ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันศุกร์ ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2564

ก.แรงงาน จัดทำใบอนุญาตทำงานแบบดิจิทัล ตั้งเป้า ปี 62 ใช้ทั่วประเทศ

1.10K 20
ก.แรงงาน จัดทำใบอนุญาตทำงานแบบดิจิทัล ตั้งเป้า ปี 62 ใช้ทั่วประเทศ

กระทรวงแรงงาน จับมือ BOI และ ตรวจคนเข้าเมือง เตรียมขยายการให้บริการยื่นคำขออนุญาตทำงาน และออกใบอนุญาตทำงานผ่านระบบ Single Window for Visa and Work Permit สำหรับคนต่างด้าวที่ทำงานในสถานประกอบการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) บนสมาร์ทโฟน

อำนวยความสะดวกในการยื่นขออนุญาตทำงาน ลดขั้นตอน ลดเวลาการยื่นเอกสาร ลดเจ้าหน้าที่ ลดเอกสาร และโปร่งใส บนโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟน ในพื้นที่ EEC รองรับการลงทุนและการขยายตัวทางเศรษฐกิจในพื้นที่ พร้อมขยายการบริการครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศ ภายในปี 2562  เป้าหมายแรงงานกว่า 45,000 คน  

วันนี้ (21 พ.ย.61) ที่ห้องประชุม จอมพล ป.พิบูลสงคราม พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงนายจ้าง/สถานประกอบการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนเรื่องการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว  โดยมี นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน นางเพชรรัตน์ สินอวย รองปลัดกระทรวงแรงงาน รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการจัดหางาน ผู้บริหารกระทรวงแรงงาน จัดหางานจังหวัด ผอ.สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครเขตพื้นที่ และผู้แทนสถานประกอบการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ร่วมประชุมรับฟังการชี้แจง จำนวน 500 คน 

พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวภายหลังเปิดการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวให้กับนายจ้าง/สถานประกอบการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนว่า รัฐบาลภายใต้การนำของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  ได้กำหนดยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (ปี 2560-2579) โดยวางแผนประเทศระยะยาว ภายใต้นโยบาย "ไทยแลนด์ 4.0" ที่มุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไปสู่เป้าหมาย "มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" ด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ รวมถึงการยกระดับการให้บริการภาครัฐให้เกิดความเชื่อมโยง แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงาน ลดการใช้เอกสารซ้ำซ้อน มุ่งสู่การเป็น Smart Thailand ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อให้บริการแบบที่เดียว ทันใด ทั่วไทย ทั่วโลก ทุกเวลา 

สำหรับการบริการจัดการแรงงานของภาครัฐนั้น กระทรวงแรงงาน ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐที่มีภารกิจรับผิดชอบการทำงานของแรงงาน ได้เตรียมแรงงานในอนาคตเพื่อรองรับและสอดคล้องกับความต้องการใช้แรงงาน และแนวทางของการพัฒนาประเทศ ซึ่งในปัจจุบันกำลังแรงงานมีความสำคัญต่อการพัฒนา และขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะกำลังแรงงานที่เป็นคนต่างด้าว ซึ่งมีอยู่หลายกุล่ม เช่น คนต่างด้าวที่มีทักษะฝีมือ มีความเชี่ยวชาญ เป็นผู้ชำนาญการ นักลงทุน และคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาทำงานในราชอาณาจักรตามกฎหมายพิเศษเฉพาะ เช่น กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน กฎหมายว่าด้วยการปิโตรเลียม กฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรม เป็นต้น ในส่วนการทำงานของคนต่างด้าวในประเทศไทยนั้น ปัจจุบันบริหารจัดการภายใต้พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งพระราชกำหนดฉบับดังกล่าวได้ปรับเปลี่ยนแนวทางการขออนุญาตทำงานให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับข้อเท็จจริงในปัจจุบัน กระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางาน ซึ่งมีหน้าที่ในการพิจารณาอนุญาตทำงานจึงต้องประชาสัมพันธ์ ชี้แจงข้อกฎหมาย และแนวทางปฏิบัติให้นายจ้าง ผู้ประกอบการและผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบ เพื่อทำได้ถูกต้องตามระเบียบที่กำหนด 

นอกจากนี้ กระทรวงแรงงานยังคำนึงถึงนโยบายของรัฐบาลในการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่มาให้บริการและบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยยึดผู้ใช้บริการเป็นศูนย์กลาง ซึ่งปัจจุบันกรมการจัดหางานได้ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง กำหนดกระบวนการยื่นคำขออนุญาตทำงาน และออกใบอนุญาตทำงานผ่านระบบ Single Window for Visa and Work Permit สำหรับคนต่างด้าวที่ทำงานในสถานประกอบการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ซึ่งเป็นการอำนวยความสะดวกในการยื่นขออนุญาตทำงาน ลดขั้นตอน ลดเวลาการยื่นเอกสาร ลดเจ้าหน้าที่ ลดเอกสาร มีการพิจารณาที่เป็นมาตรฐานและโปร่งใส สำหรับใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวนั้น จะไม่เป็นเล่มเอกสารหรือบัตรแข็งอีกต่อไป แต่จะเป็นใบอนุญาตทำงานแบบดิจิตอล (Digital Work Permit) บนโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟน  ซึ่งสะดวกต่อการพกพา สามารถตรวจสอบได้ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ยากต่อการปลอมแปลง และไม่มีการสูญหาย โดยมีเป้าหมายเพื่ออำนวยความสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส ตรวจสอบได้ รองรับ BOI และตอบโจทย์ "ไทยแลนด์ 4.0" มีขั้นตอนการทำงานคือ เมื่อคนต่างด้าวที่ยื่นคำขออนุญาตทำงานผ่านระบบ Single Window กรมการจัดหางานและ BOI จะพิจารณาอนุญาตในระบบและแจ้งผลการพิจารณาทาง E-mail เมื่อคนต่างด้าวได้รับการอนุญาตแล้วจะต้องมาแสดงตนเพื่อชำระค่าธรรมเนียม และถ่ายรูปลงลายมือชื่อ Digital เพื่อจะได้ Username และ Password เพื่อลงทะเบียนใน Application ชื่อ "Thailand Digital Work Permit" ใช้ได้ทั้งระบบ IOS และ Android ซึ่งเมื่อลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วจะปรากฏ Digital Work Permit บนโทรศัพท์มือถือของคนต่างด้าว

ขณะนี้ศูนย์ให้บริการการอนุญาตอยู่ในราชอาณาจักร และการอนุญาตทำงานให้กับแรงงานในกลุ่ม BOI มี 3 แห่งคือ ที่กรุงเทพมหานคร (จามจุรีสแควร์) จ.เชียงใหม่ และภูเก็ต และได้มีแผนขยายการให้บริการระบบ Single Window  ในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC)  ซึ่งประกอบไปด้วยจังหวัดระยอง ชลบุรี และฉะเชิงเทรา สนองนโยบายรัฐบาลมีนโยบายในการเร่งพัฒนาความพร้อมในทุกด้าน เพื่อรองรับการลงทุนและการขยายตัวทางเศรษฐกิจในพื้นที่ ทั้งด้านสาธารณูปโภค ระบบคมนาคมขนส่ง และโลจิสติกส์ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการอำนวยความสะดวกในรูปแบบ One Stop Service เพื่อสนับสนุนการประกอบธุรกิจให้มีความสะดวก รวดเร็ว และจะขยายการบริการครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศ ภายในปี 2562  สามารถให้บริการแรงงานต่างด้าวที่ทำงานในสถานประกอบการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ซึ่งมีอยู่ประมาณ 22,753 แห่ง แรงงานรวม 83,000 คน  เป็นผู้เชี่ยวชาญ ชำนาญการประมาณ 45,000 คน และ กลุ่มแรงงานไร้ฝีมือ 3 สัญชาติ ประาณ 38,000 คน

พล.ต.อ.อดุลย์ฯ กล่าวขอบคุณผู้ประกอบการทุกท่านที่เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศมาโดยตลอด ขอบคุณสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ที่ได้ร่วมดำเนินการรับคำขออนุญาตทำงาน และออกใบอนุญาตทำงานผ่านระบบ Single Window for Visa and Work Permit และขอให้ผู้ประกอบการทุกท่านร่วมกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยให้ก้าวหน้าต่อไป เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นในด้านต่างๆ ให้กับนักลงทุนในต่างประเทศ โดยเฉพาะการจ้างคนต่างด้าวอย่างถูกกฎหมาย ซึ่งสามารถดำเนินการได้อย่าง สะดวก และรวดเร็ว


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend
แชร์