กฟน.ประกาศดับไฟ วันที่ 22 - 28 พ.ย. 61

การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) มีความจำเป็นต้องทำงานเกี่ยวกับสายป้อนไฟฟ้าแรงสูง ทั้งนี้เพื่อพัฒนาและบำรุงรักษาระบบการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน การไฟฟ้านครหลวงจึงจำเป็นต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราวบางพื้นที่ดังกล่าวดังต่อไปนี้

กฟน.ประกาศดับไฟ วันที่ 22 - 28 พ.ย. 61

กฟน.ประกาศดับไฟ วันที่ 22 - 28 พ.ย. 61

กฟน.ประกาศดับไฟ วันที่ 22 - 28 พ.ย. 61

กฟน.ประกาศดับไฟ วันที่ 22 - 28 พ.ย. 61

กฟน.ประกาศดับไฟ วันที่ 22 - 28 พ.ย. 61

กฟน.ประกาศดับไฟ วันที่ 22 - 28 พ.ย. 61

กฟน.ประกาศดับไฟ วันที่ 22 - 28 พ.ย. 61

กฟน.ประกาศดับไฟ วันที่ 22 - 28 พ.ย. 61