ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันเสาร์ ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2564

กกต.ประกาศแล้ว !! ระเบียบว่าด้วยการเลือก ส.ว.

2.10K 67
กกต.ประกาศแล้ว !! ระเบียบว่าด้วยการเลือก ส.ว.

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2561 ระบุวิธีการสมัคร การคัดเลือก ก่อนจะได้ 200 ชื่อเสนอให้ คสช. พิจารณาแต่งตั้ง

วันที่ 21 กันยายน 2561 ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2561 ระบุว่า

โดยที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2561 มาตรา 90 กำหนดว่า ในวาระเริ่มแรกให้มีคณะกรรมการสรรหาสมาชิกวุฒิสภาทำหน้าที่ดำเนินการสรรหาบุคคลซึ่งสมควรเป็นสมาชิกวุฒิสภา และกำหนดให้คณะกรรมการการเลือกตั้งดำเนินการจัดให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภาจำนวนสองร้อยคน แล้วจัดทำเป็นบัญชีรายชื่อเสนอต่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติ โดยแยกผู้ได้รับเลือกตามกลุ่มและตามวิธีการสมัคร ซึ่งเป็นการเลือกสมาชิกวุฒิสภาครั้งแรกภายหลังรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ใช้บังคับ และเป็นการเลือกสมาชิกวุฒิสภาตามบทเฉพาะกาลของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2561 จึงเป็นการสมควรให้มีระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2561 ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2561

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 22 มาตรา 27 มาตรา 28 มาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 37 มาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2560 และมาตรา 6 มาตรา 12 มาตรา 15 มาตรา 16 มาตรา 17 มาตรา 20 มาตรา 21 มาตรา 24 มาตรา 26 มาตรา 27 มาตรา 28 มาตรา 29 มาตรา 30 มาตรา 31 มาตรา 34 มาตรา 35 มาตรา 36 มาตรา 38 มาตรา 43 มาตรา 48 มาตรา 49 มาตรา 56 มาตรา 59 มาตรา 64 มาตรา 65 มาตรา 90 มาตรา 91 มาตรา 92 มาตรา 93 มาตรา 94 มาตรา 95 และมาตรา 96 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2561 ประกอบกับมติคณะกรรมการการเลือกตั้ง ในการประชุมครั้งที่ 44/2561 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2561 คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

อ่านเพิ่มเติม:http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/A/074/T1.PDF


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend
แชร์