วันที่ 27 มีนาคมนี้ เป็นวันคล้ายวันสถาปนากรมศิลปากร ซึ่งปีนี้ครบปีที่ 108 แล้ว ซึ่งมีกิจกรรมมากมายที่จัดขึ้น ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ในระหว่างวันที่ 25-27 มีนาคมนี้ โดยอธิบดีเผยว่า กรมศิลปากรยังคงเดินหน้าสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามไว้ให้ประเทศชาติได้ภูมิใจต่อไป

ทำงานมาอย่างต่อเนื่องเข้าสู่ปีที่ 108 แล้วสำหรับกรมศิลปากร อีกหน่วยงานที่นอกจากจะ ดำรงรักษา สืบสานมรดกของชาติ ด้านวัฒนธรรมในแขนงต่าง ๆ ไว้แล้ว ยังถ่ายทอดและให้ความรู้แก่คนรุ่นถัด ๆ ไปอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับการขับเคลื่อนพัฒนาและฟื้นฟูไปพร้อม ๆ กัน และเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมศิลปกร ในวันที่ 27 มีนาคม กรมศิลปากรจึงจัดงานขึ้นเพื่อให้ประชาชได้ใกล้ชิด เรียนรู้ และกอบโกยข้อมูลที่ถูกหยิบมานำเสนอในระหว่างวันที่ 25-27 มีนาคม 2562 ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร
ซึ่งในงานนั้นจะมีโซนต่าง ๆ ให้เข้าไปศึกษาและสัมผัสกัน อาทิ ห้องจัดแสดงโบราณวัตถุสำคัญ ๆ , การเสวนา , บูธหนังสือ , ผลิตภัณฑ์จากร้านรวงต่าง ๆ , การแสดง และนิทรรศการสำนักงานย่อยของกรมศิลปากร 12 หน่วยทั่วประเทศที่ดูแลโบราณสถานของในแต่ละพื้นที่