ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันจันทร์ ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2563

กรมท่าอากาศยาน ฝึกอบรมการดับเพลิง-กู้ภัยอากาศยาน

1.09K 0
กรมท่าอากาศยาน ฝึกอบรมการดับเพลิง-กู้ภัยอากาศยาน

นางอัมพวัน วรรณโก อธิบดีกรมท่าอากาศยาน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตรการดับเพลิงและกู้ภัยอากาศยานพาณิชย์เบื้องต้น (Initial) ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 11 16 กุมภาพันธ์ 2562 ณ สิบล้านบุรี รีสอร์ท จ.แม่ฮ่องสอน และท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน

ในการฝึกครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมอบรมที่เป็นเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านการดับเพลิงและกู้ภัยที่เข้าการบรรจุใหม่เข้าร่วม จำนวน 49 ท่าน โดยมีวิทยากรจาก ฝ่ายมาตรฐานความปลอดภัย กองควบคุมมาตรฐานสนามบิน เจ้าหน้าที่ดับเพลิงและกู้ภัยที่ผ่านหลักสูตรผู้นำการฝึกดับเพลิงและกู้ภัยอากาศยานพาณิชย์ กรมท่าอากาศยาน ผู้แทนจากฝ่ายดับเพลิงและกู้ภัย จากบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) และผู้แทนจากโรงพยาบาล ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งการฝึกอบรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับหน้าที่และความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงาน การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ดับเพลิงและกู้ภัย โครงสร้างของอากาศยาน กายภาพของสนามบิน พร้อมทั้งได้รับการฝึกภาคปฏิบัติเพื่อความพร้อมทางร่างกาย และเข้าใจเกี่ยวกับหลักและแนวทางในการปฏิบัติ เทคนิคและวิธีการแก้ไขปัญหา รวมถึงเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ในการดับเพลิง ควบคุมเพลิงและกู้ภัย เพื่อยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้นได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานที่กำหนด อีกทั้งเพื่อสร้างทัศนคติที่ดีเพื่อให้ผู้ใช้บริการเกิดความเชื่อมั่นในมาตรฐานด้านความปลอดภัยของท่าอากาศยานที่อยู่ในความดูแลของกรมท่าอากาศยานให้เป็นไปตามมาตรฐานที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) กำหนด

การฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าว ผู้เข้าร่วมอบรมจะต้องมีระยะเวลาการเข้าฝึกอรบมทั้งสิ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 และจะต้องมีผลคะแนนของการสอบภาคทฤษฎี และการทดสอบภาคปฏิบัติ (การเข้าสถานการณ์จำลอง) รวมกันไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของเกณฑ์ที่กำหนดไว้ พร้อมรายงานผลการฝึกอบรมรายบุคคลหลังจากเสร็จสิ้นการฝึกอบรม โดยหลักสูตรการฝึกอบรมมีเนื้อหาคลอบคลุมดังนี้ ภาคทฤษฎี จำนวน 18 ชั่วโมง ได้แก่ การปฐมพยาบาล และการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ มาตรฐานการดับเพลิงและกู้ภัยอากาศยาน ทฤษฎีของเพลิง กายภาพสนามบินและโครงสร้างอากาศยาน เทคนิคการดับเพลิงและกู้ภัยอากาศยาน มาตรฐานและเทคนิคการดับเพลิงและกู้ภัยอาคาร แผนฉุกเฉินและการแผนการฝึกซ้อม และภาคปฏิบัติ จำนวน 25 ชั่วโมง ได้แก่การปฐมพยาบาล และการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ หลักและเทคนิคในการใช้รถดับเพลิงและกู้ภัย เครื่องมือและอุปกรณ์กู้ภัย และการฝึกจำลองสถานการณ์จริง

ทั้งนี้ อธิบดีกรมท่าอากาศยาน ได้กล่าวแสดงความยินดีกับผู้เข้ารับการฝึกอบรมทุกท่านที่ตั้งใจและสามารถสอบผ่านการทดสอบ และได้มอบนโยบายให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ให้นำความรู้ในการฝึกอบรมครั้งนี้ไปต่อยอด ถ่ายทอดสิ่งที่ได้รับให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานและหมั่นพัฒนาความสามารถทุกด้าน พร้อมนำความรู้และประสบการณ์ไปปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด และให้มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ตลอดเวลา


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend
แชร์