รัฐสภา 16 พฤศจิกายน 2561 สนช. เห็นชอบ ร่างกม.ภาษีที่ดิน เสียงเอกฉันท์ 169 เสียง หลังใช้เวลาพิจารานานกว่า 19 เดือน พบรายละเอียดปรับอัตราจัดเก็บต่ำ-ทอดเวลามีผลบังคับใช้ ม.ค.63 พร้อมเปิดสาระสำคัญของร่างฯ ตามกมธ.แก้ไข สนช. เห็นชอบ


                เมื่อเวลา 10.20 น. ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.. ต่อเนื่องในวาระสอง และวาระสาม หลังจากที่วันที่ 15 พฤศจิกายน ที่ประชุมได้ผ่านวาระพิจารณารายละเอียดรายมาตราตามที่กรรมาธิการวิสามัญ (กมธ.) พิจารณาร่าง พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ที่มีนายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธาน กมธ. ไปแล้ว


                ผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังจากที่ที่ประชุมลงมติเป็นรายมาตรา และอภิปรายกันเพิ่มเติมในบางประเด็น เป็นเวลา  2 ชั่วโมง ที่ประชุมได้ลงมติวาระสาม โดยที่ประชุมเสียงเอกฉันท์ 169 เสียง เห็นชอบร่างพ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ใช้เป็นกฎหมายต่อไป


                ทั้งนี้ร่างพ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.... ใช้เวลาพิจารณาในชั้น สนช. รวมทั้งหมด 19 เดือน นับจากวันที่สนช. รับหลักการวาระแรก เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2560 และมีการขยายเวลาพิจารณารวม 9 ครั้ง และพบการแก้ไขไปจากร่างเดิมที่ ครม. ส่งเข้าสู่สนช. โดยลดอัตราจัดเก็บที่ต่ำลง พร้อมกับเขียนบทเฉพาะกาลยกเว้นการบังคับใช้โดยทอดเวลาออกไปจากปี 2562 เป็น   1 มกราคม 2563

                ผู้สื่อข่าวรายงานถึงเนื้อหาของร่าง พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.... ที่ผ่านการเห็นชอบของ สนช. มีสาระสำคัญเพื่อปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยภาษีโรงเรือนและที่ดินและกฎหมายว่าด้วยภาษีบำรุงท้องที่ จำนวน 12 ฉบบับ ให้รวมเป็นฉบับเดียวเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

                โดยการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ให้อำนาจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินการ ตามอัตราจัดเก็บภาษีที่ คณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำจังหวัดกำหนด แต่หากมีปัญหา หรือต้องหาคำแนะนำ กฎหมายกำหนดให้มีคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ที่มี ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานเป็นผู้ดำเนินการ

                ร่างกฎหมายกำหนดหลักเกณฑ์การจัดเภ็บภาษีที่สำคัญ คือ ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประกอบด้วย 1.ด้านเกษตรกรรม เก็บภาษีไม่เกิน 0.15 เปอร์เซ็นต์ของฐานภาษีที่คำนวณได้จากราคาประเมิน, 2.ที่อยู่อาศัย เก็บภาษีไม่เกิน 0.3 เปอร์เซ็นต์ของฐานภาษี  ทั้งนี้ร่างกฎหมายกำหนดบทยกเว้นมูลค่าฐานภาษีที่ 50 ล้านบาท โดยไม่ให้นำมาคำนวณการเก็บภาษี กรณีที่เป็นเจ้าของที่อยู่อาศัยและมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน, และยกเว้นมูลค่า ฐานภาษีที่ 10 ล้านบาท  กรณีเป็นบุคคลธรรมดาที่เป็นเจ้าของสิ่งปลูกสร้าง แต่ไม่เป็นเจ้าของที่ดิน

                3.ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์อื่น นอกจากทำเกษตรกรรมและ ที่อยู่อาศัย ให้เก็บภาษี ไม่เกิน 1.2 เปอร์เซ็นต์ และ4.ที่ดินว่างเปล่า เก็บไม่เกิน 1.2เปอร์เซ็นต์ของฐานภาษี ทั้งนี้หากมีที่ดินว่างเปล่าไม่ใช้ประโยชน์ ติดต่อกัน 3 ปีให้เก็บภาษีในอัตรา 0.3เปอร์เซ็นต์ ในปีที่สี่และหากพบว่าไม่มีการใช้ประโยชน์ติดต่กันให้เพิ่มอัตราเก็บภาษี 0.3 เปอร์เซ็นต์ทุกๆ 3 ปี แต่รวมอัตราเก็บไม่เกิน 3 เปอร์เซ็นต์ ทั้งนี้ร่างกฎหมายยกเว้นการเก็บภาษีที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหากมีมูลค่าของฐานภาษีรวมกันไม่เกิน 50  ล้านบาท

                สำหรับการชำระภาษี กำหนดให้บุคคลชำระภาษีภายในเดือนพฤษภาคมของทุกปี และหากไม่ชำระตามเวลาต้องเสียค่าปรับจำนวน 40 เปอร์เซ็นต์ของจำนวนภาษีที่ค้างชำระ และหากไม่ชำระค่าภาษีค้างตามเวลาที่กำหนด ให้เสียเงินเพิ่ม  1 เปอร์เซ็นต์ต่อเดือนของภาษีที่ค้างชำระ และให้ปัดเศษของเดือนเป็น 1 เดือน

                และกำหนดให้ภายในเดือนมิถุนายน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งรายการภาษีค้างชำระกับหน่วยงานที่ดิน สำหรับผู้ไม่ชำระภาษีตามกำหนดเวลา ต้องชำระค่าปรับและเงินเพิ่มภายใน 90 วันนับแต่มีหนังสือแจ้งเตือน  แต่หากพ้นระยะเวลาดังกล่าวผู้เสียภาษีไม่ชำระภาษีคงค้าง  ร่างกฎหมายกำหนดอำนาจให้ผู้บริหารท้องถิ่นออกคำสั่งเป็นหนังสือ ยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้เสียภาษีเพื่อนำเงินมาชำระภาษีค้างชำระ เบี้ยปรับ เงินเพิ่ม และค่าใช้จ่ายอื่น โดยไม่ต้องขอให้ศาลมีคำสั่ง

                อย่างไรก็ตามร่างกฎหมายยังกำหนดบทว่าด้วยการคัดค้านและอุทธรณ์การประเมินภาษี เพื่อรับเรื่องพิจารณาข้อร้องเรียนจากผู้ที่เรียกเก็บภาษีที่ไม่ถูกต้องด้วย อย่างไรก็ตามร่างกฎหมายกำหนดบทลงโทษผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย รวมถึงขัดขวางการทำงานของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการสำรวจ ประเมินและจัดเก็บภาษี โดยมีโทษทั้งจำคุกและปรับ

                ขณะที่ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ยกเว้นจัดเก็บภาษี ได้แก่ ทรัพย์สินของรัฐหรือหน่วยงานรัฐที่ใช้ในกิจการของรัฐ หรือกิจการสาธารณะ ที่ไม่ใช้เพื่อหาผลประโยชน์, ทรัพย์สินขององค์การสหประชาชาติ,ทรัพย์สินของสถานทูต หรือ สถานกงศุล, สภากาชาดไทย, ที่ดินศาสนสมบัติที่ไม่ได้ใช้เพื่อหาผลประโยชน์, สุสานสาธารณะ, มูลนิธิหรือองค์การกุศลที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนด, ที่ดินเอกชนที่ยอมให้ราชการใช้เพื่อสาธารณะประโยชน์, ทรัพย์สินส่วนกลางของอาคารชุด, ที่ดินสาธารณูปโภคว่าด้วยกฎหมายจัดสรรที่ดิน, ที่ดินนิคมอุตสาหกรรม

                ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่าในบทเฉพาะกาล  ระบุข้อยกเว้นใน 2 ปีแรก ให้ใช้อัตราเก็บภาษีที่ต่ำกว่าบทหลักกำหนด อาทิ  ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ในเกษตรกรรม  มูลค่าที่ดินตามการประเมินภาษีไม่เกิน 75 ล้านบาท เก็บภาษี 0.01 เปอร์เซ็นต์,  มูลค่าที่ดินตามการประเมินภาษีดินไม่เกิน 70 ล้านบาทแต่ไม่เกิน 100 ล้านบาท เก็บภาษี 0.03, สิ่งปลูกสร้างเพื่อที่อยู่อาศัย มูลค่าไม่เกิน 25ล้านบาท ให้เก็บอัตรา 0.03, มูลค่าเกิน 50 ล้านบาทขึ้นไป เก็บ 0.01 เปอร์เซ็นต์

                นอกจากนั้นยังมีบทบรรเทาการชำระภาษีอัตราใหม่ที่สูงกว่าจำนวนภาษีที่ต้องชำระในปีก่อนการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฉบับใหม่ ให้ผู้เสียภาษีชำระภาษีตามจำนวนที่ต้องเสียหรือพึงชำระปีก่อน ดังนี้ ปีที่ 1  ชำระภาษี 25  เปอร์เซ็นต์ของจำนวนภาษีที่เหลือ, ปีที่ 2 ชำระภาษี 50 เปอร์เซ็นต์ของจำนวนภาษีที่เหลือ, และ ปีที่ 3  ชำระภาษี 75 เปอร์เซ็นต์ของจำนวนภาษีที่เหลือ.