ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันเสาร์ ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2564

กรมอนามัย แนะคอนโดดังย่านเมืองนนท์ ล้างแท็งก์น้ำด่วน หลังมือมืดทิ้งถุง "อุจจาระ"

832 41
กรมอนามัย แนะคอนโดดังย่านเมืองนนท์ ล้างแท็งก์น้ำด่วน หลังมือมืดทิ้งถุง อุจจาระ

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข แนะคอนโดย่านดังเมืองนนทบุรีที่เป็นข่าวในตอนนี้ ล้างแท็งก์น้ำโดยด่วน เพื่อสร้างความมั่นใจด้านความสะอาด ปลอดภัยในการใช้น้ำให้กับผู้อาศัย

แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า จากกรณีที่มีข่าวเรื่องแทงก์น้ำมีการปนเปื้อนอุจจาระในคอนโดย่านเมืองนนทบุรีนั้น กรมอนามัยซึ่งดูแลเรื่องสุขภาพอนามัยเห็นว่า นิติบุคคลหรือผู้ดูแลคอนโด ควรมีการดำเนินการทำความสะอาดแท็งก์น้ำโดยด่วน เพื่อป้องกันการปนเปื้อนและการระบาดของโรคที่เกิดจากอาหารและน้ำเป็นสื่อ เช่น อหิวาตกโรค อาหารเป็นพิษ อุจจาระร่วง ไทฟอยด์ บิด และไวรัสตับอักเสบ โดยในเบื้องต้นควรทำความสะอาดภาชนะเก็บน้ำโดยด่วน 5 ขั้นตอน คือ 1) ล้างด้วยสารทำความสะอาดขัดให้ทั่วทั้งภายในภายนอก 2) ล้างด้วยน้ำประปาหรือน้ำสะอาด 2 ครั้ง 3) แช่น้ำผสมคลอรีนให้เต็มถังที่ระดับความเข้มข้นคลอรีน 50-100 ppm. แช่ทิ้งไว้ 30 นาที 4) ปล่อยน้ำทิ้ง ใช้บรรจุน้ำประปาได้เลย ไม่ต้องล้างน้ำซ้ำ และ 5) ให้มีระดับคลอรีนตกค้างในน้ำที่ใส่ถังพักไม่ต่ำกว่า 0.2 ppm. ที่สำคัญต้องปิดฝาแทงก์น้ำให้มิดชิด

แพทย์หญิงพรรณพิมล กล่าวต่อไปว่า ในเชิงกฎหมายลักษณะการกระทำเช่นนี้เป็นการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 237 และประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์ มาตรา 420 และพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 คือ มาตรา 237 ผู้ใดเอาของที่มีพิษหรือสิ่งอื่นที่น่าจะเป็นอันตรายแก่สุขภาพเจือลงในอาหารหรือในน้ำซึ่งอยู่ในบ่อ สระหรือที่ขังน้ำใดๆ และอาหารหรือ  น้ำนั้นได้มีอยู่หรือจัดไว้เพื่อประชาชนบริโภค ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หกเดือนถึงสิบปี และปรับตั้งแต่ 10,000บาทถึง 200,000 บาท มาตรา 420 ผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ทำต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดี แก่ร่างกายก็ดี อนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดี ทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดี ผู้นั้นทำละเมิดจำต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น 

"ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 กรณีที่มีเหตุรำคาญเกิดขึ้นผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนสามารถร้องเรียนได้ที่ราชการส่วนท้องถิ่นเจ้าของท้องที่นั้น ตามมาตรา 27 ในกรณีที่มีเหตุรําคาญเกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้นในที่หรือทางสาธารณะให้เจ้าพนักงาน ท้องถิ่นมีอํานาจออกคําสั่งเป็นหนังสือให้บุคคลซึ่งเป็นต้นเหตุหรือเกี่ยวข้องกับการก่อหรืออาจก่อให้เกิดเหตุรําคาญนั้น ระงับหรือป้องกันเหตุรําคาญภายในเวลาอันสมควรตามที่ระบุไว้ในคําสั่งและถ้าเห็นสมควรจะให้กระทําโดยวิธีใดเพื่อระงับหรือป้องกันเหตุรําคาญนั้น หรือสมควรกําหนดวิธีการเพื่อป้องกันมิให้มีเหตุรําคาญ เกิดขึ้นอีกในอนาคต ให้ระบุไว้ในคําสั่งได้ โดยในเบื้องต้น กรมอนามัยได้ประสานงานกับทางเทศบาลนครนนทบุรี ในฐานะเจ้าพนักงานตามกฎหมายสาธารณสุข ซึ่งมีอำนาจตามบทบัญญัติดังกล่าว เพื่อดำเนินการตรวจสอบและให้คำแนะนำในการแก้ไขปัญหาการปนเปื้อนของน้ำจากสิ่งสกปรกต่อไป พร้อมแนะนำในการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำเป็นระยะๆ ต่อไปด้วย" อธิบดีกรมอนามัย กล่าวในที่สุด


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend
แชร์