นายประลอง ดำรงค์ไทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) และโฆษกกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ทส.) เปิดเผยว่า จากข้อมูล กทม. ในการจัดเก็บกระทงในเขตกรุงเทพมหานคร (กทม.) ในปี 2560 ที่ผ่านมา มีปริมาณทั้งสิ้น 811,945 ใบ แบ่งเป็นกระทงที่ทำจากวัสดุธรรมชาติ 760,019 ใบ และกระทงโฟม 51,926 ใบ คิดเป็นกระทงจากวัสดุธรรมชาติร้อยละ 93.6 และกระทงโฟมร้อยละ 6.4 ปีและหากดูข้อมูลย้อนหลังไป 10 ปี ตั้งแต่ปี 2551 2560 พบว่า กทม.มีปริมาณกระทง 8-9 แสนใบต่อปี (ยกเว้นปี 2554 และปี 2559) และพบว่ามีการใช้กระทงที่ทำจากธรรมชาติมีแนวโน้มสูงขึ้น คิดเป็นร้อยละ 87-93.6 กระทงโฟมมีแนวโน้มลดลงจากร้อยละ 13 ลดลงเหลือร้อยละ 6.4 ซึ่งจากข้อมูลข้างต้น แสดงให้เห็นว่าประชาชนส่วนใหญ่นิยมลอยกระทงจากวัสดุธรรมชาติ แทนการใช้กระทงโฟม ชี้ให้เห็นว่าประชาชนและผู้ค้ากระทง ได้ให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

นายประลอง กล่าวว่า เทศกาลลอยกระทงซึ่งเป็นเทศกาลแห่งความสุขและรื่นเริง เป็นประเพณีที่มีมายาวนาน เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีลอยกระทง ในปี 2561 ภายใต้หัวข้อ"ลอยกระทงปลอดภัย สืบสานวัฒนธรรมไทย ใส่ใจสายน้ำและสิ่งแวดล้อม" ทส.ขอความร่วมมือประชาชนใส่ใจสายน้ำและสิ่งแวดล้อมในการลอยกระทง โดยใช้หลักการ 3R ได้แก่ "ใช้น้อย"(Reduce) คือการลดขนาดของกระทงที่ใช้ ลดจำนวนชิ้น ใช้วัสดุธรรมชาติในการตกแต่งกระทง เพื่อเป็นการประหยัดทรัพยากรและช่วยลดปริมาณขยะ, "ใช้ซ้ำ" (Reuse) คือการนำวัสดุเหลือใช้กลับมาใช้ซ้ำ เพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่จำกัดอย่างคุ้ม และสุดท้ายคือ "แปรรูปใช้ใหม่" (Recycle) คือการนำกระทงที่เก็บรวบรวมมาใช้ประโยชน์ โดยกระทงจากวัสดุธรรมชาติจะนำมาใช้ในการหมักปุ๋ย


นายประลอง กล่าวต่อว่า ทส.ขอเชิญชวนคนไทยลอยกระทงแบบรักษ์สิ่งแวดล้อม เลือกใช้วัสดุที่เหมาะสมหรือวัสดุจากธรรมชาติ และร่วมลดปริมาณกระทง ลดการก่อให้เกิดขยะ ด้วยการลอยแบบ 1 คู่รัก 1 กระทง หรือ 1 ครอบครัว 1 กระทง หรือ 1 แก๊งค์หรือกลุ่ม 1 กระทง หรือการลอยกระทงออนไลน์จะช่วยให้การลอยกระทงสร้างมลพิษน้อยที่สุด และขอความร่วมมือแม่ค้า ประชาชน ร่วมลดการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วและพลาสติกที่ใช้ครั้งเดียว เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมและลดปริมาณขยะที่เกิดขึ้นด้วย และเชิญชวนทุกท่านที่ใช้เฟซบุ๊กร่วมเปลี่ยนกรอบรูปโปรไฟล์เป็นกรอบรูปลอยกระทงรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยคลิกที่รูปโปรไฟล์ "เพิ่มกรอบรูป" จากนั้นคลิกเข้าไปค้นหาคำว่า "ลอยกระทงรักษ์สิ่งแวดล้อม" เพื่อรณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อมร่วมกัน