คณะกรรมการคุรุสภา รับทราบมติคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ (กมว.) อนุมัติใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา รวมทั้งสิ้น 2,433 ราย ครูอาชีวศึกษาที่สอนรายวิชาสามัญ เช่น คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ก็ยังคงต้องใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเช่นเดิม ทั้งนี้ สำหรับผู้ที่กำลังจะสอบเป็นครูช่างในช่วงเมษายน 2562 นี้ ให้ใช้ระเบียบเดิมไปก่อน

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ บอกว่า ที่ประชุมคณะกรรมการคุรุสภา รับทราบมติคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ (กมว.) ในการประชุมครั้งที่ 2/2562 โดย รศ.เอกชัย กี่สุขพันธ์ ประธาน กมว. เป็นประธาน ซึ่งได้อนุมัติใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา รวมทั้งสิ้น 2,433 ราย แบ่งเป็น ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู จำนวน 1,438 ราย, ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 858 ราย, ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา จำนวน 30 ราย และใบอนุญาตประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์ จำนวน 107 ราย

"คุรุสภา" ไฟเขียวต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ 2,433 ราย


นอกจากนี้ ที่ประชุมได้หารือเกี่ยวกับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ สำหรับครูผู้สอนในรายวิชาที่เป็นวิชาช่าง ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) โดยมีมติให้สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ (กมว.) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทำงานบูรณาการร่วมกัน เพื่อให้ กมว. สามารถออกประกาศให้คนที่จะเป็นครูช่างในอนาคต โดยไม่ต้องขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนครูอาชีวศึกษาวิชาช่าง
ส่วนครูอาชีวศึกษาที่สอนรายวิชาสามัญ เช่น คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ก็ยังคงต้องใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเช่นเดิม ทั้งนี้ สำหรับผู้ที่กำลังจะสอบเป็นครูช่างในช่วงเมษายน 2562 นี้ ให้ใช้ระเบียบเดิมไปก่อน ซึ่งจะขอยกเว้นจากคุรุสภาเป็นกรณีพิเศษ รวมทั้งขอย้ำว่าทุกฝ่ายจะดำเนินการให้สอดคล้องกัน ไม่ให้มีผลกระทบกับผู้ใด และจะดำเนินการให้รอบคอบมีการบูรณาการอย่างแท้จริง

"คุรุสภา" ไฟเขียวต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ 2,433 ราย

.

"คุรุสภา" ไฟเขียวต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ 2,433 ราย