เจ้าหน้าที่กรมอนามัย ได้เข้าเก็บตัวอย่างน้ำในคอนโดที่พบถุงอุจจาระในถังพักน้ำอีกครั้ง โดยที่อาคารเอและบี มีการเก็บน้ำจากในถังพักน้ำ ส่วนที่อาคารซีและดี ได้เก็บตัวอย่างน้ำจากก๊อกชะล้างชั้น 8 พร้อมกับระบุว่าจะนำไปตรวจอย่างละเอียดอีกครั้ง