ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันอาทิตย์ ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2564

งัดม.44 ให้พรรคการเมืองหา"ผู้สมัคร"ได้ถึง"วันรับสมัคร ส.ส." ยืดเวลากกต.เเก้ปัญหาเเบ่งเขตเลือกตั้ง

1.18K 106
งัดม.44 ให้พรรคการเมืองหาผู้สมัครได้ถึงวันรับสมัคร ส.ส.  ยืดเวลากกต.เเก้ปัญหาเเบ่งเขตเลือกตั้ง

16พย.2561-ราชกิจจานุเบกษาเผยเเพร่วันนี้เรื่อง คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 16/๒๕๖๑ เรื่อง การดำเนินการตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง (เพิ่มเติม)ว่า

ตามที่ได้มีคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชำติ ที่ ๑๓/๒๕๖๑ เรื่อง การดำเนินการ ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง (เพิ่มเติม) ลงวันที่ ๑๔ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๑ กำหนดว่าเมื่อพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งดำเนินการแบ่งเขต เลือกตั้งตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐธรรมนูญก ำหนด และประกาศเขตเลือกตั้งให้แล้วเสร็จก่อนวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าวมีผลใช้บังคับเพื่อประโยชน์ของพรรคการเมืองในการส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งในการเลือกตั้งทั่วไปครั้งแรก ซึ่งต่อมาคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ออกระเบียบ คณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ และประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ที่แต่ละจังหวัดจะพึงมีและจำนวนเขตเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งของแต่ละจังหวัด ลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๑ เพื่อดำเนินการแบ่งเขตเลือกตั้งและเป็นการเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่จะมีขึ้น นั้น โดยที่การแบ่งเขตเลือกตั้งเป็นเรื่องสำคัญดังที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๓ การจัดการเลือกตั้ง กำหนดให้ พรรคการเมืองและประชาชนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาเกี่ยวกับการแบ่งเขตเลือกตั้ง

ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่พรรคการเมืองต่าง ๆ และอำนวยความสะดวกแก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการเพื่อแบ่งเขตเลือกตั้งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และเจตนารมณ์ดังกล่าว แต่เนื่องจากมีประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งและพรรคการเมืองต่ำง ๆ ร้องเรียน เป็นอันมากว่าการร่วมแสดงความคิดเห็นยังไม่หลากหลายครบถ้วน และการพิจารณาเสนอแนะจากระดับพื้นที่ขึ้นไปยังคณะกรรมการการเลือกตั้งยังไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเจตนารมณ์ดังกล่ำว ประกอบกับกำหนดเวลาการทำงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งก็เร่งรัดเข้ามา

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการในเรื่องการแบ่งเขตเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อยไม่ขัดต่อกฎหมายและเป็นไปตามหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการการเลือกตั้ง จึงสมควรผ่อนผันและขยายเวลาให้คณะกรรมการการเลือกตั้งยังคงดำเนินการต่อไปตามหน้าที่ได้และให้กำหนดระยะเวลาในการดำเนินการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งในการเลือกตั้งทั่วไปครั้งแรกให้ชัดเจนขึ้น

เพื่อให้การจัดการเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อยอันเป็นประโยชน์ในการปฏิรูปการเมือง ตลอดจนป้องกันการกระทำอันอาจเป็นการกระทบต่อความสงบเรียบร้อยหรือความมั่นคงของชาติหรือราชการแผ่นดิน อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๖๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ประกอบกับ มาตรา ๔๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ โดยควมเห็นชอบของคณะรักษาความสงบแห่งชติ จึงมีคำสั่งดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง คณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือรัฐบาล ได้รับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการดำเนินการแบ่งเขตเลือกตั้ง ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีหน้าที่ และอำนาจในการตรวจสอบหรือเปลี่ยนแปลงการพิจารณาหรือดำเนินการแบ่งเขตเลือกตั้งสำหรับ การเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งตามหมวด ๓ การจัดการเลือกตั้งแห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ และข้อ ๗ ของคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๑๓/๒๕๖๑ เรื่อง การดำเนินการตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง (เพิ่มเติม) ลงวันที่ ๑๔ กันยายน พุทธศักรช ๒๕๖๑ ให้ได้ข้อยุติ ในการนี้ หากเป็นกรณีจำเป็นเร่งด่วนที่ไม่อาจดำเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศหรือมติใด ๆ ของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่ออกไว้ก็ให้สามารถดำเนินการต่อไปได้โดยชอบด้วยกฎหมาย โดยให้ เป็นไปตามมติคณะกรรมการการเลือกตั้ง ทั้งนี้ ให้จัดทำและประกาศเขตเลือกตั้งให้แล้วเสร็จก่อนวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลใช้บังคับ ตามที่กำหนดในข้อ ๗ ของคำ สั่งหัวหน้าคณะรักความสงบแห่งชาติที่ ๑๓/๒๕๖๑ เรื่อง การดำเนินการตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง (เพิ่มเติม) ลงวันที่ ๑๔ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๑ การพิจารณาหรือดำเนินการแบ่งเขตเลือกตั้งตามวรรคหนึ่งให้ถือว่าเป็นการปฏิบัติที่ชอบด้วยกฎหมาย และรัฐธรรมนูญและเป็นที่สุด เพื่อให้การดำเนินการเลือกตั้งเป็นไปโดยเรียบร้อยและเกิดความเป็นธรรม แก่พรรคการเมือง และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย

ข้อ ๒ ให้พรรคการเมืองสามารถดำเนินการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งตามข้อ ๔ ของคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๑๓/๒๕๖๑ เรื่อง การดำเนินการตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง (เพิ่มเติม) ลงวันที่ ๑๔ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๑ ได้จนถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง

ข้อ ๓ ในกรณีที่เห็นสมควร นายกรัฐมนตรีอาจเสนอให้คณะรักษาความสงบแห่งชำติ แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำสั่งนี้ได้

ข้อ ๔ คำสั่งนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๑

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend
แชร์