svasdssvasds
เนชั่นทีวี

สังคม

"ประกันสังคม" แจงปัญหาเบิกจ่ายยาต้านไวรัส HIV

12 ตุลาคม 2561
เกาะติดข่าวสาร >> NationTV
logoline

จากกรณีผู้ติดเชื้อเอชไอวีในระบบประกันสังคม ร้องเรียนมาทางเครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ประเทศไทย เนื่องจากโรงพยาบาลเปลี่ยนวิธีการจ่ายยาต้านไวรัสฯ ให้ต้องมารับถี่ขึ้น หรือบางที่ให้ไปหาซื้อยาเอง ซึ่งส่งผลต่อชีวิตของผู้ติดเชื้อฯ

นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ รักษาการเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ชี้แจงข่าวผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ โวยสำนักงานประกันสังคมล้มเหลวโรงพยาบาลไม่มียารักษาต้องหาซื้อเองว่า สำนักงานประกันสังคมได้ดำเนินการบริหารจัดการยาต้านไวรัสให้แก่สถานพยาบาลในการดูแลผู้ประกันตนที่ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ตั้งแต่ปี 2547

\"ประกันสังคม\" แจงปัญหาเบิกจ่ายยาต้านไวรัส HIV

โดยมีการจ่ายยาให้ผู้ประกันตนตามความเห็นของแพทย์อย่างต่อเนื่องตามรอบของการรับยาของผู้ประกันตน สำหรับประเด็นปัญหาความล่าช้าของการจัดซื้อยาทำให้ผู้ประกันตนต้องเข้ามารับยาบ่อยขึ้นตั้งแต่ต้นปี 2561 เนื่องจากสำนักงานประกันสังคมต้องดำเนินการจัดซื้อยาตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ซึ่งมีกระบวนการจัดซื้อที่ต้องใช้เวลา

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้สำนักงานประกันสังคมได้เร่งดำเนินการจัดซื้อยาต้านไวรัสเอชไอวีเพิ่ม เพื่อชดเชยที่ขาดในคลังยาของสถานพยาบาล และให้เพียงพอต่อปริมาณความต้องการใช้ยาของผู้ประกันตน โดยปรับแผนการจัดซื้อจากเดิม 3 เดือน เป็น 6 เดือน และจะพิจารณาปรับแผนการจัดซื้อให้เป็นแผนรายปี ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการ สำหรับกรณีสถานพยาบาลเอกชนในกรุงเทพฯ ที่ปรากฏในข่าวไม่มียาให้แก่ผู้ประกันตน สำนักงานประกันสังคมได้เร่งประสานกับสถานพยาบาล แต่ละแห่งเพื่อแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้ประกันตนแล้ว 

นายอนันต์ชัย กล่าวในตอนท้ายว่า สำนักงานประกันสังคมมีความมุ่งมั่นในระบบจัดการบริหารงานด้านการแพทย์ให้ผู้ประกันตนอย่างเต็มกำลังความสามารถ พร้อมและจัดหายาเวชภัณฑ์ ครุภัณฑ์ และบุคลากรทางการแพทย์อื่นๆ เพื่อให้บริการทางการแพทย์แก่ผู้ประกันตนตามมาตรฐานที่กำหนดอย่างเพียงพอต่อความต้องการจนสิ้นสุดการรักษา โดยไม่จำกัดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายและจำนวนครั้งที่เข้ารับการรักษา โดยสถานพยาบาลจะไม่เก็บค่าบริการทางการแพทย์จากผู้ประกันตน ขอให้ผู้ประกันตนมั่นใจในการดำเนินงานของสำนักงานประกันสังคมที่พร้อมดูแลคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับ ลูกจ้าง ผู้ประกันตน เพื่อให้ได้รับบริการที่ดี และได้รับประโยชน์สูงสุดเป็นสำคัญ

\"ประกันสังคม\" แจงปัญหาเบิกจ่ายยาต้านไวรัส HIV

logoline