เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ทยอยเดินทางเข้ารับเงินโครงการช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าวให้แก่เกษตรกรรายย่อยผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2561/2562 กับ ธกส.กาฬสินธุ์กันอย่างคึกคัก เงินสะพัดกว่า 1.6 พันล้านบาท

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 เกษตรกรชาวนาต่างทยอยเดินทางเข้ามารับเงินโครงการช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าวให้แก่เกษตรกรรายย่อยผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2561/2562 ของรัฐบาล กับธ.ส.ก.จังหวัดกาฬสินธุ์กันอย่างคึกคัก ทำให้บรรยากาศภายใน ธ.ก.ส.สาขากาฬสินธุ์ ตั้งแต่ช่วงเช้าเนื่องแน่นไปด้วยประชาชนที่เดินทางมารับเงิน เพื่อนำไปใช้จ่ายในการเก็บเกี่ยวข้าวนาปีของตนเองชาวนากาฬสินธุ์แห่รับเงินช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวข้าวคึกคัก

ชาวนากาฬสินธุ์แห่รับเงินช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวข้าวคึกคัก

ชาวนากาฬสินธุ์แห่รับเงินช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวข้าวคึกคัก

นายชัยณรงค์ กล้าวิจารณ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดกาฬสินธุ์ เปิดเผยว่า ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 เห็นชอบให้ ธ.ก.ส.ดำเนินโครงการช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าวให้แก่เกษตรกรรายย่อยผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2561/62 ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ที่ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวกับกรมส่งเสริมการเกษตร ในอัตราไร่ละ 1,500 บาท ตามพื้นที่ที่ปลูกข้าวจริงแต่ไม่เกินรายละ 12 ไร่ หรือครัวเรือนละไม่เกิน 18,000 บาท เพื่อให้เกษตรกรมีเงินทุนหมุนเวียน สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการเก็บเกี่ยวและการนำข้าวเปลือกมาปรับปรุงคุณภาพ โดยการลดความชื้น เพื่อเพิ่มโอกาสในการขายข้าวเปลือกได้ในราคาที่สูงขึ้น หรือนำข้าวเปลือกไปเก็บไว้ในยุ้งฉางที่เหมาะสม ซึ่งเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนและการชะลอการขายข้าว

ชาวนากาฬสินธุ์แห่รับเงินช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวข้าวคึกคัก

ชาวนากาฬสินธุ์แห่รับเงินช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวข้าวคึกคัก
ชาวนากาฬสินธุ์แห่รับเงินช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวข้าวคึกคัก
นายชัยณรงค์ กล่าวอีกว่า สำหรับพื้นที่ จ.กาฬสินธุ์ขณะนี้สำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดกาฬสินธุ์ได้ดำเนินการโอนเงินไปยัง ธ.ก.ส.สาขาต่างๆในพื้นที่ทั้ง 18 อำเภอแล้วจำนวน 129,318 ราย เป็นเงิน 1,671,612,375 บาท และอยู่ระหว่างการโอนอีก 16 ราย เป็นเงิน 214,500 บาท  เพื่อให้ธ.ก.ส.แต่ละสาขาเร่งดำเนินการจ่ายเงินให้ถึงมือเกษตรกรและโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรนำไปเป็นค่าใช้จ่ายเป็นทุนในการเก็บเกี่ยวและเพิ่มคุณภาพข้าวของตนเองตามนโยบายรัฐบาลต่อไป โดยเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนไว้สามารถติดต่อยังธ.ก.ส.ในพื้นที่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ชาวนากาฬสินธุ์แห่รับเงินช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวข้าวคึกคัก

ชาวนากาฬสินธุ์แห่รับเงินช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวข้าวคึกคัก

ชาวนากาฬสินธุ์แห่รับเงินช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวข้าวคึกคัก