ผู้ประกอบการประมงสงขลา ยื่นหนังสือเรียกร้องรัฐบาลแก้ปัญหาความเดือดร้อน

นายนิพนธ์ บุญญามณี รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ให้การต้อนรับ นายสุรเดช นิลอุบล นายกสมาคมประมงสงขลา พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมฯ ณ บ้านพักเขารูปช้าง

ในโอกาสเดินทางมายื่นหนังสือข้อเรียกร้องของผู้ประกอบการประมงสงขลา เพื่อให้รัฐบาลแก้ปัญหาความเดือดร้อนของชาวประมง ที่ได้รับผลกระทบจากการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฏหมาย ขาดการรายงานและไร้การควบคุม โดยการเสนอ 8 ประเด็นเพื่อให้รัฐบาลแก้ไขโดยเร่งด่วน คือ การขาดแคลนแรงงาน โดยขอใช้มาตรา 83 พรก.ประมง โดยการเปิดให้คนต่างด้าวที่อยู่ในราชอณาจักรไทย อย่างผิดกฏหมาย และเปิดโอกาสให้บุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน ทำบัตรซีบุ๊คได้ และให้มาตราการเปิดใช้ตลอดระยะเวลา 2 ปี


ประการที่ 2 ประเด็นทางด้านกฏหมายของกรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน โดยต้องการให้ภาครัฐแก้ประกาศของกรมประมงวันที่ 17 มีนาคม 2560 ที่ให้เจ้าของเรือประมงต้องดำเนินการ 12 ข้อให้ครบถ้วน มิเช่นนั้นจะมีความผิดที่มีบทลงโทษที่รุนแรง ซึ่ง พรก.ประมง บางข้อกำหนดมีความซ้ำซ้อนกับภารกิจของหน่วยงานอื่น และมีบทลงโทษที่รุนแรงเกินควร

ประการที่ 3 ขอให้แก้ไขปัญหากฏหมายกฏระเบียบต่างๆ ของกรมประมงที่เป็นปัญหาต่อการปฏิบัติของชาวประมงในหลายๆฉบับ

ประการที่ 4 PIPO ขอให้แก้ไขปัญหาในการแจ้งเข้า-ออก เนื่องจากแต่ละหน่วย และเจ้าหน้าที่แต่ละศูนย์ปฏิบัติไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน แม้จะมีการร่วมกันจัดทำคู่มือแนวทางปฏิบัติแล้วก็ตาม
ประการที่ 5 ปัญหาเรื่องเรือปั่นไฟ

ประการที่ 6 ปัญหาเรื่องการรับซื้อเรือคืน ขอให้หน่วยงานรัฐเร่งดำเนินการเรื่องการซื้อเรือคืนโดยเร็วที่สุด ประการที่ 7 ปัญหาค่าบริการรายเดือนของอุปกรณ์ VMS ที่ชาวประมงต้องรับภาระในช่วงที่จอดเรือ และประการที่ 8 ในเรื่องของการเตรียมเสนอให้ไทยเข้าเป็นภาคีอนุสัญญา C188 สมาชิกชาวประมงทั่วประเทศมีมติคัดค้าน การที่รัฐบาลจะไปให้สัตยาบัน เพื่อรับอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 188 โดยสมาคมประมงทั่วประเทศทั้ง 22 จังหวัดชายทะเล จะมีหนังสือคัดค้าน


สำหรับการแก้ไขปัญหาดังกล่าวเป็นเรื่องของข้อกฎหมายที่จะต้องขอแก้ไขพระราชกำหนดประมง พ.ศ.2558 และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2560


ซึ่งแนวทางการแก้ไขปัญหาข้างต้น เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานในส่วนกลาง และหลายภาคส่วนที่จะต้องดำเนินการให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ทาง นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา จะส่งเรื่องทั้งหมดไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาดำเนินการแก้ไขปัญหา เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องชาวประมงอย่างเร่งด่วนต่อไป

ผู้ประกอบการประมงสงขลา ยื่นหนังสือเรียกร้องรัฐบาลแก้ปัญหาความเดือดร้อน

ผู้ประกอบการประมงสงขลา ยื่นหนังสือเรียกร้องรัฐบาลแก้ปัญหาความเดือดร้อน