ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันอังคาร ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2563

สนข.เดินหน้าส่งเสริมระบบราง-สร้างศักยภาพพื้นที่

1.39K 36
สนข.เดินหน้าส่งเสริมระบบราง-สร้างศักยภาพพื้นที่

วันนี้ (11 กุมภาพันธ์ 2562) เวลา 09.00 น. ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพมหานคร ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการสัมมนาเพื่อเผยแพร่ข้อมูลของโครงการและการมีส่วนร่วมของประชาชน ครั้งที่ 1 โครงการศึกษาพัฒนาเมือง กับระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง "TOD คมนาคมสร้างเมือง เมืองสร้างสุข สุขสร้างได้" พร้อมกล่าวปาฐกถาพิเศษหัวข้อ "ร่วมสร้างเมือง TOD เสริมศักยภาพพื้นที่ สร้างเศรษฐกิจไทยมั่นคง" ซึ่งเป็นการแนะนำโครงการฯ และระดมความเห็นจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน นักลงทุน และภาคประชาชน รวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น องค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาเมือง เพื่อร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีขนส่งมวลชนขนาดใหญ่ ทั้งทางบก ทางราง และทางอากาศ ตามแนวคิด TOD (Transit Oriented Development) ให้สัมฤทธิ์ผลต่อไป

ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร กล่าวว่า แผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งของไทย (พ.ศ. 2558-2565) มุ่งพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งทุกโครงข่าย ทั้งทางถนน ทางราง ทางน้ำ และทางอากาศ ให้เชื่อมโยงกันเป็นหนึ่งเดียว (Seamless Mobility) เพื่อสร้างรากฐานความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางรางครั้งใหญ่ของประเทศซึ่งจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงแกนหลักในการเดินทางและขนส่งจากทางถนนในปัจจุบันสู่ทางรางในอนาคต จะทำให้เกิดสถานีขนส่งหรือจุดเปลี่ยนถ่ายการเดินทางที่มีศักยภาพทั่วประเทศ การพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีขนส่งมวลชน (TOD) จึงเป็นหัวใจสำคัญที่จะกำหนดอนาคตของประเทศ ในการชี้นำการพัฒนาเมือง ชุมชน และสภาพแวดล้อม ให้สอดคล้องกับการพัฒนาโครงการพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ในอดีตมุ่งเน้นพัฒนาเฉพาะโครงสร้างพื้นฐาน ไม่ได้มองถึงการพัฒนาชุมชนสร้างแค่สถานีแล้วปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติ แต่ปัจจุบัน จะต้องมีการกำหนดสถานีหลักๆ ที่เป็น TOD คือ ให้ใช้ประโยชน์จากการพัฒนา เช่น ตัวสถานีเป็นแม่เหล็กในการดึงดูดเรื่องของการเดินทาง และกระจายคนออกไปสู่พื้นที่/แหล่งท่องเที่ยวต่างๆ โดยมีสถานีเป็นศูนย์กลาง และเป็นตัวดึงดูด ดังนั้น กระทรวงคมนาคม จึงได้ปรับแนวคิดการพัฒนา โดยคำนึงถึงเรื่องการใช้ประโยชน์รอบสถานีให้มากขึ้น เพื่อเป็นไปในทิศทางตามยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายของรัฐบาล กระจายความเจริญไปยังภูมิภาคตามแนวสายทางการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง ตลอดจนเอื้อให้เกิดการพัฒนาพื้นที่พาณิชยกรรม แหล่งงาน แหล่งที่พักอาศัย และกิจกรรมการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเหมาะสม สร้างมูลค่าเพิ่มในการพัฒนาพื้นที่ ส่งเสริมการเดินทางด้วยระบบขนส่งมวลชนและ การเดินทางแบบไม่ใช้เครื่องยนต์ ลดการสิ้นเปลืองพลังงาน ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนในประเทศ ภายในงานมีการจัดเสวนาเรื่อง "TOD เมืองไทย ร่วมกันสร้างได้อย่างไร?" โดยมีภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมเสวนา ได้แก่ ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมและประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและบริหารโครงการเมืองอัจฉริยะ ที่มานำเสนอในประเด็นเกี่ยวกับมุมมองเกี่ยวกับโอกาส ศักยภาพ และความท้าทายของโครงการศึกษาพัฒนาเมืองกับระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม ดร.คณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) นำเสนอแลกเปลี่ยนมุมมองประสบการณ์เกี่ยวกับอุปสรรค ปัญหา ข้อจำกัดและแนวทางการผลักดันการพัฒนาพื้นที่ในโครงการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ดร.สมประสงค์ สัตยมัลลี ผู้อำนวยการสำนักธุรกิจบัตรโดยสาร การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) นำเสนอตัวอย่างการเสียโอกาสในการพัฒนาพื้นที่เวนคืนที่มีศักยภาพ เพื่อใช้ก่อสร้างแนวเส้นทางรถไฟฟ้าและการพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์รอบสถานีที่จะส่งเสริมให้ระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขับเคลื่อนต่อไปได้ และ รศ.ดร.ยงธนิศร์ พิมลเสถียร์ ผู้จัดการโครงการ นำเสนอประเด็นถอดบทเรียนกรณีศึกษาเมืองที่มีการพัฒนา TOD ที่ประสบความสำเร็จในต่างประเทศ และ TOD กับความท้าทายและโอกาสของประเทศไทย นอกจากนี้ ภายในงานได้จัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับโครงการ อาทิ แนวคิดการพัฒนา TOD ให้ประชาชนรู้จักว่า TOD คืออะไร มีความเป็นมาอย่างไร และประโยชน์ที่จะได้รับจากการพัฒนา TOD เป็นต้นสำหรับโครงการนี้ สนข. จะดำเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อเปิดโอกาสให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ได้เข้ามามีส่วนร่วมผ่านช่องทางต่างๆ เช่น การสัมมนารับฟังความเห็น การประชุมกลุ่มย่อย การเก็บข้อมูลภาคสนามในพื้นที่ และการสัมภาษณ์เชิงลึกต่อไป ผู้ที่สนใจสอบถามข้อมูลหรือดูรายละเอียดโครงการเพิ่มเติมได้ที่ www.thailandtod.com


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend
แชร์