามผลงาน โดยคำนวณเป็นหน่วย

ทั้งนี้ ลูกจ้างซึ่งทำงานติดต่อกันครบ 10 ปี แต่ไม่ครบ 29 ปี ให้จ่ายไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 399วัน หรือไม่น้อยกว่าค่าจ้างของการทำงาน 300วันสุดท้าย สำหรับลูกจ้างซึ่งได้รับค่าจ้าง ตามผลงานโดยคำนวณเป็นหน่วย อย่างไรก็ตาม หากลูกจ้างคนใดเห็นว่าการย้ายสถานประกอบกิจการดังกล่าวมีผลกระทบสำคัญต่อการดำรงชีวิต และไม่ประสงค์จะไปทางาน ณ สถานประกอบ กิจการแห่งใหม่ ต้องแจ้งให้นายจ้างทราบเป็นหนังสือภายใน 30 วัน และให้ถือว่า สัญญาจ้างสิ้นสุดลงในวันท่ีนายจ้างย้ายสถานประกอบกิจการ โดยลูกจ้างมีสิทธิได้รับค่าชดเชยพิเศษ ไม่น้อยกว่าอัตราค่าชดเชยที่ลูกจ้างพึงมีสิทธิได้รับ พ.ร.บ.ฉบับดังกล่าวให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด 30 วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ผู้รับสนองพระราชโองการ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรฐัมนตรี

อ่านรายละเอียเพิ่มเติม

เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend
แชร์