ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันเสาร์ ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2563

9 จังหวัดประชุมแก้ฝุ่นพิษ วางแผนแก้ปัญหาระยะยาว

550 118

เชียงใหม่ เสวนาแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าอย่างยั่งยืน 9 จังหวัดภาคเหนือ แต่ละพื้นที่มีทิศทางเดียวกันเน้นให้ความรู้ความเข้าสร้างความตระหนักให้กับประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งเพิ่มมาตรการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด พร้อมวางแผนแก้ไขปัญหาระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว หวังนำสู่การแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 4 เมษายน 2562 ที่โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่ได้จัดเสวนาการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าอย่างยั่งยืน 9 จังหวัดภาคเหนือ โดยมีนายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการเสวนา พร้อมกับตัวแทนของทั้ง 9 จังหวัดในเขตภาคเหนือ

นายศุภชัย เอี่ยวสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า เวทีเสวนาในวันนี้จะพูดถึงเรื่องของการแก้ไขปัญหาระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว และการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน รวมถึงการแก้ไขปัญหาไฟป่า เพื่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกันทั้ง 9 จังหวัด เพื่อให้เกิดแนวทางการปฏิบัติร่วมกันเพื่อให้เกิดแผนการทำงานป้องกันและแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืน

สำหรับเชียงใหม่เองได้ดำเนินการเพื่อยุติปัญหาหมอกควันในพื้นที่อย่างเต็มที่ โดยได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชน ซึ่งขณะนี้ทางจังหวัดได้มีการจัดชุดปฏิบัติการลงพื้นที่ทั้ง 83 ตำบล และได้กำชับการทำงานต้องมีการกำหนดพื้นที่อย่างชัดเจน ต้องมีการสรุปผลงานอย่างต่อเนื่องรวมทั้งหากพบผู้กระทำความผิดจะต้องดำเนินการทางกฎหมายอย่างเข้มงวด เพื่อให้เกิดผลตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการไว้.

.นอกจากนั้นเชียงใหม่ได้มีการจัดตั้งพื้นที่ปลอดภัยปลอดภัยจากหมอกควันและฝุ่นละออง โดยได้จัดตั้งไปแล้ว297 แห่งทั่วจังหวัดเชียงใหม่ ขณะเดียวกันได้มีการจัดหาเครื่องฟองอากาศอย่างง่าย โดยสามารถลดค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ได้ โดยทางจังหวัดได้จัดหาเครื่องฟอกอากาศกระจายให้กับพื้นที่ปลอดภัยจากหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก ภาคเอกชนยังได้เสนอตั้งศูนย์แก้ไขปัญหาหมอกควันโดยการบูรณาการร่วมกันกับภาครัฐและเอกชน เพื่อดูแลแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าตลอดทั้งปี โดยเฉพาะในช่วงระยะเวลา 8 เดือนที่ไม่ได้เกิดวิกฤติหมอกควันและไฟป่า เพื่อบริหารจัดการและป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นในช่วงฤดูแล้งของทุกปี

นางสาวชนเขต บุญญขันธ์ ประธานหอการค้าจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในฐานะตัวแทนจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวว่า การเผาในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งต้องมีการสร้างความเข้าใจให้กับภาคประชาชนในพื้นที่ให้ตระหนังถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น ซึ่งการเผาในพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นวิถีชาวบ้านที่ทำอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นในระยะสั้นต้องมีการให้ความรู้กับชาวบ้านในแต่ละพื้นที่ว่าเหมาะที่จะปลูกพืชอะไรได้บ้าง โดยภาคเอกชนพร้อมที่จะเข้าไปทำการตลาดให้เพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องปกท้องให้กับชาวบ้าน ส่วนในระยะกลาง เสนอให้มีการบรรจุหลักสูตรการศึกษาการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า เพื่อปลูกฝังเยาวชนในพื้นที่ และตระหนักถึงผลกระทบ รวมถึงต้องมีการเปิดเผยข้อมูลให้ประชาชนทราบ รวมทั้งต้องมีศูนย์ Single Command ในการสั่งการเป็นทิศทางเดียวกัน รวมทั้งภาครัฐต้องมีมาตรการจริงจังกับบริษัทที่มีส่วนได้เสียกับภาคการเกษตร เพราะการเผาในเชิงอุตสาหกรรมได้เกิดขึ้นแล้ว

นายสัญญา ทุมตะขบ ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.ลำพูน กล่าวว่า ในสถานการณ์ปัจจุบันการเผาในพื้นที่ลดลง แต่ยังคงมีหมอกควันอยู่บ้าน โดยในพื้นที่ได้ทำความเข้าใจกับประชาชนให้ตระหนักฝุ่นละอองขนาดเล็กที่มีผลต่อสุขภาพ ปัจจุบันประชาชนยังไม่ตระหนักและยังไม่สวมใส่หน้ากากอนามัยการกระจายอำนาจในเรื่องของงบประมาณที่จะเข้ามาบริหารจัดการผลกระทบจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก ปัญหาที่เกิดขึ้นมีมาอย่างต่อเนื่องกว่า 10 ปี การเผาป่า ล่าสัตว์เป็นอาชีพของคนในภาคเหนือที่สร้างรายได้ให้กับครอบครัว การสร้างอาชีพทดแทนให้กับชาวบ้านที่หาของป่า ยังไม่มีหน่วยงานไหนเข้ามาดำเนินการอย่างจริงจังและยั่งยืน ทั้งที่มีการพูดกันมานานแล้ว ทั้งนี้ต้องเพิ่มความตระหนักให้กับประชาชนในพื้นที่มากขึ้น.

.


นายปัญญารัตน์ รังศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่าในระยะสั้นการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า ทางผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้มีการจัดสรรงบประมาณ จัดจ้างให้ทุกหมู่บ้านสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังไฟป่า เพื่อให้ชาวบ้านที่มีอาชีพหาของป่าได้มีรายได้ โดยที่ไม่ต้องเผาป่า ส่วนระยะกลางได้มีการส่งเสรมการปลูกบุก ซึ่งเป็นที่ต้องการของทางยุโรปและจีน ซึ่งการปลูกบุกไม่ต้องเผาพื้นที่ ทำให้ลดพื้นที่การบุกรุกพื้นที่ป่าและลดการเผาได้ ส่วนในระยะยาวจะส่งเสริมให้ปลูกไม้ยืนต้น เช่น อโวคาโด พลับ

นายดุลยวิชญ์ รัตนภาค ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.ลำปาง กล่าวว่า แนวทางของจังหวัดทำงานแบบไร้รอยต่อทุกพื้นที่ต้องบูรณาการร่วมกัน ทุกภาคส่วน มีการแบ่งพื้นที่การทำงานกันอย่างชัดเจน รวมทั้งต้องมีการกำหนดแผนการชัดเจน การทำงานต้องมีความเชื่อใจและไว้วางใจกับระหว่างภาครัฐและภาคประชาชน เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน

นายธีระ เงินวิลัย ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.แพร่ กล่าวว่า ในช่วงที่ผ่านมาคิดว่าปัญหาหมอกควันไฟป่าจะลดลง แต่ในปีนี้ กลับหนักมากขึ้น ขณะนี้ได้กำหนดมาตรการทางกฎหมายที่เข้มงวดมากขึ้น จัดชุดปฏิบัติการเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งได้จัดอุปกรณ์เครื่องเป่าไฟเข้าพื้นที่เพื่อช่วยในการดับไฟ

นายคมสันต์ วิสิทธิสาตร์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่าน กล่าวว่า ปีนี้ทุกจังหวัดในเขตภาคเหนือประสบปัญหาเรื่องหมอกควันทุกจังหวัด ปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ส่วนใหญ่เกิดจากเชื้อเพลิงสะสมในพื้นที่ ฝนตกน้อย ราคาข้าวโพดดี และมีคนเข้าหาของป่ามากขึ้น เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจไม่ดี การแก้ไขปัญหาระยะสั้นต้องทำความเข้าใจกับชุมชน ให้ตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเผาป่า ส่วนระยะยาว เนื่องจากชุมชนในพื้นที่น่าอยู่ในพื้นที่ป่าถึงร้อยละ85 มีอาชีพหาของป่า ต้องสร้างความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ และเพิ่มมาตรการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด แต่อย่างไรก็ตามการหาคนที่จะเผาป่านั้น เป็นไปได้ยากเนื่องจากแต่ละชุมชนจะเป็นญาติพี่น้องกัน การมีส่วนร่วมของชุมชนจึงเกิดขึ้นน้อย

นายอำนาจ เจิมแหล่ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.เชียงราย กล่าวว่า สถานการณ์ที่เชียงรายไม่ต่างจากพื้นที่อ่านใน 9จังหวัดภาคเหนือมากนักในช่วงแรกเมื่อต้นปีจุดความร้อนในพื้นที่มีน้อยมาก แต่เนื่องจากในพื้นที่มีเขตติดต่อกับเพื่อนบ้านที่มีจุดความร้อนกระจุกตัวอยู่เป็นจำนวนมาก จึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะมีฝุ่นละอองขนาดเล็กลอยข้ามแดนเข้ามา แต่อย่างไรก็ตามในช่วงกลางเดือนมีนาคมเริ่มมีจุดความร้อนในพื้นเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากมีเชื้อเพลิงสะสมในพื้นที่มาก ต้องมีการจัดระเบียบการเผาในแต่ละปี โดยอิงองค์ประกอบทางวิชาการ ต้องมีการทำงานเรื่องฝุ่นละอองขนาดเล็กตลอดทั้งปี ไม่ใช่ทำเพียงแค่ในช่วงที่เกิดไฟป่านั้น....

เรื่องโดย นิศานาถ กังวาลวงศ์ | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend