สั่ง 22 จังหวัด งดอนุญาตตั้งสถานบริการ เว้นกาญจนฯ-ศรีสะเกษ-อยุธยา-หนองบัว

ประกาศราชกิจจาฯแล้ว!! พรก.กำหนดท้องที่งดอนุญาตให้ตั้งสถานบริการ พ.ศ. 2561 ให้ 22 จังหวัดงดอนุญาตให้ตั้งสถานบริการ ปรับให้ 4 จังหวัด กาญจนบุรี ศรีสะเกษ หนองบัวลำภู และพระนครศรีอยุธยา อนุญาตให้ตั้งสถานบริการ

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ พระราชกฤษฎีกากําหนดท้องที่งดอนุญาตให้ตั้งสถานบริการ พ.ศ. ๒๕๖๑

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่าโดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงท้องที่งดอนุญาตให้ตั้งสถานบริการเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๗๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. ๒๕๐๙ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า "พระราชกฤษฎีกากําหนดท้องที่งดอนุญาตให้ตั้งสถานบริการ พ.ศ. ๒๕๖๑"

มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

มาตรา ๓ ให้ยกเลิก
(๑) พระราชกฤษฎีกากําหนดเขตจังหวัดนครนายก จังหวัดพิจิตร จังหวัดสตูล จังหวัดสุโขทัย
และจังหวัดอ่างทอง เป็นท้องที่งดอนุญาตให้ตั้งสถานบริการ พ.ศ. ๒๕๔๕

(๒) พระราชกฤษฎีกากําหนดเขตจังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดกําแพงเพชร จังหวัดชัยนาท
จังหวัดชุมพร จังหวัดนนทบุรี จังหวัดน่าน จังหวัดปทุมธานี จังหวัดปัตตานี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพะเยา จังหวัดพังงา จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดยโสธร จังหวัดระนอง จังหวัดศรีสะเกษ
จังหวัดสกลนคร จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดหนองคาย จังหวัดหนองบัวลําภู และ
จังหวัดอุทัยธานี เป็นท้องที่งดอนุญาตให้ตั้งสถานบริการ พ.ศ. ๒๕๔๕
มาตรา ๔ ให้กําหนดเขตจังหวัดดังต่อไปนี้ เป็นท้องที่งดอนุญาตให้ตั้งสถานบริการ

(๑) กําแพงเพชร
(๒) ชัยนาท
(๓) ชุมพร
(๔) นครนายก
(๕) นนทบุรี
(๖) น่าน
(๗) ปทุมธานี
(๘) ปัตตานี
(๙) พะเยา
(๑๐) พังงา
(๑๑) พิจิตร
(๑๒) เพชรบุรี
(๑๓) ยโสธร
(๑๔) ระนอง
(๑๕) สกลนคร
(๑๖) สตูล
(๑๗) สิงห์บุรี
(๑๘) สุโขทัย
(๑๙) สุพรรณบุรี
(๒๐) หนองคาย
(๒๑) อ่างทอง
(๒๒) อุทัยธานี

มาตรา ๕ พระราชกฤษฎีกานี้ไม่ใช้บังคับแก่สถานบริการที่ได้รับอนุญาตให้ตั้งก่อนวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับ และสถานบริการที่อยู่ในสถานที่ตั้งโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม

มาตรา ๖ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้
ผู้รับสนองพระราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงการกําหนดท้องที่งดอนุญาตให้ตั้งสถานบริการเพื่อให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงที่ได้มีการกําหนดให้ท้องที่จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดหนองบัวลําภู และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการ อันจะเป็นประโยชน์ในการรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน จึงจําเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้

สั่ง 22 จังหวัด งดอนุญาตตั้งสถานบริการ เว้นกาญจนฯ-ศรีสะเกษ-อยุธยา-หนองบัว