ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันอาทิตย์ ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563.

ราชกิจจาฯออกประกาศ วิธีการหาเสียงเลือกตั้ง-ลักษณะต้องห้าม ชี้ชัด อะไรทำได้ ทำไม่ได้!!

1.4K 89
ราชกิจจาฯออกประกาศ วิธีการหาเสียงเลือกตั้ง-ลักษณะต้องห้าม ชี้ชัด อะไรทำได้ ทำไม่ได้!!

หลังการประกาศพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ.2562 ถูกประกาศมาแล้ว นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้เปิดเผยถึงความชัดเจนเรื่องวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือ ส.ส. หลังการประกาศพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ.2562 เคาะแล้ว 24 มีนาคม 2562 เป็นวันเลือกตั้ง เตรียมส่งรัฐบาลประกาศในราชกิจจานุเบกษา ตามที่ได้นำเสนอข่าวไปแล้วนั้น

ล่าสุด เวปไซด์ราชกิจจานุเบกษา ออกประกาศ เล่ม ๑๓๖ ตอนที่ ๖ ก ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒ ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑


ข้อ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า"ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑"

ข้อ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ๓ ให้ยกเลิก

(๑) ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการหาเสียง ข้อควรปฏิบัติ และข้อห้ามมิให้ปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และการด าเนินการใด ๆ ของพรรคการเมืองผู้สมัครรับเลือกตั้ง และผู้มีสิทธิเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๕๐

(๒) ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการหาเสียง ข้อควรปฏิบัติ และข้อห้ามมิให้ปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และการด าเนินการใด ๆ ของพรรคการเมืองผู้สมัครรับเลือกตั้ง และผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐

(๓) ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการหาเสียง ข้อควรปฏิบัติ และข้อห้ามมิให้ปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และการด าเนินการใด ๆ ของพรรคการเมืองผู้สมัครรับเลือกตั้ง และผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๔

อ่านต่อที่ คลิ๊ก

เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend