ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันพุธ ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563.

รู้โลก รู้ตะวัน รู้เท่าทันสภาพอากาศ

1.6K 33
รู้โลก รู้ตะวัน รู้เท่าทันสภาพอากาศ

รู้โลก รู้ตะวัน รู้เท่าทันสภาพอากาศ 23 มีนาคม วันอุตุนิยมวิทยาโลก เลขาธิการฯอุตุโลก ส่งสาร การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นสาเหตุทำให้เกิดปรากฏการณ์สภาพอากาศร้อนที่รุนแรงมากยิ่งขึ้น

สารจากเลขาธิการองค์การอุตุนิยมวิทยาโลก

ประเด็นหลักในวันอุตุนิยมวิทยาโลก ประจำปี พ.ศ. 2562 นี้คือ ความสัมพันธ์ระหว่างดวงอาทิตย์ โลก และ สภาวะอากาศ


ดวงอาทิตย์เป็นแหล่งกำเนิดพลังงานที่สำคัญให้กับทุกชีวิตบนโลกนี้ เป็นตัวขับเคลื่อนวัฏจักรของน้ำ การเกิดกระแสคลื่นในมหาสมุทร และ การเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศ ทั้งยังมีอิทธิพลต่ออารมณ์และกิจวัตรประจำวันของพวกเราทุกคน รวมถึงเป็นแรงบันดาลใจต่อการรังสรรค์งานศิลปะ ถ่ายภาพ และ ดนตรี ของมนุษย์วันอุตุนิยมวิทยาโลก 2562

ดวงอาทิตย์มีระยะห่างจากโลกประมาณ 150 ล้านกิโลเมตร เป็นหัวใจสำคัญของระบบสุริยะจักรวาลและทำให้โลกมีความอบอุ่นเพียงพอที่สิ่งมีชีวิตจะดำรงอยู่ได้ เป็นระยะเวลามากกว่า 4,500 ล้านปีมาแล้วที่ลูกไฟพลาสมาดวงนี้ ได้เป็นตัวขับเคลื่อนสภาวะอากาศ สภาพภูมิอากาศ และ สิ่งมีชีวิตบนโลกมนุษย์

ผลการตรวจวัดจากดาวเทียมที่ได้บันทึกต่อเนื่องกันมามากกว่า 30 ปี จนถึงปัจจุบันพบว่า พลังงานที่ดวงอาทิตย์ปลดปล่อยออกมา ไม่ได้มีขนาดหรือปริมาณเพิ่มขึ้นแต่อย่างใด นั่นก็หมายความว่าภาวะโลกร้อน ที่กำลังเกิดขึ้นเมื่อไม่กี่ปีมานี้ไม่ได้มีสาเหตุเกิดจากการเปลี่ยนแปลงการปลดปล่อยพลังงานของดวงอาทิตย์

การสูงขึ้นของอุณหภูมิบนโลกมีผลทำให้น้ำแข็งที่ขั้วโลกละลาย และ อุณหภูมิของน้ำทะเลมีค่าสูงขึ้น ซึ่งมีสาเหตุมาจากการเกิดก๊าซเรือนกระจกชนิดที่สามารถดำรงอยู่อย่างยาวนานในชั้นบรรยากาศอย่าง เช่น คาร์บอนไดออกไซด์ โดยความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศวัดได้ถึง 405.5 ส่วนในล้านส่วน (ppm) ในปี ค.ศ. 2517 (พ.ศ. 2560) และยังคงมีปริมาณเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ อย่างต่อเนื่อง

สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1990 (พ.ศ. 2533) เป็นต้นมา ผลรวมจากการดูดซับและการสะท้อนรังสีจากดวงอาทิตย์ของโลกและชั้นบรรยากาศ หรือการเกิดปรากฏการณ์ภาวะโลกร้อนที่มีผลมาจากจากก๊าซเรือนกระจก ได้มีปริมาณเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 41 โดยสาเหตุหลักนั้นเป็นผลมาจากปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ถึงร้อยละ 82 ของปริมาณที่เพิ่มขึ้นทั้งหมดในทศวรรษที่ผ่านมา

ถ้าแนวโน้มการเพิ่มขึ้นของความเข้มข้นของปริมาณก๊าซเรือนกระจกยังคงเป็นเช่นนี้ เราอาจจะต้องเผชิญกับสภาพที่อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกมีค่าเพิ่มขึ้นอีก 3 ถึง 5 องศาเซลเซียสในปลายศตวรรษที่จะถึงนี้ ซึ่งเป็นค่าที่สูงเกินกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ในข้อตกลงปารีส ตามกรอบอนุสัญญาขององค์การสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งข้อตกลงปารีสได้กำหนดเป้าหมายอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกที่เพิ่มขึ้นไว้ไม่เกิน 2 องศาเซลเซียส และ พยายามให้ใกล้เคียง 1.5 องศาเซลเซียสให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นสาเหตุทำให้เกิดปรากฏการณ์สภาพอากาศร้อนที่รุนแรงมากยิ่งขึ้น มีการทำสถิติอุณหภูมิสูงสุดเกิดขึ้นใหม่ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับโลก ขณะเดียวกันการเกิดปรากฏการณ์คลื่นความร้อนในแต่ละปีได้มีการเริ่มต้นเร็วขึ้นและสิ้นสุดช้าลง พร้อมทั้งมีความรุนแรงและความถี่มากยิ่งขึ้น ซึ่งมีผลมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเช่นเดียวกัน

แบบจำลองสภาพภูมิอากาศได้บ่งชี้ถึงการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิเฉลี่ยบนพื้นที่ส่วนใหญ่ทั้งบนภาคพื้นดินและมหาสมุทร การเกิดสภาพอากาศร้อนที่รุนแรงในพื้นที่อยู่อาศัย การเกิดฝนตกหนักมากในหลายพื้นที่ และมีความเป็นไปได้สูงในการเกิดภาวะภัยแล้งและไม่มีฝนตกในหลายพื้นที่ นอกจากนี้ภาวะโลกร้อนยังก่อให้เกิดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในด้านต่างๆ เช่น สาธารณสุข การดำรงชีวิต ความมั่นคงทางด้านอาหาร แหล่งน้ำ ความปลอดภัยของมนุษย์ และการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ

ดวงอาทิตย์ยังสามารถเป็นแหล่งพลังงานทางเลือกซึ่งสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้แม้แต่ในวันที่มีเมฆมาก โดยแท้จริงแล้วพลังงานแสงอาทิตย์ได้ถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งใช้ในการผลิตไฟฟ้า การกำเนิดความร้อน และการทำน้ำจืดดังนั้นการมีความรู้ความเข้าใจว่าดวงอาทิตย์ได้มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพดินฟ้าอากาศและปรากฏการณ์ทางด้านภูมิอากาศต่างๆ จึงมีความสำคัญต่อการดำเนินพันธกิจหลักขององค์การอุตุนิยมวิทยาโลกในการสร้างสังคมที่มีความมั่นคงเข้มแข็ง

แนวทางการบูรณาการระบบโลกเข้าไว้ด้วยกันของสมาชิกองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกนั้นจะสามารถสร้างองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และการดำเนินการทางด้านอุตุนิยมวิทยาที่ดีที่สุด เพื่อสนับสนุนประเทศต่างๆ ในเรื่องสภาวะอากาศ สภาพภูมิอากาศ อุทกวิทยา สมุทรศาสตร์ สิ่งแวดล้อม

นาย Petteri Taalasเลขาธิการองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกข้อมูลhttps://data.tmd.go.th/worldmetday/

เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend
แชร์