ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันพฤหัสบดี ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

3 หลักสูตรป.เอก จาก "มข.-มน.-มรภ.สร." ต้องปรับปรุง

981 1
3 หลักสูตรป.เอก จาก มข.-มน.-มรภ.สร. ต้องปรับปรุง

"บิ๊กกกอ." เผยผลตรวจเยี่ยมปริญญาเอก 6 สถาบัน 12 หลักสูตร พบ3หลักสูตร จากม.ขอนแก่น-ม.นเนศวร-มรภ.สุรินทร์ ไม่ได้มาตรฐาน ต้องปรับปรุงใหม่ภายใน 1 ภาคเรียน หากแก้ไม่ได้งดรับนศ.

ดร.สุภัทร จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) เปิดเผยว่าในการประชุม กกอ.เมื่อเร็ว ๆ นี้ คณะอนุกรรมการทำงานติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาระดับปริญญาเอก ได้รายงานผลการติดตามและตรวจเยี่ยมการจัดการศึกษาระดับปริญญาเอก เชิงบูรณาการระบบพิชญพิจารณาแบบมีส่วนร่วม ระยะที่2ประจำปีงบประมาณ 2561โดยตรวจประเมิน 12 หลักสูตรใน6สถาบันพบว่า มี 3 หลักสูตร ใน3สถาบันที่ต้องปรับปรุงแก้ไข

ได้แก่ มหาวิทยาลัยนเรศวร หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาการสื่อสาร และมหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรปร.ด.สาขาวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวของมนุษย์ โดยทั้ง2หลักสูตร ดำเนินการเรื่องการรับนักศึกษาที่ไม่สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด ส่วนมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ หลักสูตรครุศาสตรดุษฏีบัณฑิต (ค.ด.) สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศสื่อสารการศึกษา มีจำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรที่กำหนด

อย่างไรก็ตามทั้ง 3 หลักสูตร จะต้องกลับไปปรับปรุงภายใน1ภาคเรียน หากดำเนินการปรับปรุงแก้ไขยังไม่ได้ก็ต้องงดรับนักศึกษาไปก่อน

ดร.สุภัทร กล่าวต่อไปว่า ส่วน9หลักสูตร ใน4สถาบันจัดการศึกษาได้สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานกำหนด ได้แก่ มหาวิทยาลัยขอนแก่นหลัก สูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม) สาขาเทคนิคการแพทย์ และหลักสูตรปร.ด.สาขาเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง หลักสูตรปร.ด.สาขาวิชาทางสังคมศาสตร์ วิชาเอกบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา หลักสูตร วท.ม.สาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) สาขาวิศวกรรมชีวภาพ หลักสูตรปร.ด.สาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน และ หลักสูตรปร.ด.การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาโลก และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลักสูตรปร.ด.สาขาพืชสวน และหลักสูตร ปร.ด.สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ

ทั้งนี้ สำนักติดตามและประเมินผลอุดมศึกษา (สตป.) ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้เริ่มลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดการศึกษาระดับปริญญาเอกเชิงบูรณาการระบบพิชญพิจารณ์แบบมีส่วนร่วมของสถาบันอุดมศึกษาระยะที่ 2 ปีงบประมาณ 2561 โดยตั้งเป้าหมายลงตรวจเยี่ยมใน 14 สถาบัน 34 หลักสูตร ช่วงเดือนสิงหาคม-กันยายน 2561 ซึ่งได้ตรวจเยี่ยมการจัดการศึกษาระดับปริญญาเอกในสาขาบริหารธุรกิจ และหลักสูตรที่ไม่ดำเนินการให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรจากผลการประเมินการประกันคุณภาพภายใน หรือ ไอคิวเอ เฉพาะในองค์ประกอบที่ 1 เรื่องจำนวนและคุณสมบัติอาจารย์ การบริหารจัดการหลักสูตร ตามเกณฑ์มาตรฐาน เป็นเวลา 2 ปีติดต่อกัน (ปีการศึกษา 2558 และ 2559) และ หลักสูตรที่มีผลการประเมินไอคิวเอไม่ผ่านในปีล่าสุด

สำหรับประเด็นการพิจารณาตรวจเยี่ยมฯมี 18 ประเด็น ดังนี้ การรับนิสิตนักศึกษา อาจารย์ประจำหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์พิเศษ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม อาจารย์ผู้สอนวิทยานิพนธ์ ผลงานวิจัยของอาจารย์ การจัดการเรียนการสอน การเทียบโอนผลการเรียน การวัดและประเมินผลการศึกษา การสำเร็จการศึกษา กระบวนการจัดทำวิทยานิพนธ์ คุณภาพวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาของหลักสูตร การดำเนินการให้เป็นไปตามตัวบ่งชี้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา สิ่งอำนวยความสะดวกและสนับสนุนงานวิจัยของผู้เรียน และการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ซึ่งการตรวจเยี่ยมครั้งนี้จะเน้นเชิงบูรณาการระบบพิชญพิจารณ์แบบมีส่วนร่วมที่จะให้ผู้แทนจากสถาบันอุดมศึกษาเข้าร่วมประเมินเหมือนเดิม โดยมีจำนวนคณะกรรมการตรวจเยี่ยมหลักสูตรละ5-6 คน ประกอบด้วย ผู้แทนคณะกรรมการการอุดมศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชา ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา และผู้แทนจากสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งการตรวจเยี่ยมเพื่อเข้าไปช่วยเสนอแนะและพัฒนาสถาบันให้ดีมากขึ้น


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend
แชร์