การพัฒนาเมืองอย่างรวดเร็ว เพื่อทำเมืองขอนแก่นให้เป็นศูนย์กลางการค้าการลงทุน จังหวัดหวังพัฒนาด้านเศรษฐกิจให้อยู่แนวหน้า โดยเฉพาะการพัฒนาคมนาคมระบบราง ทั้งรถไฟความเร็วสูง รถรางเบา พร้อมกับการเดินหน้าทำให้ จ.ขอนแก่น เป็นสมาร์ทซิตี้ นอกจากการมุ่งหวังการพัฒนาแล้ว ส่วนหนึ่งสร้างปัญหาให้กับชาวบ้านริมทางรถไฟที่ได้รับผลกระทบ จะต้องโยกย้ายที่อยู่อาศัย

จากปัญหาที่เกิดขึ้น เครือข่ายฟื้นฟู จ.ขอนแก่น ร่วมกับเครือข่ายสลัม 4 ภาค ได้จัดเวทีพูดคุย แลกเปลี่ยน ในเวทีสาธารณะ เรื่องแบ่งปันพื้นที่ที่ดินรถไฟเมืองให้คนจน เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม มีชาวบ้านริมทางรถไฟ จ.ขอนแก่น ที่ได้รับผลกระทบเดินทางมาร่วมรับฟัง แสดงความคิดเห็น พร้อมนำเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหา
นายอัภยุทธ์ จันทรพา ที่ปรึกษาสลัม 4 ภาค กล่าวว่า หลังจากรัฐบาลปัดฝุ่นรถไฟความเร็วสูง ประกอบกับขอนแก่นเองพัฒนาการคมนาคม เตรียมสร้างรถไฟฟ้ารางเบา ทำให้เมืองมีการพัฒนารอบทิศทาง ชาวบ้านกลุ่มที่ได้รับผลกระทบ คือคนจนเมือง ที่ยังไม่มีที่อยู่อาศัย สำหรับขอนแก่นมีชุมชนริมทางรถไฟที่ได้รับผลกระทบที่เหลืออยู่ 3 ชุมชน คือ เทพารักษ์ 5 คอนสวรรค์และหนองวัด 2 ริมรางรถไฟ 3 ชุมชน ประมาณ 140 ครัวเรือน ที่จะได้รับผลกระทบจากรถไฟความเร็วสูง
นายอัภยุทธ์ กล่าวว่า ทางชุมชนได้เสนอทางการรถไฟ ให้หาพื้นที่รองรับที่ไม่ห่างจากชุมชนเดิม 5 กิโลเมตร จึงขอเสนอพื้นที่สนามกอล์ฟเดิม ประมาณ 4-5 ไร่ รองรับ 140 ครัวเรือน สร้างบ้านขนาด 5 คูณ 10 เมตร แต่การรถไฟบอกว่าจะใช้พื้นที่ในเชิงพาณิชย์รองรับรถไฟความเร็วสูงและรถไฟฟ้ารางเบา เชื่อมโยงกับการเป็นสมาร์ทซิตี้ ทำให้กลุ่ม คนจนเมืองรู้สึกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม ซึ่งจะมีการเจรจาหารือกับกระทรวงคมนาคม เพื่อให้ได้ข้อยุติ
ดร.บุญเลิศ วิเศษปรีชา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า การพัฒนาเมืองให้เป็นสมาร์ทซิตี้ ด้วยการนำเทคโนโลยีมาใช้ร่วมกับชีวิตประจำวันของคนในยุคปัจจุบัน แต่ไม่ได้เข้าถึงคนทุกกลุ่ม การพัฒนาเมืองที่แท้จริง คือ เมืองที่มีความเป็นธรรม ซึ่งตัวชี้วัดที่เห็นได้ง่ายและชัดที่สุดคือเมืองนั้นทุกคนต้องมีที่อยู่อาศัยที่มั่นคง