ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันศุกร์ ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2563

คมนาคมอำนวยความสะดวก-ปลอดภัย รองรับการเดินทางช่วงสงกรานต์

629 22
คมนาคมอำนวยความสะดวก-ปลอดภัย รองรับการเดินทางช่วงสงกรานต์

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานประชุมและแถลงข่าวการอำนวยความสะดวกและปลอดภัย เพื่อรองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 ของกระทรวงฯ เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2562 ณ ห้องราชดำเนิน กระทรวงคมนาคม พร้อมด้วยการประชุมผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์กับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ ทั่วประเทศ โดยมี นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงฯ นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ปลัดกระทรวงฯ คณะผู้บริหารกระทรวงฯ และหัวหน้าหน่วยงานในสังกัด เข้าร่วมการประชุมและแถลงข่าว

กระทรวงคมนาคม เตรียมการรองรับการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 โดยมอบนโยบายให้หน่วยงานในสังกัดบูรณาการร่วมกันเพื่อส่งประชาชนกลับบ้าน ได้อย่างมี "ความสุข สะดวก ประหยัด และปลอดภัย" โดยจัดทำแผนอำนวยความสะดวกและปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 ของกระทรวงคมนาคม เริ่มดำเนินมาตรการตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2562 ต่อเนื่องจนถึงหลังช่วงเทศกาลสงกรานต์ ตามมาตรการ 7773  

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ กล่าวว่า เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 ทั้งไปและกลับ ได้อย่างเพียงพอ ไม่ล่าช้า และไม่มีผู้โดยสารตกค้าง ป้องกันและลดจำนวนการเกิดอุบัติเหตุ ความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ตลอดจนเพื่อบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกันให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม รวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์ กระทรวงคมนาคมตั้ง 8 เป้าหมายสำคัญ 1.ประชาชนต้องได้รับความสะดวกในการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะอย่างเพียงพอ ไม่ล่าช้าและไม่มีผู้โดยสารตกค้าง  2.บริหารจัดการจราจร เส้นทางบนโครงข่ายคมนาคมไม่ติดขัด หรือหยุดนิ่งเป็นเวลานาน สามารถเคลื่อนตัวไปได้อย่างต่อเนื่อง 3.จำนวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุ จำนวนผู้เสียชีวิต จำนวนผู้บาดเจ็บบนโครงข่ายคมนาคม จะต้องลดลงร้อยละ 5 4.จำนวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุ จำนวนผู้เสียชีวิต จำนวนผู้บาดเจ็บบนโครงข่ายคมนาคมที่เป็นจุดเฝ้าระวังเป็นพิเศษ จุดควบคุมและสายทางเฝ้าระวัง จะต้องลดลงร้อยละ 10 5.ผู้ประจำรถโดยสารสาธารณะ รถไฟ เรือ ต้องมีเวลาพักผ่อนอย่างเพียงพอ ไม่เสพสิ่งเสพติดปริมาณแอลกอฮอล์ในลมหายใจต้องเป็นศูนย์มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ 6.ไม่มีผู้เสียชีวิตจากการใช้บริการในระบบขนส่งสาธารณะ 7.ไม่มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนทางด่วน ทางยกระดับดอนเมือง และทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง 8.ไม่มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบริเวณจุดตัดทางรถไฟกับถนน และทางลักผ่าน


โดยกระทรวงคมนาคม ได้กำหนดมาตรการ ดังนี้ 

มาตรการอำนวยความสะดวกรองรับการเดินทางของประชาชน

1.แผนการให้บริการและอำนวยความสะดวกในการเดินทาง จัดเตรียมและเพิ่มจำนวนรถโดยสารประจำทาง/ ไม่ประจำทาง เพิ่มจำนวนรถโดยสาร ตู้รถไฟและเที่ยววิ่ง เพิ่มเที่ยวบินเสริมพิเศษ เพื่อรองรับปริมาณการเดินทาง โดยประมาณการให้บริการสาธารณะ 323,776 เที่ยววิ่ง/บิน สามารถรองรับผู้โดยสาร 15,441,267 คน-เที่ยว

2 ยกเว้นการจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางบนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 วงแหวนรอบนอกด้านตะวันออก (บางปะอิน-บางพลี) ทางพิเศษบูรพาวิถี (บางนา-ชลบุรี) และทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี สุขสวัสดิ์) ตั้งแต่เวลา 00.01 น. ของวันที่ 10 เมษายน 2562 ถึงเวลา 24.00 น. ของวันที่ 18 เมษายน 2562 บำรุงรักษาเส้นทางให้อยู่ในสภาพดีไม่มีจุดเสี่ยง ติดตั้งป้ายเตือน ป้ายแนะนำเส้นทางเลี่ยงให้มีรูปแบบเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด และต้องติดตั้งป้ายให้เห็นชัดเจน ตรวจสอบและติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ไฟสัญญาณจราจร พร้อมทั้งขอความร่วมมือผู้รับจ้างคืนผิวทางและหยุดงานก่อสร้างทางในช่วงเทศกาล  

3.การจัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกภายในสถานีขนส่ง/ท่าอากาศยาน/ท่าเรือ/สถานีรถไฟ และสถานีรถไฟฟ้า จัดเตรียมพื้นที่สิ่งอำนวยความสะดวกและเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกให้มีความพร้อม และที่นั่งรอรองรับปริมาณการใช้บริการของประชาชน เข้มงวดความสะอาดของห้องน้ำภายในสถานี จัดให้มีที่จอดรถยนต์ รถจักรยานยนต์และรถจักรยานที่สะดวกและปลอดภัยอย่างเพียงพอ พร้อมอำนวยความสะดวกในด้านข้อมูลการจราจร ศูนย์ปลอดภัยคมนาคม จัดเจ้าหน้าที่รับโทรศัพท์สายด่วน 1356 ตลอด 24 ชั่วโมง 

4. จัดตั้งจุดให้บริการประชาชนทางถนนและทางน้ำ ตลอด 24 ชั่วโมง จำนวน 709 จุด เพื่อให้บริการที่พักผ่อน น้ำดื่ม ห้องสุขา ผ้าเย็นและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ รวมถึงบริการข้อมูลการเดินทาง บริการตรวจสภาพรถ เติมลมยาง น้ำ น้ำกลั่น และเปลี่ยนอะไหล่บางรายการฟรี  

มาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุ   1.ผู้ขับขี่และผู้โดยสารปลอดภัย ตรวจความพร้อมของพนักงานขับรถโดยสาร ณ จุดตรวจบนถนนสายหลัก/สายรอง สถานีขนส่งผู้โดยสาร/จุดจอด และสถานประกอบการ  2.ถนนปลอดภัย ปรับปรุงถนนและสะพานให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยพร้อมใช้งาน ติดตั้งและปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่าง เครื่องหมาย อุปกรณ์จราจรให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน บริเวณที่มีงานก่อสร้างให้คืนผิวจราจรและหยุดงาน   3.ยานพาหนะปลอดภัย โดยส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ กำหนดให้พื้นที่สถานีขนส่ง ท่าอากาศยาน สถานีรถไฟ เป็นเขตสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ ห้ามซ้อนท้ายเกิน 1 คน บูรณาการร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาตรวจความพร้อมของตัวรถและอุปกรณ์ส่วนควบของรถโดยสารสาธารณะทุกคัน ตรวจเข้มข้นรถโดยสาร หมวด 2 หมวด 3 ตั้งจุดตรวจความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะ ตลอด 24 ชั่วโมง จำนวน 18 จุด ใน 17 จังหวัด รถบรรทุก รถลากจูงและรถพ่วง ต้องติดตั้งระบบ GPS หลีกเลี่ยงการใช้รถบรรทุกในช่วงเทศกาล และไม่ให้จอดรถบรรทุกริมทาง เข้มงวดรถกระบะ ไม่ให้บรรทุกเกินน้ำหนัก ประชาสัมพันธ์ถึงอันตรายจากการนั่งท้ายกระบะและตรวจสอบสภาพรถให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและปลอดภัยก่อนออกเดินทาง ตรวจความพร้อมรถยนต์ส่วนบุคคลก่อนเดินทาง บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด ตรวจจับความเร็วจากกล้องตรวจจับความเร็ว การเข้มงวดการคาดเข็มขัดนิรภัย   4. บังคับใช้กฎหมาย ตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ในลมหายใจของพนักงานขับรถโดยสารและพนักงานขับรถบรรทุก รถโดยสารสาธารณะต้องคาดเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง ห้ามจําหน่ายและดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนรถ รถไฟ เรือ บนทาง และในสถานีขนส่งผู้โดยสาร    5. มาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางน้ำ เตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่และเรือตรวจการณ์ ตรวจสภาพความพร้อมของเรือโดยสาร อุปกรณ์ช่วยชีวิต ป้ายแสดงจำนวนในการรับคนลงเรือและโป๊ะเทียบเรือ    6. มาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางราง ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดอาสาสมัครร่วมเฝ้าระวังจุดตัดทางรถไฟกับถนน และทางลักผ่าน โดยเฉพาะจุดเสี่ยงที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง และเปิดไฟหน้ารถจักร   

7.จุดให้บริการประชาชน จัดตั้งจุดให้บริการประชาชนทางถนนและทางน้ำ ตลอด 24 ชั่วโมง จำนวน 709 จุด เพื่อให้บริการที่พักผ่อน น้ำดื่ม ห้องสุขา ผ้าเย็นและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ รวมถึงบริการข้อมูลการเดินทาง บริการตรวจสภาพรถ เติมลมยาง น้ำ น้ำกลั่น และเปลี่ยนอะไหล่บางรายการฟรี    8.  ตรวจสอบและติดตั้งกล้อง CCTV ในสถานีขนส่งผู้โดยสาร สถานีรถไฟ สถานีรถไฟฟ้า ท่าอากาศยาน จัดพนักงานกู้ภัย และจัดชุดสุนัขตรวจค้นพัสดุภัณฑ์ระเบิด เข้มงวดสถานีขนส่งทุกสถานี ตลอด 24 ชั่วโมง และประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชน เน้นการรณรงค์ "ขับช้า เปิดไฟหน้า คาดเข็มขัด" และสำหรับรถจักรยานยนต์ ให้รณรงค์ในหัวข้อ "มอเตอร์ไซค์ เปิดไฟ ใส่หมวกกันน็อค"    

.

.

นอกจากนี้ กระทรวงคมนาคม พร้อมดำเนินมาตรการเข้มข้น 7773 ดำเนินการมาตรการเข้มข้นในพื้นที่ถนนที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษเพื่อลดสถิติอุบัติเหตุ ผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บ จึงได้กำหนดให้ดำเนินการ 7 วันก่อนเทศกาล ตั้งแต่วันที่  4 10 เมษายน 2562 และ 7 วันระหว่างเทศกาล ตั้งแต่วันที่ 11 17 เมษายน 2562 รวมถึง 7 วันหลังเทศกาล ตั้งแต่วันที่ 18 - 24 เมษายน 2562 ซึ่งกำหนดเส้นทางที่เป็นจุดเฝ้าระวังเป็นพิเศษ จุดควบคุมและเฝ้าระวัง จำนวน 111 เส้นทาง (ทล. 71 เส้นทาง ทช. 40 เส้นทาง) โดยเตรียมความพร้อมเส้นทางให้สมบูรณ์ 100% ในทุกมิติ

เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend
แชร์