ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันเสาร์ ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2563.

กฟผ. มอบป้ายอาคารเบอร์ 5 ในสถานศึกษาแห่งแรกหวังเป็นต้นแบบเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์

723 6
กฟผ. มอบป้ายอาคารเบอร์ 5 ในสถานศึกษาแห่งแรกหวังเป็นต้นแบบเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์

กฟผ. มอบป้ายอาคารเบอร์ 5 ในสถานศึกษา ให้กับโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ เพื่อประกาศเกียรติคุณเป็นอาคารต้นแบบอนุรักษ์พลังงานแห่งแรก และเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการใช้พลังงานให้กับครูและนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ

นางอังคณา สุขวิบูลย์ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์องค์การ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยว่า กฟผ. ส่งมอบป้ายอาคารเบอร์ 5 ในสถานศึกษาให้กับนายสิทธิพร รัตโนภาส อดีตผู้ว่าการ กฟผ. และในฐานะอดีตศิษย์เก่าดีเด่นของโรงเรียนเพื่อส่งต่อให้กับนายเลิศชาย รัตนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนพิริยาลัย จังหวัดแพร่ สำหรับใช้เป็นอาคารเรียนและสถานที่เรียนรู้ด้านการประหยัดพลังงานพร้อมทั้งร่วมกันกดปุ่มเปิดป้ายอาคารเบอร์ 5 อย่างเป็นทางการโดยมีครูและนักเรียนโรงเรียนพิริยาลัย จังหวัดแพร่เข้าร่วมงาน


นางอังคณา สุขวิบูลย์ กล่าวต่อไปว่า กฟผ. ขอขอบคุณที่โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่เห็นความสำคัญของการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีความมุ่งมั่นพัฒนา "อาคารภูมิพิริยานุสรณ์" จนได้รับการประกาศเกียรติคุณเป็นอาคารเบอร์5 ในสถานศึกษา หรืออาคารต้นแบบอนุรักษ์พลังงาน สำหรับใช้เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานอันจะช่วยเสริมสร้างทัศนคติที่ดีที่จะก่อให้เกิดพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ ยังจัดพิธีมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนต้นแบบด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมจำนวน 16 คน พร้อมทั้งกดปุ่มเปิดป้ายและเยี่ยมชมอาคารเบอร์5 รวมถึงห้องเรียนสีเขียวอีกด้วย

สำหรับกิจกรรม อาคารเบอร์5 ในสถานศึกษา เป็นการดำเนินงานภายใต้โครงการห้องเรียนสีเขียวที่ดำเนินโครงการมาตั้งแต่ปี 2541 จนถึงปัจจุบัน ตามกลยุทธ์ 3อ. ของ กฟผ. ได้แก่ อ.อาคารอ.อุปกรณ์ และ อ.อุปนิสัยการใช้ไฟฟ้า ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สุด โดยมุ่งเน้นไปที่อาคารที่ใช้สำหรับการเรียนการสอนของสถานศึกษาสนับสนุนให้เกิดการบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้าอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ โดยในปี2561 มีอาคารนำร่องที่ผ่านเกณฑ์การประเมินเป็นอาคารต้นแบบด้านการอนุรักษ์พลังงาน จำนวน3 โรงเรียน โดย กฟผ. ได้มอบป้ายให้กับโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ เป็นแห่งแรก เพื่อประกาศเกียรติคุณว่า"อาคารภูมิพิริยานุสรณ์" ได้ผ่านเกณฑ์การประเมินจากการออกแบบอาคารและมีการบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้าภายในอาคารอย่างเป็นระบบด้วยการเลือกใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 การปรับเปลี่ยนหลอดไฟเป็นหลอดLED การปรับเปลี่ยนพัดลมและเครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูง ตลอดจนจัดกิจกรรมรณรงค์การใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยนำไปสู่การประหยัดค่าไฟฟ้า ช่วยสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ และเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ภายในอาคารสำหรับนักเรียนครู และบุคลากรของสถานศึกษา จากการดำเนินกิจกรรมดังกล่าว โรงเรียนสามารถลดการใช้พลังงานภายในอาคารได้ถึง7,664 หน่วยต่อปี ลดค่าใช้จ่ายได้กว่า 38,320 บาทต่อปี และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้กว่า4,340 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี

"กฟผ.ขอเชิญชวนสถาบันการศึกษาทุกแห่งทั่วประเทศ เข้าร่วมกิจกรรมอาคารเบอร์ 5เพื่อรณรงค์ให้เกิดการบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้าภายในโรงเรียนอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพช่วยลดค่าใช้จ่าย ตลอดจนเป็นการปลูกจิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมให้กับครูและนักเรียนอันจะนำไปสู่การขยายผลภายในครอบครัวและชุมชนอย่างยั่งยืน" นางอังคณาสุขวิบูลย์ กล่าวในที่สุด 

เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend
แชร์